Промењен је правилник за сертификацију органске производње и производа заштићеног гео порекла

Аутор: Gdjakovic
339 посета

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ КРОЗ СЕРТИФИКАЦИЈУ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Цвеће као створено за сеновите терасе

„Службени гласник РС” број 23/23 од 24. марта 2023. године

Члан 1.

У Правилнику о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла („Службени гласник РСˮ, бр. 39/18, 44/18-др.закон, 17/21, 132/21 и 27/22), у члану 4. после става 3. додаје се став 4, који гласи:

„Лице из члана 3. овог правилника, које испуњава услове из ст. 1-3. овог члана, може да оствари право на подстицаје и ако:

1) предмет подстицаја из члана 2. овог правилника за који подноси захтев за остваривање права на подстицаје није финансиран из других извора јавног финансирања, односно, ако није у поступку за остваривање финансирања из других јавних извора финансирања;

2) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом.”

 

Члан 2.

После члана 4. додаје се члан 4а, који гласи:

„Члан 4а

Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује јавни позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника.

Управа опредељује висину расположивих средстава по једном јавном позиву у оквиру укупних расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.”

 

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтеву лица из члана 3. овог правилника који се подноси Управи у року одређеном јавним позивом, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у _____ години, (у даљем тексту: захтев), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подносилац захтева може поднети само један захтев по истом јавном позиву, с тим да захтев може да обухвати једну или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника.”

 

Члан 4.

У члану 9. реч: „утврђенихˮ замењује се речима: „опредељеног јавним позивом у складу са посебнимˮ.

 

Члан 5.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

 

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

Број: 110-00-39/2023-09

МИНИСТАР

У Београду, 21. мартa 2023. године

Јелена Танасковић

Извор: МПШВ

 

Правилник је на линку:

setifikacija bez obrazlozenja za sajt

 

 

 

 

 

 

 

4827023.0125.3/1

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар