Иновативни приступ у производњи боровнице

Аутор: draganadpetrovic
400 посета

Према речима Наташе Кљајић из Института за економику пољопривреде производња на земљишту у банковима је и даље најзаступљенији начин узгоја боровнице, али се последњих година значајно повећава број пољопривредних произвођача који боровницу гаје на иновативни начин,у контејнере,односно вреће или саксије са супстратом.
„Нарочиту пажњу скреће контејнерски узгој боровнице у јеж саксијама,које су се показале као решење са бројним предностима у односу на класичан узгој у банковима или иновативни контејнесрки узгој у саксијама“ каже госпођа Кљајић.
Министарство пољопривреде препознало је значај производње боровнице због чега и планира бесповратна средства за подизање вишегодишњег засада (набавка садница) или за инвестирање у физичку имовину на пољопривредном газдинству,а неопходни услови дефинисани су правилницима.
Биљана Грујић Вучковски сматра да структура исплаћених подстицаја показује да се вредности реализованих бесповратних средстава по основу директних плаћања смањују,а у корист мера намењених руралном развоју и ИПАРД мерама која бележе пораст учешћа у укупно реализованим
новчаним средствима.
„Међутим, стопе повраћаја варирају у зависности од намене бесповратних средстава, основних
карактеристика носиоца пољопривредног газдинства (лице млађе од 40 год.) или места на коме ће се користити машина или опрема (подручје са отежаним условима рада).Сходно томе, за поједине инвестиције предвиђена су бесповратна средства по стопи од 50% до 70%, док преостали износ
учешћа у инвестицији најчешће чине сопствена средства“-додаје Биљана Грујић Вучковски.

Илустрација: Узгој боровнице на иновативан начин

Весна Параушић за Агробизнис магазин каже да Србија значајно повећава засаде плантажне боровнице и постаје све препознатљивија на иностраном тржишту по извозу и квалитету овог воћа. Истовремено, већа домаћа потрошња боровнице резултат је јачања свести потрошача о здравој
исхрани и промена у начину исхране.
„Иако производња боровнице подразумева значајна почетна улагања,она може бити од великог значаја за оснаживање пољопривредних произвођача и ревитализацију руралних подручја. У наредном периоду значајну улогу имаће едукација пољопривредних произвођача,како везано за технологију производње и руковање боровницом након брања,тако и за све аспекте удруживања и пласмана овог воћа сматра госпођа Параушић иначе стручњак Института за економику пољопривреде.
Лана Настић објашњава да савремени приступ пољопривредној производњи захтева сагледавање већег броја показатеља, и то не само економских, већ и еколошких. Узгој боровнице носи са собом изазове везане за заштиту животне средине, те је у овом истраживању указано на најважније елементе које у том смислу треба размотрити. Код сва три модела производње утврђена је доминација трошкова радне снаге у оквиру варијабилних трошкова,а може се закључити да у погледу висине марже покрића, као и у смислу осетљивости марже покрића на варијације тржишних цена, предност треба дати најсавременијем приступу у производњи боровнице,који се карактерише применом јеж саксија.
Бојана Бекић Шарић је у својим истраживањима дошла до закључка да узгој боровнице у класичним саксијама доводи до остваривања ниже марже покрића у односу на узгој у јеж саксијама (маржа покрића нижа је за 15,12%). Такође, код ове варијанте производње нешто је мање учешће трошкова радне снаге (као кључне компоненте варијабилних трошкова) у укупним варијабилним трошковима (у поређењу са производњом у јеж саксијама) и оно износи 65,24%.

Илустрација: Важно је сагледати не само економске већ и еколошке параметре
Резултати истраживања
Инвестициона анализа је усмерена на два врло заступљена система производње боровнице у условима Србије,производњу у земљишту и саксијама.Инвестициона анализа је обухватила улагања у све елементе и активности неопходне за подизање и експлоатацију засада боровнице.
Кроз прво посматрано газдинство дат је приказ инвестирања у производњу боровнице у земљи (у банковима), (околина града Ваљева), док је кроз друго газдинство (општина Сопот)сагледана инвестиција у унапређен систем производње боровнице у саксијама (у јеж саксији).Унутар инвестиционе анализе друго поменутог система производње боровнице (у јеж саксијама),на уз помоћ произвођача дефинисаној инвестиционој конструкцији извршене су одређене ситније
инвестиционе измене у сагласности са технолошким захтевима производње боровнице у класичним саксијама.
Овиме је на примеру истог производног система (производња у саксијама) дата оцена исплативости инвестирања у два производна подтипа (производња у јеж и класичним саксијама).
а) Инвестициона анализа за узгој боровнице у земљи (банковима)
Газдинство је лоцирано на територији града Ваљева.Газдинство располаже са засадом боровнице величине од 1,1 ха, инкорпорираног унутар парцеле укупне површине од преко 1,5 ха . Боровница се узгаја у систему производње у земљи (у банковима). Производна парцела је ограђена жичаном оградом на бетонским стубовима,а опремљена је неопходном механизацијом, радним оруђима, опремом и помоћним зиданим објектом (мокри чвор и манипулативни простор величине од око 100 м2). Парцела је електрификована и доступан јој је извор воде (бушени бунар).
Комплетна површина засада је покривена системом за наводњавање (систем кап по кап упарен са електичном пумпом који је и у функцији фертиригације) и противградном мрежом.Увозне сертификоване трогодишње саднице боровнице сорте „Дјук“ посађене су у банкове уз наслоне
на међусобном растојању од 3 х 1,2 м (укупно 3.100 родних садница, односно уз склоп од око 2.860 садница по хектару),при чему се пуна родност засада очекује од 5. године по заснивању засада. Простор између производних редова је затрављен (одржава се редовним кошењем), док су
формирани банкови пресвучени агротекстилом.Производња је сертификована (Global GAP). Произведена боровница се предаје локалном откупљивачу,док се сви неопходни инпути
купују на локалном тржишту.
Инвестиција у поменути засад обухвата вредност земљаних радова на припреми парцеле за подизање засада и садњу садница (дубинско орање, равнање и чишћење терена,агро анализе, и друго), куповну цену садница и свих инпута потребих за процес њихове садње (агротекстил, супстрат,дрвена сечка и пиљевина, рад радника и друго), вредност имплементираног система за наводњавање (аутоматског) и подигнутих противградних мрежа,вредност увођења стандарда квалитета, куповина основног пакета алатки неопходних за рад на одржавању воћњака (без класичне механизације), и остале трошкове.
Степен покрића производних процеса иновацијама је генерално мера локалног и глобалног прогреса.Спустивши увођење иновација на сектор пољопривреде, оне штеде доступне ресурсе,најчешће су у складу су са принципима очувања животне средине, утичу на ублажавање ефеката климатских промена, унапређују профитабилност и продуктивност на микро нивоу,побољшавајући квалитет услова живота и стварајући вишак слободног времена свим члановима газдинства.

Илустрација: Иновативни начин је економски исплативији

Спровевши упоредну инвестициону анализу показано је да је са једне стране инвестирање у узгој
боровнице у ма ком производном систему економски оправдано, као и да супституција класичног система производње боровнице у земљи (у банковима) иновативним системом производње у класичним или јеж саксијама показује значајну економску оправданост, доносећи додатне приходе газдинству уз умањење или олакшано спровођење појединих производних активности. Другим речима, за описане инвестиционе подухвате у производњи боровнице,то јест при подизању засада у систему њеног узгоја у земљи (банковима), односно засада у систему узгоја у класичним или јеж саксијама, остварени су следећи статички и динамички показатељи: економичност производње (1,80; 1,86 или 1,93), акумулативност производње (44,58; 46,25 или 48,21), рентабилност
инвестиције (28,88; 26,6 или 29,13) и статички рок повраћаја инвестиције (6 година и 11,61 месеци; 6 година и 0,91 месеци или 5 година и 9,38 месеци)односно нето садашња вредност инвестиције (79.442,66 ЕУР; 131.931,76 ЕУР или 166.916,84 ЕУР), интерна стопа рентабилности (12,18%; 15,05% или 16,43%) и динамички рок повраћаја инвестиције (7 година и 3,38 месеци; 6 година 6,51 месеци или 6 година и 3,02 месеци).
Иако је свако газдинство случај сам за себе,из приказаних вредности показатеља инвестиционе анализе примећује се постепено, и не тако мало побољшање економских параметара производње боровнице за газдинства,пошавши од њене производње у банковима,ка иновативним производним солуцијама у класичним, односно у јеж саксијама. Како свако умањење трошкова или раст прихода изазван применом иновација у пољопривредној производњи може са разлогом да носи епитет техно-економске револуције, то се са пуним правом може очекивати шира примена производње боровнице у јеж саксијама на територији Србије у скоријој будућности.

Извор: Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар