ПОДРШКЕ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА ОТКУП МЛЕКА У ПРАХУ

Аутор: Gdjakovic
181 посета

На основу члана 37. став 6. Закона о уређењу тржишта пољопривредних производа („Службени гласник РС”, број 67/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон)

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О ВАНРЕДНОЈ ИНТЕРВЕНТНОЈ МЕРИ ПОДРШКЕ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА ЗА ОТКУП МЛЕКА У ПРАХУ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се ванредна интервентна мера подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху, начин њеног спровођења, као и финансијска средства за њено спровођење.

Мера из става 1. овог члана утврђује се ради ефикасног и правовременог спречавања, односно отклањања тржишних поремећаја проузрокованих догађајима и околностима који су довели, односно прете да доведу до поремећаја на тржишту.

Члан 2.

Право на одобравање подршке у складу са овом уредбом, остварује произвођач кондиторских производа ако:

1) је најкасније до дана 31. децембра 2022. године регистрован за обављање делатности производње какаоа, чоколаде и кондиторских производа, шифра делатности 10.82;

2) у Агенцији за привредне регистре није регистровано:

(1) да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) да је осуђиван због привредног преступа,

(3) поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

3) има измирене доспеле обавезе по основу јавних прихода на дан подношења захтева за одобравање права на подршку;

4) има важећу понуду за откуп млека у праху произведеног од млека домаћег порекла (у даљем тексту: млеко у праху), издату од стране млекаре регистроване за обављање делатности прераде млека и производње сирева, шифра делатности 10.51 (у даљем тексту: млекара);

5) није започео реализацију откупа млека у праху по понуди из тачке 4) овог члана пре доношења решења којим се одобрава право на подршку у складу са овом уредбом;

6) млекара понуђач и подносилац захтева нису повезана лица у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 3.

Поступак за одобравање права на подршку покреће се подношењем захтева за одобравање права на подршку на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

Јавни позив из става 1. овог члана садржи рок за подношење захтева за одобравање права на подршку, износ расположивих средстава за расписани јавни позив, као и друге податке везане за спровођење тог јавног позива и објављује се на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Захтев за одобравање права на подршку из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 1 − Захтев за одобравање права на подршку произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху (у даљем тексту: захтев), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Подносилац захтева може поднети само један захтев на основу једног јавног позива.

Члан 4.

Уз образац захтева из члана 3. став 3. ове уредбе, доставља се:

1) понуда из члана 2. тачка 4) ове уредбе, која нарочито садржи исказану цену по килограму млека у праху, као и изјаву млекаре понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је млеко у праху које је предмет понуде произведено од млека домаћег порекла;

2) образац оверених потписа лица овлашћених за заступање подносиоца захтева (ОП образац);

3) потврде Агенције за привредне регистре да за подносиоца захтева није регистровано:

(1) да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) да је осуђиван због привредног преступа,

(3) поступак ликвидације или стечаја, нити да је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне пореске управе;

5) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту седишта подносиоца захтева.

Документацију из става 1. тач. 3) – 5) овог члана, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Члан 5.

Управа врши административну обраду провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и увидом у службене евиденције.

Захтев који није поднет од странe лица из члана 2. тачка 1) ове уредбе, преурањен, неблаговремен, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, директор Управе одбацује решењем.

Ако је административном провером утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове за одобравање права на подршку и ако по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства у складу са овом уредбом, директор Управе решењем одобрава право на подршку.

Решење из става 3. овог члана нарочито садржи:

1) износ одобрене подршке;

2) рок за реализацију откупа и подношење захтева за исплату подршке;

3) обавезу корисника подршке да у року одређеном овим решењем откупљено млеко у праху употреби искључиво за производњу чоколаде и кондиторских производа у сопственим производним погонима на територији Републике Србије.

Члан 6.

Корисник коме је одобрено право на подршку остварује право на исплату подршке ако реализује откуп млека у праху под условима, на начин и у року одређеном решењем из члана 5. ст. 3. и 4. ове уредбе, као и ако у том року Управи поднесе захтев за исплату подршке и документацију којом се доказује реализација откупа.

Захтев за исплату подршке из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 2 − Захтев за исплату подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху (у даљем тексту: захтев за исплату), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Подносилац захтева за исплату може поднети само један захтев за исплату по истом јавном позиву.

Члан 7.

Уз образац захтева за исплату из члана 6. став 2. ове уредбе, доставља се:

1) рачун за реализовани откуп млека у праху у складу са решењем о одобравању права на подршку;

2) отпремница за реализовани откуп млека у праху у складу са решењем о одобравању права на подршку;

3) доказ о извршеном плаћању млека у праху које је предмет подршке, и то: потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке.

Члан 8.

Уверења која се достављају уз захтев и захтев за исплату не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

Документација која се доставља уз захтев и захтев за исплату мора да гласи на подносиоца захтева и прилаже се у оригиналу или овереној копији.

Управа може да затражи и додатну документацију ради утврђивања и провере испуњености прописаних услова за одобравање права на подршку и права на исплату подршке.

Члан 9.

Управа врши административну обраду провером захтева за исплату подршке, провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и увидом у службене евиденције.

Захтев за исплату подршке поднет од стране лица коме решењем није одобрено право на подршку, преурањен, неблаговремен захтев, као и сваки наредни захтев истог подносиоца по истом позиву, директор Управе одбацује без разматрања.

Ако је административном провером утврђено да захтев за исплату подршке испуњава прописане услове у складу са овом уредбом, директор Управе решењем утврђује право на исплату подршке и даје налог за пренос средстава на рачун корисника подршке, отворен код пословне банке.

Члан 10.

Корисник подршке остварује право на подршку у складу са овом уредбом у износу од 710 динара по килограму откупљеног млека у праху.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22), у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0007 – Правила и мере уређења тржишта, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 500.000.000 динара.

Члан 11.

Корисник подршке и прималац средстава у складу са овом уредбом дужан је да:

1) даје тачне податке и документацију за остваривање права на подршку;

2) откупљено млеко у праху наменски употреби искључиво за производњу чоколаде и кондиторских производа у сопственим производним погонима на територији Републике Србије, у складу са овом уредбом;

3) врати исплаћена новчана средства ако су ненаменски коришћена, односно ако су исплаћена нa oснoву нeтaчних пoдaтaкa;

4) врати новчана средства ако су неосновано исплаћена услед административне грешке;

5) чувa дoкумeнтaциjу на основу које је остварио право на подршку у року од пeт гoдинa oд дaнa исплате новчаних средстава.

Прималац средстава подршке дужан је да врати исплаћена новчана средства, увећана за износ затезне камате у складу са законом, најкасније у року од 30 дана од дана правноснажности решења којим се утврђује обавеза да се изврши повраћај новчаних средстава, ако се не придржава обавеза из става 1. тач. 1) – 3) овог члана.

Прималац средстава подршке кojи ниje врaтиo срeдствa у складу са ст. 1. и 2. овог члана нe може да oствaри прaвo нa мeрe урeђeња тржиштa прoписaнe законом којим се уређује тржиште пољопривредних производа, дo измирeњa нaстaлих нoвчaних oбaвeзa.

Члан 12.

Надзор над спровођењем ове уредбе врши министарство надлежно за послове пољопривреде, преко пољопривредног инспектора.

Члан 13.

Управа израђује извештај о спровођењу ове уредбе и доставља га Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставља извештај Влади, ради информисања.

Члан 14.

Новчаном казном од 150.000 до 2.000.000 динaрa казниће се за прекршај правно лице које поступи супротно одредби члана 11. ст. 1. и 2. ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 100.000 до 150.000 динара одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 50.000 дo 150.000 динaрa казниће се за прекршај предузетник који поступи супротно одредби члана 11. ст. 1. и 2. ове уредбе.

Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 Број:110-2296/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

Цела уредба је у документу испод:

uredba_poljoprivreda039_cyr uredba_mleko039_cyr

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар