У Фебруару 2022. почиње конкурс за набавку нових трактора!

Аутор: Gdjakovic
761 посетаУсвојен Закон о измени и допуни Закона о пољопривреди и руралном развоју Закон о измени и допуни Закона о пољопривреди и руралном развоју објављен је 30. Новембра 2021. године („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон, 101/16, 67/21 – др. закон и 114/21). Разлози за доношење овог Закона огледају се, пре свега, у потреби испуњeњa захтева из одредби Сeктoрскoг спoрaзумa између Владе РС и ЕК о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру ИПАРД програма и неопходности унапређења ефикасности у обради захтева, као и да се потенцијалним корисницима олакша приступ ИПАРД фонду.

Увођење авансног
плаћања, заједно са

повољним комерцијалним
банкарским кредитима,
представља значајну
олакшицу за реализацију
ИПАРД високовредних
инвестиција.

ИПАРД на длану 13 

Најважнија измена настала доношењем Закона односи се на могућност исплате аванса ИПАРД корисницима у висини до 50% одобреног износа ИПАРД подстицаја, уз достављање банкарске гаранције која одговара износу од 110% захтеваног износа авансне исплате. На тај начин, ИПАРД корисницима ће, након доношења Решења о одобрењу пројекта, бити омогућено да обезбеде значајан део финансијских средстава за реализацију планиране инвестиције, док ће истовремено коришћење авансног плаћања утицати на пoбoљшaњe aпсoрпциje финансијског дoпринoсa EУ и смањење ризика од повраћаја средстава ЕУ.

У циљу избегавања лоше праксе подношења „празних/непотпуних захтева” од стране ИПАРД корисника, што продужава време обраде захтева, изменом Закона о пољопривреди и руралном развоју прописана је обавезна документација коју ИПАРД корисник подноси приликом подношења Захтева за одобравање пројекта за инвестиционе мере у склопу ИПАРД програма. Сходно томе, без разматрања ће се одбацивати Захтеви за одобравање пројекта уколико не садрже:

  • уредно попуњен образац захтева
  • уредне понуде за набавку предметне инвестиције,
  • пословни план
  • попис покретне и непокретне имовине на дан 31. Децембар претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев.

Одредбама Закона дефинисано је и поступање по Захтеву за одобравање пројекта који није правно-формално исправан, те као такав захтева исправку, односно допуну. У том случају, захтев се може допунити највише једном, а рок за допуну захтева је од најмање осам до највише 20 дана.

Важна новина, коју измена Закона о пољопривреди и руралном развоју доноси за ИПАРД кориснике, односи се на могућност само једне измене одобреног пројекта у поступку за остваривање права на ИПАРД подстицаје.


Такође, важан предуслов за акредитацију Мере 5: Спровођење локалних стратегија руралног развоја – LEADER приступ у склопу ИПАРД III програма омогућен је изменом Закона, чиме је створен правни основ за спровођење ове Мере, на начин како је прописала ЕУ. Сходно томе, статус ЛАГ стиче удружење, регистровано у складу са прописима којима се регулише правни положај удружења, а на одређеној територији у РС која обухвата рурална подручја, чији су оснивачи или чланови домаћа и страна физичка и правна лица и ЈЛС. Овако основано удружење као обавезне органе управљања има скупштину, управни одбор и заступника, чији су обавезни циљеви прописани законом и коме је одобрена Локална стратегија руралног развоја (ЛСРР). Према одредбама закона, ЛСРР јесте плански документ који је за одређену територију израдила ЛАГ за програмски период ИПАРД програма и која је одобрена од стране УАП.

ИПАРД План позива за 2022. годину

Индикативни план позива за ИПАРД подстицаје у 2022. години објављен је средином децембра 2021. године, којим је предвиђено расписивање два Јавна позива у укупном износу од 1.381.438.083,25 РСД (11.748.780,73 ЕУР).


Расписивање Седмог јавног позива за ИПАРД Меру 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава планирано је за прву половину фебруара 2022. године, уз предвиђен буџет од 1,3 милијарде РСД (око 11,06 милиона ЕУР). Јавни позив ће бити отворен до краја марта 2022. године. У оквиру овог позива биће прихватљиве само инвестиције у набавку новог трактора који припада категорији STAGE V, који испуњава услове у области заштите животне средине уређене прописима ЕУ у овој области.

Позив за ИПАРД Меру 9 – Техничка помоћ, која има за циљ да пружи подршку ИПАРД Управљачком телу у спровођењу, праћењу, вредновању ИПАРД програма и јачању капацитета, биће отворен током целе 2022. године. Планирани буџет за 2022. годину за ИПАРД Меру 9 износи 81,15 милиона РСД (око 690 хиљада ЕУР).  Индикативни план позива је доступан на сајту Управе за аграрна плаћања, као и на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а који можете преузети овде.

Актуелне информације о пољопривреди у часопису Агробизнис магазин

Srodni tekstovi

Оставите коментар