УСВОЈЕН ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАЗВОЈА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Аутор: Gdjakovic
310 посета

На основу члана 27. став 4. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник РС”, број 30/10), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ
О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Годишњи програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину (у даљем тексту: Годишњи програм), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Годишњим програмом утврђују се конкретне активности у 2023. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди, подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца, развој пољопривредне саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), као и извори, распоред и начин коришћења средстава.

Члан 2.
Годишњи програм спроводе, односно саветодавне послове у пољопривреди из тог програма обављају привредна друштва чији је оснивач Република Србија која су регистрована у Регистaр привредних субјеката за обављање осталих услуга у пољопривреди, техничка испитивања и анализе или консалтинг и менаџмент послова и која имају запосленог пољопривредног саветодавца (у даљем тексту: саветодавaц).
Ако за одређена подручја нису основана привредна друштва из става 1. овог члана саветодавне послове из Годишњег програма обављају правна лица и предузетници која испуњавају услове прописане законом којим се уређује обављање саветодавних послова у области пољопривреде, а по спроведеном конкурсу.

Члан 3.
Послове предвиђене Годишњим програмом који се односе на послове обуке и усавршавања саветодавца обавља организација која је овлашћена за обављање послова обуке и усавршавања саветодаваца и пољопривредних произвођача у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних послова у области пољопривреде (у даљем тексту: Овлашћена организација).

Члан 4.
Лица из члана 2. став 1. ове уредбе и члана 3. ове уредбе подносе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), захтев за остваривање права на коришћење средстава за обављање саветодавних послова, односно захтев за остваривање права на коришћење средстава за обављање послова oбуке и усавршавања саветодавца и пољопривредних произвођача у складу са Годишњим програмом.
Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од десет дана од дана ступања на снагу ове уредбе, а уз захтев се подноси документација којом се доказује испуњеност услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди.
Поред документације из става 2. овог члана, лице из члана 2. став 1. ове уредбе подноси и план развоја и унапређења квалитета рада и план активности који садржи планирани обим и динамику реализације активности, у складу са Годишњим програмом.
Поред документације из става 2. овог члана, лице из члана 3. ове уредбе, подноси и план обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача, који садржи планирани обим и динамику реализације активности у складу са Годишњим програмом, а који укључује:
1) програм праћења и оцењивања ефеката рада саветодаваца;
2) план развоја софтвера за:
(1) праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца, одабраних пољопривредних газдинстава и земљорадничких задруга,
(2) праћење броја бодова које су остварили саветодавци и физичка лица похађањем едукативних модула, као и за праћење издатих сертификата у складу са правилником којим се уређују ближи услови за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди,
(3) праћење издатих потврда за остваривање права на ИПАРД подстицаје, за стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде,
(4) праћење пољопривредних газдинстава која учествују у саветодавном модулу,
(5) праћење датих савета на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта обављене у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште;
3) план унапређења и развоја портала ПССС Србије (www.psss.rs);
4) предлог изгледа и садржаја штампаног материјала.

Члан 5.
Конкурс из члана 2. став 2. ове уредбе расписује Управа.
Конкурсом из става 1. овог члана утврђују се критеријуми, услови и начин извршавања послова и коришћења средстава, као и документација која се подноси.
Испуњеност услова конкурса и оцењивање пријава по утврђеним критеријумима утврђује комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде.

Члан 6.
Управа и лица из чл. 2. и 3. ове уредбе закључују уговор којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова предвиђених Годишњим програмом.
Уговором из става 1. овог члана нарочито се уређују права и обавезе у погледу обављања послова предвиђених Годишњим програмом, обим послова, начин њиховог извршавања, висина накнаде за обављање тих послова, као и остала питања од значаја за извршење права и обавеза.

Члан 7.
Средства за спровођење Годишњег програма лицима из чл. 2. и 3. ове уредбе исплаћују се авансно.

Члан 8.
Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2023. годину, у износу који је утврђен посебним актом Владе.

Члан 9.
Спровођење ове уредбе надзире Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).

Члан 10.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 Број 110-2209/2023
У Београду, 16. марта 2023. године

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић,с.р.

 

Цео документ је испод:

uredba_poljoprivreda-savetodavni_poslovi039_cyr

Srodni tekstovi

Оставите коментар