Усвојена је измена правилника за подстицаје за вино и ракију

Аутор: Gdjakovic
499 посета

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О  ПОДСТИЦАЈИМА ПРОГРАМИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ  ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ВИНА И РАКИЈЕ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, 25/23

 од 31. марта 2023. године)

Члан 1.

У Правилнику о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије („Службени гласник РС”, бр. 48/13, 33/16, 18/18 и 44/18 – др. закон), у члану 20. став 2. мења се и гласи:                        „Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење Захтева 1 за остваривање права на подстицаје произвођачу вина односно ракије за унапређење квалитета вина односно ракије, који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), односно на званичној интернет страници Управе.ˮ

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:

„Јавни позив садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује јавни позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 4. овог правилника.ˮ

У досадашњем ставу 3. који постаје став 5. речи: „у току текуће календарске годинеˮ замењују се речима: „по истом јавном позивуˮ.

Досадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7, 8. и 9.

Члан 2.

У члану 21. став 2. мења се и гласи:

„Управа расписује јавни позив за подношење Захтева 2 за остваривање права на подстицаје удружењу произвођачу вина за унапређење квалитета вина, који се објављује на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.ˮ

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:

„Јавни позив садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује јавни позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 4. овог правилника.ˮ

У ставу 3. који постаје став 5. речи: „у току текуће календарске годинеˮ замењују се речима: „по истом јавном позивуˮ.

Досадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7, 8. и 9.

Члан 3.

У члану 22. став 2. мења се и гласи:

„Управа расписује јавни позив за подношење Захтева 3 за остваривање права на подстицаје удружењу произвођача ракије за унапређење квалитета ракије, који се објављује на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.ˮ

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:

„Јавни позив садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује јавни позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 4. овог правилника.ˮ

У ставу 3. који постаје став 5. речи: „у току текуће календарске годинеˮ замењују се речима: „по истом јавном позивуˮ.             Досадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7, 8. и 9.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Број: 110-00-00046/2023-09

У Београду, 31. марта 2023. године

МИНИСТАР

 

Јелена Танасковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4827023.0154.13/1

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар