Конкурс за бесповратна средства за опрему за пчеларство

Аутор: Gdjakovic
539 посета

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера.

За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство у АП Војводини у 2023. години предвиђен је укупан износ до 30.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по пријави не може бити већи од 300.000,00 динара, односно 350.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 50.000,00 динара.

Прихватљиве инвестиције су следеће:

Р.б.

Инвестиција

Maксималан износ поврата за

( у динарима)

 

1.

101.6.1. набавка нових пчелињих друштава

7.200,00, односно 8.400,00

2.

101.6.2. набавка опреме за пчеларство – кошнице

4.200,00, односно 4.970,00

3.

101.6.2. набавка опреме за пчеларство – контејнери

300.000,00, односно 350.000,00

 

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву по Конкурсу, а дозвољено је више намена, до горе наведеног максималног износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се опрема и пчелиња друштва набављена након 01.01.2023. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

правно лице:

– привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

– земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

– сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 07.04.2023.године.

Документација која се подноси на Конкурс:

читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и потписаним изјавама подносиоца пријаве, које су у оквиру обрасца;

подносилац пријаве, који је активни корисник АгроСенс платфоме https://www.agrosens.rs, у образац пријаве уноси електронску адресу (e- mail) којом је пријављен;

фотокопија личне карте, или очитана чипована лична карта носиоца пољопривредног регистрованог газдинства, или овлашћеног лица у правном лицу;

оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана);

доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) доспелој до 31.12.2022. године за подносиоца пријаве;

доказ о измиреним доспелим пореским обавезама које су доспеле до 31.12.2022. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе у АПВ);

доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеном плаћању), само у случају да је подносилац пријаве закључио уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

предрачун за инвестиције чија је вредност већа од 200.000,00 динара, са пропратним актом добављача у коме ће бити исказана: цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена са ПДВ-ом и спецификација опреме која садржи основне карактеристике опреме (коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме);

за инвестиције које су већ реализоване:

а веће су вредности од 200.000,00 динара: оригинал фактура (за велепродаје) или фискални рачун са пропратним актом добављача у коме ће бити исказана цена без ПДВ-а, иснос ПДВ-а и цена са ПДВ-ом појединачно и спецификацијa опреме која садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну),

доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке и налог за пренос (плаћање се врши искључиво налогом за пренос са наменског рачуна корисника средстава на рачун продавца);

за инвестиције мање вредности од 200.000,00 динара, које су исплаћене готовински, подноси само фискални рачун са пропратним актом добављача;

отпремница за набавку предметне инвестиције;

фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;

фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;

јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01.2023. године;

фотокопија дипломе – само уколико подносилац пријаве има завршен пољопривредни, ветеринарски или технолошки факултет, сведочанство средње пољопривредне школе;

потврда о чланству у земљорадничкој задрузи;

копија сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу;

изјаве подносиоца пријаве у оквиру обрасца пријаве;

изјаве добављача да може извршити испоруку предметне инвестиције најкасније до 31.10.2023. године.

Додатна документација за правна лица и предузетнике:

извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;

потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

извод из финансијског извештаја из којег произилази да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019);

за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама.

Пријаве с потребном документацијом могу се доставити:

путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм „Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години

лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова,

електронским путем – АгроСенс платформа на начин описан у Упуству о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа

Интернет адреса са којег орган упућује странци електронска документа по овом конкурсу је: boban.orelj@vojvodina.gov.rs.

Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-4186 од 13 до 15 часова.

Комплетан текст конкурса, пријаву, правилник и остала упутства , можете преузети на линку:

https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-novih-pcelinjih-drustava-i-nabavku-opreme-za-pcelarstvo-kosnica-i-kontejnera-u-autonomnoj-pokrajini-vojvodini-u-2023-godini/

Srodni tekstovi

Оставите коментар