За пчеларство додатних 10 милиона динара АПВ, конкурс је у току! (Бесповратна средства)

Аутор: Gdjakovic
453 посета
Покрајински секретаријат за пољопривреду расписао је нови конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у Војводини у 2023. години, са циљем унапређивања пчеларске производње и производње меда.
За реализацију активности предвиђено је укупно је 10 милиона динара, а рок за предају пријава је 24. август 2023. године.

Како истичу из овог секретаријата право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у активном су статусу и то физичко лице које је носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, као и предузетник који је носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.Право има и правно лице, односно привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства, земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства и сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

На Другом конкурсу немају право на аплицирају корисници који су у првом Конкурсу потписали уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство. (Извор: ДНЕВНИК)

ДРУГИКОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ НОВИХ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО КОШНИЦА И КОНТЕЈНЕРА

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ Другог конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнерау Аутономној покрајини Војводини у 2023. години (удаљем тексту: Конкурс) јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера.

 1. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство у АП Војводини у 2023. години предвиђен је укупан износ до 10.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 60% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по пријави не може бити већи од 300.000,00 динара, односно 350.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 50.000,00 динара.

Прихватљиве инвестиције су следеће:

Р.б. Инвестиција Maксималан износ поврата за

( у динарима)

1. 101.6.1. набавка нових пчелињих друштава 7.200,00, односно 8.400,00
2. 101.6.2. набавка опреме за пчеларство – кошнице 4.200,00, односно 4.970,00
3. 101.6.2. набавка опреме за пчеларство – контејнери 300.000,00, односно 350.000,00

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву по Конкурсу, а дозвољено је  више намена, до горе наведеног максималног износа.

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се опрема и пчелиња друштва набављена након 01.01.2023. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза, и другим доказима.

Нема туристе који је одолео домаћим специјалитетима који се управо сада припремају

ПРАВО НА УЧEШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице:

– носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

– предузетник носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

 1. правно лице:

– привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

– земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,

– сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка и правна лица

 1. Подносилац пријаве није остварио подстицај по тачки 1. Одлуке  о расподели средстава по Конкурсу за доделу средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у АП Војводини у 2023. години104-401-424/2023-01  од 14.07.2023. године.

(Лица која су конкурисала на Конкурс за набавку опреме за пчеларство кошница и контејнера у АП Војводини у 2023. години који је објављен у дневном листу „Дневник“ дана 09.03.2023. године и  05.04.2023. године, у „Сл.листу АПВ“ број 11/23 и 15/23 а нису остварила подстицај имају право подношења пријаве  на овај Конкурс. )

 1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава и да се налази у активном статусу;
 2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини, односно подносиоци пријаве правна лица морају имати седиште на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини;
 3. Парцеле на којима ће се користити опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава;
 4. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање доспеле до 31.12.2022. године;
 5. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, закључно са 31.12.2022. године;
 6. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 7. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 8. Подносилац пријаве не сме остварити новчане позајмице од добављача од којег набавља инвестицију која je предмет подстицаја;
 9. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;
 10. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19);

Ову биљку треба да има свака кућа на селу

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

 

 1. Подносилац пријаве – предузетник и правно лице мора бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да се налази у активномстатусу;
 2. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
 3. Подносилац пријаве – правно лице мора бити разврстано у микро и мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА

Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 24.08.2023.године.

 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Документација која се подноси на Конкурс:

 1. читко попуњен образацпријаве са обавезним потписом и потписаним изјавама подносиоца пријаве, које су у оквиру обрасца;
 2. подносилац пријаве, који је активни корисник АгроСенс платфоме https://www.agrosens.rs, у образац пријаве уноси електронску адресу (e- mail) којом је пријављен;
 3. фотокопија личне карте, или очитана чипована лична карта носиоца пољопривредног регистрованог газдинства, или овлашћеног лица у правном лицу;
 4. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Е Управа (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30дана);
 5. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) доспелој до 31.12.2022. године за подносиоцапријаве;
 6. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама које су доспеле до 31.12.2022. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе уАПВ);
 7. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ o извршеномплаћању), само у случају да је подносилац пријаве закључио уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 8. предрачун за инвестиције чија је вредност већа од 200.000,00 динара, са пропратним актом добављача у коме ће бити исказана: цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена са ПДВ-ом и спецификација опреме која садржи основне карактеристике опреме (коначан оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме);
 9. за инвестиције које су већ реализоване:
 • а веће су вредности од 200.000,00 динара: оригинал фактура (за велепродаје) или фискални рачун са пропратним актом добављача у коме ће бити исказана цена без ПДВ-а, иснос ПДВ-а и цена са ПДВ-ом појединачно и спецификацијa опреме која садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као урачуну),
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке и налог за пренос (плаћање се врши искључиво налогом за пренос са наменског рачуна корисника средстава на рачун продавца);
 • за инвестиције мање вредности од 200.000,00 динара, које су исплаћене готовински, подноси само фискални рачун са пропратним актом добављача;
 • отпремница за набавку предметнеинвестиције;
 • фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећимпрописима;
 • фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путемкредита;
 • јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – нестарија од 01.01.2023. године;
 1. фотокопија дипломе – само уколико подносилац пријаве има завршен пољопривредни, ветеринарски или технолошки факултет, сведочанство средње пољопривредне школе;
 2. потврда очланству у земљорадничкој задрузи;
 3. копијасертификатазаорганскупроизводњу или сертификат о заштићеном географскомпореклу;
 4. изјаве подносиоца пријаве у оквиру обрасца пријаве;
 5. изјаве добављача да може извршити испоруку предметне инвестиције најкасније до 31.10.2023. године.

 

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица:

 

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационимбројем;
 2. потврдаАгенцијезапривреднерегистреотомеданадправнимлицемнијепокренутпоступакстечаја и/илиликвидације;
 3. извод из финансијског извештаја из којег произилази да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број73/2019);
 4. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама,причемусепотврдаиздајенаосновуконачногизвештајаообављенојзадружногревизији, не старијем од две године, у складу са Законом озадругама.

 

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је саставни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 4., 5., и 6. прибавити сам или ће Покрајински секретаријат по службеној дужности од надлежних органа прибављати податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна.

Ово је тема око које се никада неће сложити мачкароши и кучкари, ко је паметнији пас или мачка ево шта каже наука

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Правилником о спровођењу конкурса које расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство („Службени лист АП Војводине“ број 8/23) и Правилником о додели средстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнерау АП Војводини у 2023. години.

ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвестиције, односно након што корисник бесповратних средстава монтира и постави опрему и достави Секретаријату следећу документацију:

 • захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку средстава;
 • оригинал фактура и доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод Корисника средстава из кога јасно произилази пренос средства на рачун добављача опреме оверен од стране банке или фискални рачун са пропратним актом добављача у коме ће бити исказана цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена са ПДВ-ом, појединачно и спецификацијa опреме која садржи основне карактеристике опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као урачуну),
 • отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;
 • фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 • фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;
 • јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01.2023. године;
 • оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана).

Покрајинскисекретаријатзадржаваправодаодподносиоцапријавезатражидодатнудокументацију.

Секретаријат ће наложити надлежној Пољопривредној стручној и саветодавној служби да изврши  увид у чињенично стање (завршна контрола) на терену, стим да задржава право да путем своје  Комисије  изврши контролу предмета уговора.

Исто тако, Покрајински секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства пољопривреде, шумарстваиводопривредезатражидасеизвршиконтролареализацијепредметауговора.

У моменту исплате средстава рачун корисника средстава не сме бити у блокади.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у буџет АП Војводине.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом могу се доставити:

 • путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм „Конкурс за доделусредстава за суфинансирање набавке нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство кошница и контејнерау Аутономној покрајини Војводини у 2023. години
 • лично уПисарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова,
 • електронским путем – АгроСенс платформа на начин описан у Упутству о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу.

Електронска адреса са којег орган упућује странци електронска документа по овом конкурсу је:  boban.orelj@vojvodina.gov.rs.

КОНТАКТ

Додатне информације можете добити путем телефона021/487-4186од 10 до 14 часова.

 ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, Изјава добављача, форма пословног плана, Извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату и Упуство о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа, могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Број: 104-401-8584/2023-01

Дана: 07.08.2023. године

Детаљно све можете погледати на линку: https://psp.vojvodina.gov.rs/drugi-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-sufinansiranje-nabavke-novih-pcelinjih-drustava-i-nabavku-opreme-za-pcelarstvo-kosnica-i-kontejnera-u-ap-vojvodini-u-2023-godini/

Srodni tekstovi

Оставите коментар