Измена правилника о јавним складиштима ступила на снагу

Аутор: Gdjakovic
278 посета

 

На основу члана 31. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦИМA ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ТРОШКОВЕ СКЛАДИШТЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА У ЈАВНИМ СКЛАДИШТИМА

 

(Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 141/22

 од 23. децембра 2022. године)

 

 

Члан 1.

У Правилнику о условима, начину и обрасцимa захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима („Службени гласник РСˮ, брoj 61/13), после члана 2, додаје се нови члан 2а, који гласи:

„Члан 2а

„Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа за аграрна плаћања) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.ˮ

 

Члан 2.

У члану 3. став 1. мења се и гласи:

„Захтев за остваривање права на регрес из члана 2. овог правилника подноси се у два примерка Министарству финансија– Управа за трезор (у даљем тексту: Управа) у року одређеном јавним позивом из члана 2а овог правилника, и то за пшеницу и кукуруз на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пшенице и кукуруза у јавним складиштима (у даљем тексту: Образац 1), а за малину, купину и вишњу на Обрасцу 2 – Захтев за остваривање права на регрес за трошкове складиштења малине, купине и вишње у јавним складиштима (у даљем тексту: Образац 2).ˮ

 

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

Број: 110-00-207/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 19. децембра 2022. године
Јелена Танасковић

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

  1. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење овог правилника је 31. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), којим је прописано да министар ближе прописује услове, начин и обрасце захтева за остваривање права на регресе.

 

  1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА

Овим правилником прописује се измена начина подношења захтева за остваривање права на подстицаје, тако да се уместо  подношења захтева непосредно на основу правилника, једанпут годишње, у периоду од 15. јула до 30. новембра текуће године, предвиђа да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима, који нарочито садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

 

III. САДРЖИНА ПРАВИЛНИКА

Чланом 1. овог правилника прописано је да се у Правилнику о условима, начину и обрасцимa захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима („Службени гласник РСˮ, број 61/13), после члана 2, додаје се нови члан 2а, који гласи: „Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа за аграрна плаћања) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јвним складиштима (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе за аграрна плаћања. Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.“

У члану 2. овог правилника прописано је да се у члану 3. став 1. мења тако да гласи: „Захтев за остваривање права на регрес из члана 2. овог правилника подноси се у два примерка Министарству финансија– Управа за трезор (у даљем тексту: Управа) у року одређеном јавним позивом из члана 2а овог правилника, и то за пшеницу и кукуруз на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пшенице и кукуруза у јавним складиштима (у даљем тексту: Образац 1), а за малину, купину и вишњу на Обрасцу 2 – Захтев за остваривање права на регрес за трошкове складиштења малине, купине и вишње у јавним складиштима (у даљем тексту: Образац 2).“

У члану 3. овог правилника прописано је ступање на снагу овог правилника.

 

  1. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За доношење овог правилника нису потребна додатна финансијска средства из буџета Републике Србије.

Извор:

http://www.minpolj.gov.rs/download/pravilnik-o-izmeni-i-dopuni-pravilnika-o-uslovima-nacinu-i-obrascima-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-regres-za-troskove-skladistenja-poljoprivrednih-proizvoda-u-javnim-skladistima/

Srodni tekstovi

Оставите коментар