ЕКСКЛУЗИВНО: ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ТРГОВИНУ НА ОТКУПНИМ МЕСТИМА 

Аутор: Gdjakovic
200 посета

У Влади Републике Србије данас је одржан трећи састанак Радне групе за координацију активности унапређења робно-тржишног пословања пољопривредним производима.

Састанку је председавала министарка пољопривреде Јелена Танасковић, а присуствовали су и представници удружења пољопривредника, као и свих релевантних институција –  Министарства унутрашње и спољне трговине, Министарства финансија, Министарства привреде, Министарства за бригу о селу, Народне банке Србије, Републичке дирекције за робне резерве, Привредне коморе Србије, Продуктне берзе Нови Сад, Комисије за хартије од вредности.

У складу са договором са претходног састанка, саопштено је да је усвојен и објављен нови Правилник којим се прописују минимални технички услови за трговину на откупним местима – складиштима, који су заједно донели министар унутрашње и спољне трговине и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Овим правилником ближе се прописују минимални технички услови за трговину на откупним местима где се врши откуп пољопривредних производа и домаћих животиња од пољопривредних произвођача, а тиче се простора, уређења и опреме, као и начина продаје. Новина је да је детаљно побројана опрема коју мора имати откупно место, а која омогућава одређивање параметара квалитета при пријему, односно разврставање према квалитету, односно класи пољопривредних производа, и то за зрнасте производе, као и воће и поврће. Такође, прописана је и могућност за пољопривредног произвођача, ако није задовољан утврђеном количином, квалитетом, односно класом предатих пољопривредних производа, да може да се обрати надлежном инспектору Министарства пољопривреде ради провере начина одређивања параметра квалитета од стране ангажованих контролних организација односно самих откупљивача.

Такође на седници је представљен извештај о спроведеном попису свих складишних простора на територији Републике Србије. Пописну комисију чинили су представници пољопривредне инспекције, фитосанитарне инспекције, тржишне инспекције и Дирекције за робне резерви. Попис је обухватио 786 складишта, као и уљаре, пиваре и шпиритане и обезбедио је детаљне податке о капацитетима, начину складиштења, као и о квалитету робе.  Утврђено је да укупни складишни капацитети у Републици Србији износе седам милиона тона.

На седници је договорено да ће се у наредном периоду размотрити сви прописи везани за складиштење пољопривредних производа, те заједнички радити на проналажењу најбољих решења.

На основу члана 26. Закона о трговини („Службени гласник РС”, број 52/19) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар унутрашње и спољне трговине и министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доносе ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА ТРГОВИНУ НА ОТКУПНИМ МЕСТИМА 

 (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 9/24

од 5. фебруара 2024. године)

 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују минимални технички услови за трговину на откупним местима где се врши откуп пољопривредних производа и домаћих животиња од пољопривредних произвођача (у даљем тексту: откупно место), у погледу простора, уређаја и опреме, као и начина продаје.

Одредбе овог правилника не односе се на робне берзе, сајам, остале привредне изложбе и традиционалне манифестације, пијаце и велетржнице, а које се уређују посебним прописима.

Члан 2.

Минимални технички услови у смислу овог правилника су услови, који се односе на: простор, односно просторије, опрему, уређаје, спољашње одлике простора, начин продаје робе, опрему и уређаје за складиштење робе.

Предмет откупа су пољопривредни производи добијени гајењем биљака, укључујући жетву и убирање плодова, као и домаће животиње.

  1. УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОБЈЕКАТА,

ПРОСТОРИЈА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ

Члан 3.

Откупно место мора да има уређени простор, објекат, део објекта, просторије за пријем и мерење робе, простор за складиштење, утовар и истовар пољопривредних производа, као и посебно изграђени или ограђени простор за прихватање, смештај и откуп домаћих животиња који је одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

На откупном месту примењују се технички, хигијенски и ветеринарско-санитарни услови за пријем, мерење, складиштење, утовар и истовар пољопривредних производа и домаћих животиња, у складу са посебним прописима.

Члан 4.

Откупно место не може бити лоцирано поред ђубришта, депонија, несанитарних нужника, отворених канала, фабрика које испуштају гасове, пару, димове, прашину, као ни у близини других објеката који могу штетно утицати на хигијенске услове у објекту, односно хигијенску исправност пољопривредних производа.

Слободне површине око откупног места се уређују, а прилазни путеви ка објекту, интерне саобраћајнице и платои око објекта изграђују се од чврстог материјала (бетон, асфалт, камен и сл.).

Члан 5.

Простор откупног места мора да испуњава следеће услове:

1) да земљиште буде суво и оцедито и да је на њему осигурано одвођење површинских вода у складу са техничким и хигијенским условима;

2) да се фекалне и друге текуће отпадне материје морају одводити у јавну канализацију, а ако она не постоји, да се одвођење врши затвореним превозним средствима до уређаја за пречишћавање, односно до затворене водонепропусне септичке јаме;

3) да се чврсте отпадне материје морају сакупљати на одређеном и уређеном месту у складу са прописима о хигијенско-техничкој заштити и заштити човекове средине (затворене јаме и др.);

4) да откупно место својом функцијом не угрожава животну средину (стање вода, тла, ваздуха и др.) и не отежава нормално одвијање саобраћаја, као и да испуњава услове утврђене важећим прописима којима се дефинише промет пољопривредних производа и домаћих животиња;

5) да откупно место испуњава услове, у складу са прописима којима су утврђени услови за промет пољопривредних производа односно домаћих животиња.

Члан 6.

Просторија откупног места се гради од чврстог материјала и мора да је сува, прозрачна, са природним и вештачким осветљењем, заштићена од влаге и са потребном вентилацијом, као и да откупљене пољопривредне производе обезбеђује од кварења и пропадања.

Просторија откупног места се гради од материјала који се лако чисти, пере и дезинфикује (бетониран или поплочан тврдим материјалом – камен, бетонске плоче, цигла и др.) и мора да се редовно одржава.

Члан 7.

Откупно место мора имати сталан довод хигијенски исправне воде, из јавног водовода или на други начин.

На откупном месту чврсте отпадне материје сакупљају се у хигијенским посудама и одлажу у канте или контејнере, који су смештени на уређеном простору.

Откупно место мора имати хигијенски изграђен санитарни чвор.

Члан 8.

Откупно место мора имати најмање једну одговарајућу пословну просторију за преузимање откупљених пољопривредних производа, која је по величини, уређености и опреми подобна за привремени смештај откупљених пољопривредних производа.

Изузетно од става 1. овог члана откупно место не садржи просторију за складиштење, ако се пољопривредни производи отпремају са откупног места у року који не нарушава безбедност и својства производа који се откупљују.

Члан 9.

Ако се на откупном месту врши разврставање и класирање пољопривредних производа, откупно место мора имати обезбеђене услове и опрему која омогућава одређивање параметара квалитета при пријему, односно за разврставање према квалитету, односно класи, и то за:

1) зрнасте производе:

(1)  вагу,

(2) опрему за узорковање,

(3) раздељивач узорака за добијање најмање три репрезентативна узорка,

(4) лабораторијску опрему:

– вагу,

– прибор за одређивање садржаја примеса,

– опрему за одређивање садржаја влаге,

– опрему за одређивање хектолитарске масе,

(5) додатну опрему за брзо одређивање садржаја протеина,

(6) пријемни кош за разврставање зрнастих производа на класе, које се утврђују у складу са прописом којим се уређује квалитет тих производа;

2) воће и поврће:

(1) инспекционе/контролне столове где се врши визуелна и органолептичка провера квалитета плодова на узорку,

(2) вагу,

(3) мерни прстенови – за мерење појединачних плодова и класирање плодова по величини за воћне и/или повртарске врсте које у параметрима квалитета дефинишу обим и/или пречник плода,

(4) колориметар – за класирање плодова на основу обојености плода (колориметријске мапе, колориметријске таблице, брошуре и др), за воћне и/или повртарске врсте које у параметрима квалитета дефинишу проценат обојеност плода,

(5) рефрактометар – за одређивање концентрације садржаја шећера у плоду, за воћне и/или повртарске врсте које у параметрима квалитета дефинишу сочност, односно садржај шећера у плоду,

(6) пријемни простор (издвојена јединица – пункт за воће и поврће, централни пријемни простор – хладњаче, складишта и др.) за разврставање откупљених плодова на класе, које се утврђују у складу са прописом којим се уређује квалитет тих производа.

Ако откупно место нема лабораторијску опрему и додатну опрему из става 1. тачка 1) овог члана, откупљивач обезбеђује узимање узорака, ради контроле квалитета, као и одређивање садржаја протеина од стране акредитоване лабораторије.

Откупно место на којем се врши откуп домаћих животиња мора имати и сточну вагу.

Мерила из ст. 1-3. овог члана морају испуњавати услове у складу са прописима о метрологији.

III. НАЧИН ПРОДАЈЕ НА ОТКУПНИМ МЕСТИМА

Члан 10.

Откупно место мора бити обележено таблом са следећим подацима:

1) пословно име и ПИБ откупљивача;

2) број или назив и адреса откупног места;

3) период године када се врши откуп и радно време откупног места;

4) врста производа који се откупљују;

5) обавештење о откупној цени без ПДВ, односно ПДВ надокнаде по категоријама квалитета (класама) и року плаћања.

Подаци из става 1. тач. 1) до 4) овог члана достављају се најкасније у року од 15 дана пре почетка откупа министарству надлежном за послове трговине.

На откупном месту мора бити истакнуто обавештење министарства надлежног за послове пољопривреде (у даљем тексту: министарство пољопривреде), као и министарства надлежног за послове трговине о правима и обавезама учесника трговине на откупном месту са истакнутим бројевима телефона надлежних инспекцијских служби.

Члан 11.

Приликом примопредаје пољопривредних производа и домаћих животиња на откупним местима издају се исправе, у складу са законом којим се уређује рачуноводство, које садрже следеће податке:

1) назив откупљивача, седиште, адреса, ПИБ и текући рачун;

2) назив, адреса или број откупног места;

3) име, презиме, пребивалиште, адреса и ЈМБГ пољопривредног произвођача, број регистрованог пољопривредног газдинства;

4) назив, количина и квалитет, односно класа откупљених производа;

5) цену откупљених производа по јединици мере;

6) датум и рок исплате као и начин исплате.

Исправа из става 1. овог члана мора бити потписана од стране овлашћеног лица откупљивача, као и потписана од стране пољопривредног произвођача који је предао пољопривредни производ, односно домаћу животињу.

Копије издатих исправа из става 1. овог члана морају се чувати на откупном месту, у складу са прописима о рачуноводству.

Ако пољопривредни произвођач није задовољан утврђеном количином, квалитетом, односно класом предатих пољопривредних производа, може да се обрати надлежном инспектору министарства пољопривреде ради провере начина одређивања параметра квалитета од стране ангажованих контролних организација односно самих откупљивача.

  1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о минималним техничким условима за трговину на откупним местима („Службени гласник РС”, број 32/11).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:000188218 2024 14840 007 001 011 001      Број:000172687 2024 14830 003 001 012 001

У Београду, 2. фебруара 2024. године           У Београду, 2. фебруара 2024. године

ПРАВИЛНИК О МИН ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА НА ОТКУПНОМ МЕСТУ – објављено

 

    МИНИСТАР                                            МИНИСТАР
Јелена Танасковић                                Томислав Момировић

 

 

Srodni tekstovi

1 коментар

Ове године жетва по новим правилима | Удружење новинара за пољопривреду 13. фебруар 2024. - 07:30

[…] У складу са договором са претходног састанка, саопштен… […]

Одговори

Оставите коментар