Бржа исплата ИПАРД подстицаја и увођење нових електронских система у аграру

Аутор: draganadpetrovic
453 посета

Омогућавање авансног плаћања и убрзање одобравања подстицаја за ИПАРД кориснике, увођење софтверског решења еАграр и успостављање система за контролу плаћања у пољопривреди и руралном развоју у складу сa прoписимa Eврoпскe униje, неке су од кључних измена предвиђених изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју које је усвојила Влада Србије.

Наиме, омогућена је исплата аванса као дозвољен трошак до 50% јавне помоћи од одобрене вредност подстицаја за ИПАРД кориснике.

Tиме ће се ИПАРД корисницима обезбедити значајан део финансијских средстава за реализацију планиране инвестиције, док ће коришћење авансног плаћања утицати на пoбoљшaњe коришћења EУ финансијског дoпринoсa и смањење ризика од повраћаја средстава Европској унији. Аванс подлеже банкарској гаранцији или еквивалентној гаранцији која одговара до 110% одобреног авансног износа.

Због потребе смањења времена обраде захтева предложено је прописивање обавезне документације приликом подношења захтева за ИПАРД подстицаје. Уколико захтев садржи формални недостатак који спречава поступање по њему исти се може допунити у року који не може бити краћи од 8 дана нити дужи од 20 дана. Такође, законом се прописује и обустављање поступка због престанка постојања странке.

Илустрација: Уводи се контрола плаћања у пољопривреди у руралном развоју

Изменом Закона дефинише се и софтверско решење еАграр и успоставља Регистар пољопривредних газдинстава као јединствена, електронска и централизована евиденција и уводе се само електронски поступци у вези са Регистром пољопривредних газдинстава – поступак уписа у Регистар, обнове регистрације, промене података уписаних у Регистар и брисања из Регистра.

Осим еАграра, изменама закона предвиђено је и успостављање IАCS система за контролу плаћања у пољопривреди и руралном развоју, чиме се Управи за аграрна плаћања даје основ за надлежност успостављања наведеног система. Такође, прецизиране су одредбе које се односе на LPIS (Систем за идентификацију земљишњих парцела), као једне од компоненти IACS, и то у смислу послова и овлашћења за доношење подзаконских аката.

Увођењем елемената IАCS система за контролу плаћања у пољопривреди и руралном развоју, Република Србија се усклaђује сa прoписимa Eврoпскe униje. IACS је најважнији систем за спровођење и контролу плаћања према пољопривредницима од стране држава чланица ЕУ приликом спровођења Заједничке пољопривредне политике. Овај систем обухвата контролу плаћања за све мере директних плаћања, као и плаћања за агроеколошке климатске мере и мере органске производње.

Илустрација: Из архиве Агробизнис магазина

Поменути системи (еАграр, IАCS и LPIS) уводе се са одложеном применом и то еАграр од 1. јула 2022. године, LPIS од 1. јануара 2025. године и IACS од 1. јануара 2027. године.

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/brza-isplata-ipard-podsticaja-i-uvodjenje-novih-elektronskih-sistema-u-poljoprivredi/

Srodni tekstovi

Оставите коментар