Расписан јавни позив за инвестиције у биљну производњу

Аутор: Gdjakovic
673 посета

Јавни позив за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура расписан је данас, 7. августа и трајаће до 7. септембра 2023. године.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за: примарну производњу биљних култура у заштићеном простору; примарну производњу воћа и грожђа; примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

Прочитајте и ово: Ратарима никако не иду на руку цене на берзи

примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;

обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/23),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

БИЉНИХ КУЛТУРА

(„Службени гласник РС”, број 65/23 од 4. августа 2023. године)

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) биљне културе јесу: житарице, индустријско биље, крмно биље, ароматично и лековито биље, поврће, цвеће, воће и грожђе, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се прописује регистар пољопривредних газдинстава;

2) машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи биљних култура;

3) нова машина и опрема јесте машина, опрема и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

4) повезана лица јесу: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

5) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

6) добављач јесте лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције.

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 3.

Подстицаји из члана 1. овог правилника обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за:

1) примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;

2) примарну производњу воћа и грожђа;

3) примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

4) убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;

5) примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;

6) обраду земљишта, заштиту биљака од болести и града, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа;

7) наводњавање биљних култура.

Инвестиције за које се одобравају подстицаји из става 1. овог члана дате су у Прилогу 1 – Табела – Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура (у даљем тексту: Табела), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта;

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције из Табеле путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 5.

Право на подстицаје остварује:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво,

4) земљорадничка задруга,

5) средња школа,

6) научноистраживачка организација,

7) манастир и црква.

Лице из става 1. остварује право на подстицаје ако:

1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу;

2) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом биљних култура;

3) у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства.

Предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга из става 1. тач. 2)–4) и става 2. овог члана остварују право на подстицаје и ако:

1) су уписани у Регистар привредних субјеката,

2) у Агенцији за привредне регистре:

(1) није регистровано да им је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

(2) није регистровано да су осуђивани због привредног преступа;

(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Привредно друштво и земљорадничка задруга из става 3. овог члана остварују право на подстицаје и ако:

1) су разврстани у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

2) нису у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Земљорадничка задруга из става 4. овог члана остварује право на подстицаје и ако има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Средња школа из става 1. тачка 5) и става 2. овог члана остварује право на подстицаје и ако:

1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

Научноистраживачка организација из става 1. тачка 6) и става 2. овог члана остварује право на подстицаје и ако:

1) је уписана у Регистар научноистраживачких организација у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност;

2) се научноистраживачка делатност обавља у области пољопривреде.

Манастир и црква из става 1. тачка 7) и става 2. овог члана остварују право на подстицаје и ако су уписани у Регистар цркава и верских заједница у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Члан 6.

Лице из члана 5. овог правилника остварује право на подстицаје ако:

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

2) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

3) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

4) је инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у потпуности реализовало у периоду од 1. јануара текуће календарске године у којој подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

5) је укупна вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 65.000 динара;

6) је износ појединачног рачуна једнак или већи од 50.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 50.000 динара;

7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

8) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 7.

Лице из члана 5. овог правилника, које испуњава опште услове из члана 6. овог правилника, остварује право на одговарајућу врсту подстицаја из члана 3. овог правилника ако:

1) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

(1) до 0,5 ha поврћа, воћа или цвећа у заштићеном простору,

(2) до 2 ha јагодастог воћа, односно до 5 ha осталог воћа,

(3) до 5 ha грожђа;

(4) до 3 ha поврћа (на отвореном пољу),

(5) од 0,1 до 50 ha цвећа (на отвореном пољу),

(6) до 50 ha ароматичног и лековитог биља,

(7) до 50 ha житарица, индустријског и крмног биља;

2) је предмет инвестиције везан за производњу одговарајуће врсте биљних култура.

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (3) овог члана остварује право на подстицаје и ако су катастарске парцеле уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино.

Изузетно од става 1. тачка 1) подтачка (7) овог члана, лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме за наводњавање биљних култура из члана 3. став 1. тачка 7) овог правилника ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом житарица, индустријског и крмног биља површине до 100 ha.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 8.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 3. овог правилника.

Подносилац захтева подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје по истом јавном позиву, који може обухватити једну или више врста подстицаја, односно једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја из члана 3. овог правилника, у складу са јавним позивом.

Члан 9.

Лице које испуњава опште и посебне услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником започиње остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за остваривања права, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице, и сл.), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

У оквиру електронског обрасца захтева за остваривање права на поједину врсту подстицаја у складу са овим правилником, подносилац захтева, односно одговорно лице подносиоца захтева, врши избор једне од следеће две изјаве, и то:

1) изјаве подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по овом захтеву може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву за остваривање права на подстицаје, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства, или

2) изјаве подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка по овом захтеву прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) категорија подносиоца захтева из члана 5. став 1. овог правилника,

(2) име и презиме, односно назив,

(3) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(4) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(5) број телефона,

(6) електронску пошту,

(7) број пољопривредног газдинства (БПГ);

2) податке о појединачном предмету прихватљиве инвестиције из Табеле, који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) врста подстицаја из члана 3. став 1. овог правилника,

(2) назив инвестиције из Табеле,

(3) назив предмета инвестиције из рачуна,

(4) година производње и серијски, односно фабрички број – ако је предмет инвестиције набавка машине или механизације,

(5) број и датум издавања рачуна,

(6) назив, правна форма и место седишта добављача,

(7) вредност предмета инвестиције без пореза на додату вредност,

(8) назив, број и датум документа којим је извршено плаћање предмета инвестиције у складу са овим правилником;

3) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

(2) за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,

(3) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица,

(4) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

4) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

Члан 10.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку за одлучивање по захтеву, из члана 9. став 3. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) рачун за набавку предмета инвестиције из Табеле, односно копија електронске фактуре, у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање;

2) отпремница за набавку предмета инвестиције из Табеле за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно копија електронске отпремнице, односно копија отпремнице која је учитана у систем електронских фактура као прилог електронске фактуре, односно копија међународног товарног листа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то:

(1) копија потврде о преносу средстава или извода, оверених од стране банке,

(2) копија потврде међународне финансијске трансакције – swift, оверене од стране банке – када je подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције,

(3) фискални исечак, односно копија фискалног рачуна у складу са законом којим се уређује фискализација, а који се могу доставити само у случају када је физичко лице извршило плаћање готовином;

4) копија јединствене царинске исправе – ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције

5) копија гарантног листа, односно изјаве о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је у складу са посебним прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаве о саобразности, односно копија изјаве добављача да предметна опрема, машина или механизација не подлеже обавези издавања гарантног листа, нити изјаве о саобразности;

6) копија попуњеног Прилога 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део – ако је подносилац захтева земљорадничка задруга.

7) ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга – копија потврда Агенције за привредне регистре да за подносиоца захтева није:

(1) регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности,

(2) регистровано да је осуђиван због привредног преступа,

(3) регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац дао изјаву да ће самостално за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником, из члана 9. став 3. тачка 2) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно одговорног лица подносиоца захтева;

2) оригинал документације из става 1. овог члана.

Ако се уз електронски образац захтева из ст. 1. и 2. овог члана прилаже документација на страном језику, истовремено се прилаже и превод те документације на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Дигитализацију документа из става 2. тачка 2) овог члана, за потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, поред лица утврђених законом којим се уређује електронски документ, може извршити и:

1) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде (у даљем тексту: пољопривредни саветодавац);

2) пољопривредни инспектор;

3) орган јединице локалне самоуправе.

Члан 11.

Управа прибавља по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак:

1) податке о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, из надлежности Пореске управе;

2) податке о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, из надлежности органа јединице локалне самоуправе;

3) податке, односно потврду од надлежног органа јединице локалне самоуправе, да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) податке, односно потврду од надлежног покрајинског органа да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

5) податке о подносиоцу захтева, односно копију извода из Регистра привредних субјеката – ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга;

6) податке о разврставању правног лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство – ако је подносилац захтева привредно друштво или земљорадничка задруга;

7) копије акта о мрежи средњих школа и решења о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издатих од стране министарства надлежног за послове образовања – ако је подносилац захтева средња школа;

8) копију акта о упису у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност – ако је подносилац захтева научноистраживачка организација;

9) копију акта о упису у Регистар цркава и верских заједница који води министарство надлежно за послове правде – ако је подносилац захтева манастир или црква;

10) копију решења о упису у Виноградарски регистар, у складу са законом којим се уређује вино – ако подносилац захтева у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом грожђа.

Члан 12.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку у остваривању права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

Члан 13.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева за остваривање права на подстицаје, у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) пољопривредни саветодавац;

3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Члан 14.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са поступком за остваривање права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права на подстицаје доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

Члан 15.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за вођење поступка за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1−3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

Члан 16.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 9. овог правилника, као и других захтева и поднесака у оквиру остваривања права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Члан 17.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 15. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, или ако уз захтев за остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 15. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) ако је поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 5. овог правилника;

2) ако није поднет у року одређеном јавним позивом;

3) ако није поднет путем софтверског решења еАграр;

4) ако подносилац не уреди свој захтев на начин из става 2. овог члана;

5) у другим случајевима у складу са законом.

Ако се провером података из регистара и евиденција у електронском облику из члана 15. овог правилника утврди да подносилац захтева има доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, или има неизмирене доспеле обавезе по основу јавних прихода, или да пољопривредно земљиште уписано у Регистар под производњом грожђа није уписано и у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино, Управа о томе обавештава подносиоца захтева и омогућава му да у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, измири дуговања, односно обавезе, односно отклони друге недостатке, уз упозорење на правне последице ако не испуни услове за остваривање права на подстицаје, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак и овим правилником.

Ако је административном провером утврђено да захтев испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје и ако по редоследу подношења захтева постоје расположива финансијска средства опредељена јавним позивом, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје у износу утврђеном у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

Члан 18.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Члан 19.

Корисник подстицаја је дужан да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

V. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА ПО КОРИСНИКУ

ПОДСТИЦАЈА И ПО ВРСТИ ПОДСТИЦАЈА

Члан 20.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције, умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност и других неприхватљивих трошкова из члана 4. овог правилника, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Ако је корисник подстицаја извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује се према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Увећање максималног износа подстицаја за подручја одређених управних округа у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју утврђује се према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи 800.000 динара.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Изузетно од члана 6. тачка 4) овог правилника, у 2023. години лице из члана 5. овог правилника остварује право на подстицаје ако је инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у потпуности реализовало у периоду од 1. марта 2022. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Члан 22.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 23.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Службени гласник РС”, бр. 48/18, 29/19, 78/20 и 119/21).

Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број: 110-00-132/2023-09

У Београду, 4. августа 2023. године МИНИСТАР

Јелена Танасковић

Прилог 1.

ТАБЕЛА – ПОДСТИЦАЈИ И ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА

Ред.

број ВРСТА ПОДСТИЦАЈА ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за примарну производњу биљних култура у заштићеном простору 1) конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне);

2) вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника;

3) фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте, изузимајући малч фолије;

4) мреже за сенчење објекта;

5) опрема и уређаји за додатно осветљење у заштићеном простору;

6) машине за сетву/садњу и мулчирање у заштићеном простору;

7) опрема и уређаји за хидропоничну производњу биљака у заштићеном простору;

8) опрема за вентилацију, хлађење, односно грејање простора (центрифугални или аксијални вентилатори, измењивачи топлоте,

компресори, кондензатори, вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха);

9) опрема и уређаји за вештачко опрашивање биљака;

10) системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале,

микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине);

11) опрема за обогаћивање угљен диоксидом (ђубрење угљен диоксидом при производњи у заштићеном простору);

12) машине за пуњење саксија супстратом;

13) машине за прављење супстрата за производњу цвећа;

14) опрема за испитивање параметара заштићеног простора:

а) инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у затвореном простору,

б) инструменти за мерење температуре и влажности земљишта, супстрата и ваздуха,

в) инструменти за мерење електропроводљивости воде и хранљивог раствора (ЕС метри),

г) инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата (pH метри);

15) бокс палете;

16) мотокултиватори до 10 kw;

17) тримери.

2. Подстицаје за инвестиције за набавку нових машина и опреме за примарну производњу воћа и грожђа 1) противградна мрежа;

2) носачи за противградну мрежу;

3) стубови за ограђивање воћњака и винограда;

4) жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда;

5) материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил;

6) трогодишње малч фолије – само за јагоду;

7) материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење;

8) системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили, као и славине;

9) прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду;

10) ротоситнилице (ротофрезе);

11) фростбустери горионици (прикључна машина);

12) задимљивачи (фогери);

13) наслони за производне засаде воћа и грожђа (бетонски, метални или дрвени стубови), са пратећом опремом;

14) прикључна механизација за ситњење и скупљање и брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке, сечке/млинови, брикетерирке до 500 kg/час);

15) машине и опрема за орезивање и обликовање биља;

16) бокс палете;

17) противградни топ;

18) мотокултиватори до 10 kw;

19) тримери.

3. Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља 1) материјали за покривање повртарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил;

2) материјали за покривање поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење;

3) прикључне сејалице/садилице за сетву/садњу поврћа и цвећа;

4) системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили као и славине;

5) мотокултиватори до 10 kw;

6) тримери.

4. Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља 1) тресачи, односно други берачи за воће и винову лозу;

2) машине за скупљање језграстог воћа;

3) покретне платформе за бербу;

4) машине за убирање поврћа и цвећа на њиви;

5) елеватори – купилице за утовар извађеног поврћа на њиви;

6) машине за везивање резаног цвећа;

7) мотокултиватори до 10 kw;

8) тримери.

5. Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља 1) сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља;

2) сушаре за житарице

6. Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за обраду земљишта, заштиту биљака од болести и града, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа 1) набавку машина за основну обраду земљишта (плугови, тањираче);

2) набавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче);

3) ротоситнилице и ротофрезе;

4) ваљкови за после сетвену обраду земљишта;

5) међуредни култиватори;

6) набавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара);

7) набавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице, атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда);

8) машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи);

9) набавку машина за транспорт пољопривредних производа;

10) набавку остале опреме (GPS навигација и др.);

11) „пужни транспортерˮ;

12) прикључни берач кукуруза;

13) прикључни берач сунцокрета;

14) телескопски манипулатор са припадајућом опремом;

15) опрема за аутоматско ђубрење путем софтвера.

7. Подстицаји за инвестиције за набавку нових машина и опреме за наводњавање биљних култура 1) пумпе за наводњавање;

2) агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински, електро и погон на обновљиве изворе енергије);

3) системи за наводњавање „кап по кап”: капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке (само за јагоду, поврће и цвеће), цеви, вентури цеви, вентури комплети,

дозатори ђубрива, филтери, мрежни улошци за филтере, диск улошци за филтере, капљачи, затварачи за капљаче, носачи полидрипова, бужири, затезачи,

копче, тефлон траке, славине, регулатори притиска, ваздушни одушци, бушачи цеви, манометри, кључеви за спојнице,

фитинзи (нипле, муфови, колена, лактови, редуцири, разделници, холендери,

спојнице, шелне, гумице, затварачи, завршни елементи, стартери, вентили, обујмице, прикључци, изводи, продужеци);

4) системи за наводњавање вештачком кишом: пивот системи, водени топови, тифони и распрскивачи;

5) покривка за акумулацију;

6) цистерне за превоз воде за наводњавање;

7) резервоари за воду;

8) соларни панели.

Прилог 2.

ТАБЕЛА ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ

Назив и седиште земљорадничке задруге: __________________________________

Број пољопривредног газдинства земљорадничке задруге:

__________________________________

Подаци о најмање пет чланова земљорадничке задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу:

Редни број Име и презиме члана задруге Број пољопривредног газдинства Потпис

1.

2.

3.

4.

5.

Место и датум: Потпис одговорног лица

Преумите позив: 4827023.0125.15-1 – за објављивање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар