Откуп млека креће по новим правилима!

Аутор: Gdjakovic
827 посета

Члан 13.
Решење, закључак, обавештење и други електронски документ донет по захтеву за
остваривање права, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским
путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.
На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у
папирном облику.
Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном
облику.
Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски
сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са
законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском
пословању.
Члан 14.
Ако корисник премије за млеко остварује право на премију на основу захтева који је
непосредно поднео Управи, износ премије Управа исплаћује на наменски рачун корисника
подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.
Ако корисник премије за млеко остварује право на премију преко прерађивача млека,
прерађивач млека средства остварена по том основу исплаћује кориснику премије за млеко на
његов наменски рачун из става 1. овог члана, најкасније у року од три дана од дана уплате тих
средстава, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном
развоју.
Члан 15.
Захтеви за остваривање права на премију за млеко поднети до дана ступања на снагу овог
правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог
подношења.
Члан 16.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима, начину и
обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко („Службени гласник РСˮ, бр. 28/13,
36/14, 44/18 – др. закон, 56/20, 159/20 и 93/21).
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србијеˮ.
Број 110-00-00057/2023-09
У Београду, 31. марта 2023. године
Министар,
Јелена Танасковић, с.р.

Овде се налази линк са правилником: 1680344376170804

Srodni tekstovi

Оставите коментар