Откуп млека креће по новим правилима!

Аутор: Gdjakovic
829 посета

Члан 4.
Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем
тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на премију
за млеко за одговарајући квартал (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на интернет
страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.
Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за
подношење захтева по јавном позиву, износу расположивих средстава по јавном позиву, као и
друге податке потребне за спровођење јавног позива.
Члан 5.
Лице из члана 2. овог правилника, које испуњава услове из члана 3. овог правилника, у року и
на начин одређен јавним позивом из члана 4. овог правилника, може у електронској форми
Управи да поднесе захтев за премију за млеко:
1) непосредно, на Обрасцу број 1. – Захтев испоручиоца млека за премију за млеко за _______
квартал у _____ години (у даљем тексту: Образац 1), или
2) преко прерађивача млека, на Обрасцу број 2. – Захтев за премију за млеко за _______
квартал у _____ години преко прерађивача млека (у даљем тексту: Образац 2).
Члан 6.
Остваривање права на премију за млеко (у даљем тексту: остваривање права) покреће се
избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева из члана 5. овог
правилника, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се
потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у
складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и
услуге од поверења у електронском пословању.
Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:
1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са
законом потребно прибавити за потребе остваривања права и о обавези надлежног органа да по
службеној дужности прибави податке из службених евиденција;
2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из
службених евиденција прибавити сам;
3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за
остваривања права, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног
газдинства, члан породице, и сл.), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на
основу пристанка тог лица, у складу са законом.
Електронски захтев на Обрасцу број 1, обухвата:
1) основне податке о испоручиоцу млека као подносиоцу захтева за премију за млеко, и то:
(1) име и презиме, односно назив испоручиоца млека,
(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ) испоручиоца млека,
(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта испоручиоца млека,
(4) број телефона испоручиоца млека,
(5) електронску пошту испоручиоца млека,
(6) број пољопривредног газдинства (БПГ) испоручиоца млека,
(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе података о
обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
2) изјаву испоручиоца млека као подносиоца захтева за премију за млеко под кривичном и
материјалном одговорношћу да:
(1) је млеко које је предмет овог захтева произведено у наведеном кварталу на сопственом
пољопривредном газдинству од грла која су обележена и регистрована у сопственом запату,
(2) млеко које је предмет овог захтева испуњава услове у складу са посебним прописом којим
се уређује квалитет сировог млека,
(3) млеко које је предмет овог захтева испоручено је у наведеној количини именованом
прерађивачу млека из прилога овог захтева,
(4) за млеко које је предмет овог захтева није у овом кварталу остварено право на премију за
млеко за __________ годину,
(5) су сви подаци наведени у овом захтеву и прилогу овог захтева тачни и истинити;
3) потпис испоручиоца млека као подносиоца захтева за премију за млеко, у склaду са законом
којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ,
електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим
правилником.
Уз захтев из става 3. овог члана, подноси се изјава прерађивача млека о количини примљеног
млека дата у Прилогу 1 – Изјава прерађивача о количини примљеног млека, који је одштампан
уз овај правилник и чини његов саставни део.
Електронски захтев на Обрасцу број 2, обухвата:
1) основне податке о прерађивачу млека преко ког се подноси захтев за премију за млеко, и то:
(1) назив прерађивача млека,
(2) адресу (општина, место, улица и број) седишта прерађивача млека,
(3) име, презиме и број телефона особе за контакт код прерађивача млека,
(4) електронска пошта прерађивача млека,
(5) матични број (МБ) прерађивача млека,
(6) порески идентификациони број (ПИБ) прерађивача млека;
2) изјаву прерађивача млека, под кривичном и материјалном одговорношћу да:
(1) је код прерађивача млека примљена количина млека која је предмет захтева за премију за
млеко, од испоручилаца млека са укупним бројем музних грла, у складу са Прилогом 2 –
Списак испоручилаца млека, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део,
(2) примљена количина млека која је предмет захтева за премију за млеко испуњава услове у
складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека,
(3) су сви подаци наведени у овом захтеву и прилогу овог захтева тачни и истинити;
3) потпис одговорног лица прерађивача млека преко ког се подноси захтев за премију за млеко,
у складу са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује
електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском
пословању и овим правилником.
Уз захтев из става 5. овог члана, подноси се и списак испоручилаца млека, дат у Прилогу 2 –
Списак испоручилаца млека.
Електронски образац захтева из ст. 3. и 5. овог члана садржи и:
1) изјаву испоручиоца млека као подносиоца захтева, односно одговорног лица прерађивача
млека, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. закона којим се уређује општи управни
поступак, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те
податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, те да је сагласан
да Управа за потребе поступка по захтеву за премију за млеко може да изврши увид, прибави и
обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су
неопходни у поступку одлучивања по захтеву премију за млеко, као и податке о наменском
рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства;
2) или изјаву испоручиоца млека као подносиоца захтева, односно одговорног лица
прерађивача млека да је упознат са одредбом члана 103. став 3. закона којим се уређује општи
управни поступак, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, као и изјаву да
ће самостално за потребе поступка прибавити личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.
Ако је прерађивачу млека млеко испоручено преко посредника, уз електронски образац захтева
из ст. 3. и 5. овог члана прилаже се и:
1) списак испоручилаца млека и посредника, дат у Прилогу 3 – Списак испоручилаца млека и
посредника, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;
2) копије рачуна или друге исправе која садржи и цену о откупу млека из тачке 1) овог става од
испоручиоца од стране посредника;
3) копија уговора о пословно-техничкој сарадњи или другог уговора између прерађивача млека
и посредника о откупу млека у име и за рачун прерађивача млека;
4) копије рачуна или друге исправе која садржи и цену о откупу млека из тачке 1) овог става од
посредника од стране прерађивача млека.
Електронски образац захтева из ст. 3. и 5. овог члана садржи и поље чијим избором
подносилац захтева потврђује да је изршио попуњавање и да подноси електронски захтев у
складу са овим правилником.

Srodni tekstovi

Оставите коментар