Објављен је конкурс за набавку опреме за наводњавање и за извођење радова на уређењу пољопривредног земљишта

Аутор: Gdjakovic
593 посета

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 143.000.000 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs

Пријава на конкурс се подноси електронски, попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр – https://epodsticaji.eagrar.gov.rs (Управа за пољопривредно земљиште – Расподела средстава за набавку нове опреме за наводњавање).

Скупљи блитва, боранија, броколи, целер, карфиол, пашканат, спанаћ, першуна коренаш и празилук

Пала цена јунади на југу, прасад на већини пијаца поскупела

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 11.08.2023. године.

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др. закон), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину (,,Службени гласник РС”, брoj 138/2022) и Уредбe о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 39/2023, у даљем тексту: Уредба), расписује

К О Н К У Р С

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2023. ГОДИНИ –

НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

СВРХА КОНКУРСА

Конкурсом за расподелу средстава за извођење радова на уређењу пољопривредног земљишта у 2023. години – набавци нове опреме за наводњавање у 2023. години (у даљем тексту: Конкурс) се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на коришћење средстава и начин решавања пријава.

Радови на уређењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања путем набавке нове опреме за наводњавање извршиће се на територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина.

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 143.000.000 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.

А) ПРАВО НА СРЕДСТВА И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СРЕДСТВА

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2023. години може да оствари:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) научноистраживачка организација: факултет и институт;

3) образовна установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде;

4) привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство,

5) предузетник,

6) земљорадничка задруга.

Подносилац пријаве право на средства за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2023. години, може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле које се налазе на територији Републике Србије, ван територија аутономних покрајина и на којима се поставља опрема за наводњавање.

Сва опрема која је предмет остваривања права на средства мора у 2023. години да буде у функцији наводњавања парцела пријављених на Обрасцу пријаве.

Подносилац пријаве право на средства може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

Подносилац пријаве право на средства може да оствари ако Подносилац пријаве и продавац не представљају повезана лица ‒ у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11,99/11, 83/14, 5/15, 44/18,95/18, и 91/2019) и у смислу овог Конкурса при чему се повезаним лицима сматрају:

1) код физичког лица:

– носилац газдинства и чланови истог породичног пољопривредног газдинства;

– крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства;

– супружници, ванбрачни партнери, његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно са првим степеном сродства;

– усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника;

– друга лица која са тим лицем живе у заједничком домаћинству.

2) код правног лица:

– правно лице у својству подносиоца пријаве у којем оно поседује значајно учешће у капиталу код продавца или право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и обратно;

– правно лице у својству подносиоца пријаве у којем је оно контролни члан друштва (контролисано друштво) код продавца и обратно;

– правно лице у својству подносиоца пријаве које је заједно са продавцем под контролом трећег лица;

– лице које у правном лицу продавца поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;

– лице које је контролни члан правног лица продавца;

– лице које је директор, односно члан органа управљања или надзора правног лица продавца.

Подносилац пријаве може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако поднесе највише једну пријаву која се односи на набављену опрему за наводњавање минималне вредности 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Привредно друштво, предузетник и земљорадничка задруга право на средства за набавку нове опреме за наводњавање могу да остваре ако су уписани у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре у активном статусу.

Научноистраживачка организација: факултет и институт може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако је акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација министарства надлежног за послове науке за област биотехничких наука – пољопривреда и ако је основана од стране Републике Србије.

Образовна установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде право на средства за набавку нове опреме за наводњавање може да оствари ако је основана од стране Републике Србије.

В) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 60% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем у смислу овог Конкурса.

Максимални износ средстава који може бити одобрен по поднетој пријави износи 3.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Г) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ ДОСТАВЉАЈУ НА КОНКУРС

Документација коју сви подносиоци пријаве достављају на конкурс

Подносилац пријаве на конкурс обавезно подноси:

1. Попуњен образац пријаве;

2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2023. години, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве;

3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:

а) извод који је оверен од стране пословне банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања или,

б) фискални исечак код готовинског плаћања;

4. Отпремницу потписану од стране подносиоца пријаве;

5. Гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву продавца да предметна опрема не подлеже гаранцији;

6. Потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве.

Документ наведен под редним бројевима од 1. до 5. се обавезно доставља, а документ из тачке 6. Подносилац пријаве може да достави или да препусти да Управа за пољопривредно земљиште (у даљем тексту: Управа) прибави документ по службеној дужности .

Додатна документација коју предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга доставља на конкурс

Предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга, поред документације коју сви подносиоци достављају на конкурс доставља и извод из Регистра привредних субјеката увидом у који се утврђује да је у активном статусу.

Наведени документ Подносилац пријаве може да самостално достави или да препусти да Управа прибави документ, односно податак по службеној дужности .

Додатна документација коју научноистраживачка организација: факултет и институт доставља на конкурс

Научноистраживачка организација: факултет и институт, поред документације коју сви подносиоци достављају на конкурс, подноси:

1) одлуку о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да је основана од стране Републике Србије;

2) одлуку Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда;

3) акт министарства надлежног за послове науке о испуњености услова за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса.

Додатна документација коју образовна установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде достављају на конкурс

Образовна установа, поред документације коју сви подносиоци достављају на конкурс, подноси:

1) одлуку о оснивању или други акт на основу којег се утврђује да је основана од стране Републике Србије;

2) решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде издато од стране министарства надлежног за послове образовања (подноси установа у својству средње стручне школе).

Додатна документација коју земљорадничка задруга доставља на конкурс

Када је подносилац пријаве земљорадничка задруга, поред наведене обавезне документације подноси и потврду овлашћеног Ревизијског савеза да земљорадничка задруга послује у складу са Законом о задругама („Службени гласник РС“, број 112/2015), при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружној ревизији не старијој од две године, у складу са Законом.

Д) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог Конкурса представља набавка нове опреме за наводњавање, и то:

– пумпе, агрегата за пумпу (на дизел, бензински и електропогон) максималне снаге мотора 10 kw, фреквентног регулатора, командног ормана за покретање пумпе и заштиту од рада на сувом, фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера, окитена (доводних цеви), разводних цеви, цевастих латерала, капаљки, распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање, центар пивота, резервоара и цистерне у функцији обезбеђивања воде за наводњавање;

Напомена: сва опрема која је предмет остваривања права на средства мора да буде намењена за наводњавање парцела пријављених на Обрасцу пријаве.

Ђ) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

– набавка опреме за коју није могуће да се на основу техничке документације произвођача, односно продавца докажу потребне техничке карактеристике (нпр. максимална снага мотора агрегата за пумпу, функција командног ормана и др.),

– набавка опреме путем лизинга, компензације и асигнације,

– трошкови настали пре 01.01.2023. године,

– плаћање и преузимање опреме након подношења пријаве,

– улагање у систем за наводњавање који се налази на катастарским парцелама које нису евидентиране као њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак или трстик по начину коришћења у јавној евиденцији Републичког геодетског завода,

– коришћење опреме за наводњавање са другим лицем (на пример коришћење пумпе или фертигатора и слично који обезбеђују допремање воде или унос средства за исхрану биља за гајену културу која се не налази на прихватљивим парцелама подносиоца пријаве, већ се системом доводних и/или разводних цеви вода или храниво растворено у води допрема до другог газдинства),

-инвестиције на катастарским парцелама које се налазе на територијама аутономних покрајина.

Е) ДУЖНОСТ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Корисник средстава који оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање дужан је да:

1) нову опрему за наводњавање постави у текућој години и користи у складу са предвиђеном наменом;

2) нову опрему за наводњавање не отуђи нити да другом лицу на коришћење или у закуп у року од годину дана од набавке нове опреме за наводњавање за коју се не издаје гарантни лист или изјава о саобразности, односно у року од пет година од набавке нове опреме за наводњавање за коју се издаје гарантни лист;

3) сву документацију која се односи на средства чува најмање пет година од дана исплате средстава.

Кoрисник средстава дужaн je дa врaти изнoс срeдстaвa кojи je примиo решењем:

1) у случају неиспуњавања наведених обавеза;

2) на основу неистинитих или нетaчних пoдaтaкa датих у пријави;

3) на основу фалсификованих доказа који су у вези са предметом остваривања права на средства.

Како се право на средства остварује на основу испуњености прописаних услова и на основу решења Управе којим се потврђује испуњеност услова за остваривање права на средства и истовремено врши исплата одобрених средстава, корисник средстава је обавезан да прописану дужност из тачке 2) спроводи пре добијања решења. То значи да нема право на средства и у случају када се пре доношења решења утврди да опрему користи истовремено са другим лицем или уступа опрему другом лицу

Ж) НАЧИН РЕШАВАЊА ПРИЈАВА

Ако је на Конкурс поднето више пријава од стране подносилаца пријава које испуњавају услове за расподелу средстава, а чији је укупан тражени износ већи од расположивог износа, Управа пријаве решава на начин тако што на основу редоследа достављања потпуних пријава одлучује о пријавама до резервисања расположивих средстава.

Ако су две или више пријава које су потпуне и испуњавају услове за остваривање права на средства истовремено поднете, а да је расположив износ недовољан да се расподели на све пријаве из ове групе, расподела средстава ће се извршити на тај начин што ће се расположив износ расподелити на све пријаве из ове групе једнаким процентуалним умањењем потраживања по појединим пријавама.

Расположива средства се сматрају резервисаним доношењем појединачних решења о одобравању и исплати средстава од стране Управе до резервисања целокупног расположивог износа који је опредељен Уредбом и то у висини до 143.000.000 динара.

З) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 11.08.2023. године.

ОПШТИ УСЛОВИ

У случају потребе, Управа задржава право да од подносиоца пријаве затражи документацију са циљем уређивања поднете Пријаве, као и право да затражи додатну документацију са циљем утврђивања и извођења доказа којом би се утврдиле чињенице које су од значаја за поступање у управној ствари. Ако подносилац пријаве не достави додатну или допунску документацију у утврђеном року, Управа ће у складу са законом одбацити пријаву као непотпуну.

Пријаве на Конкурс које нису поднете на време или су поднете од стране подносиоца пријаве који није ималац правног интереса ће бити одбачене.

Права и обавезе између Управе за пољопривредно земљиште и Корисника средстава регулисаће се уговором, осим код остваривања права на средства за набавку нове опреме за наводњавање.

Исплата средстава ће се вршити у складу са расположивим средствима до нивоа одобрених апропријација.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст конкурса се објављује на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, www.minpolj.gov.rs, односно на страници Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs, као и на на огласној табли Управе, Грачаничка 8, 11000 Београд

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Поступак за остваривање права на средства за набавку нове опреме за наводњавање у 2023. години се покреће избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр – https://epodsticaji.eagrar.gov.rs (Управа за пољопривредно земљиште – Расподела средстава за набавку нове опреме за наводњавање), који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона 011/3281541, 011/ 3348046, 011/3282039 и 011/3288260 сваког радног дана у времену од 10.00-12.00 часова или путем електронске поште на адресу upzinfo@minpolj.gov.rs.

Цео конкурс овде: Konkurs-nabavka-nove-opreme-za-navodnjavanje-2023

Извор: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/#Konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар