Како до субвенције за органску пољопривреду? Детаљно о свему на нашим странама

Аутор: Gdjakovic
562 посета

Подстицаји за органску биљну производњу износе 63.000 динара по хектару и пољопривредно газдинство може конкурисати највише за 20 хектара обрадиве земље.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ – ,,Службени гласник РСˮ, број 60/23 од 21. јула 2023. године –

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови, начин остваривања права на подстицаје за органску биљну производњу (у даљем тексту: подстицаји), образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) органска производња јесте производња пољопривредних и других производа која се заснива на примени метода органске производње у свим фазама производње, а која искључује употребу генетички модификованих организама и производа који се састоје или су добијени од генетички модификованих организама, као и употребу јонизујућег зрачења, у складу са законом којим се уређује органска производња и прописима донетим на основу њега;

2) период конверзије јесте временски период потребан за прелазак са конвенционалне производње на органску производњу у току којег се на производној јединици примењују одредбе закона којим се уређује органска производња;

3) сертификација јесте поступак на основу кога овлашћена контролна организација издаје писмено уверење (сертификат) којим потврђује да је органски производ произведен у складу са законом којим се уређује органска производња и прописима донетим на основу њега;

4) контролна организација јесте независно правно лице које врши контролу и сертификацију у органској производњи у складу са законом којим се уређује органска производња;

5) биљна производња јесте производња биљних култура, осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље, наведене у Шифарнику биљне производње и друге намене земљишних парцела, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства (у даљем тексту: посебни пропис којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава);

6) обрадиво пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде.

Хоће ли бити уља ове године, каква нам је производња и прерада сунцокрета

Члан 3.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда (у даљем тексту: Регистар);

2) у активном статусу у Регистру;

3) извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.

Члан 4.

Лице из члана 3. овог правилника остварује право на подстицаје ако:

1) је у Регистру пријавило површине под органском биљном производњом у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

2) су засејане, односно засађене површине обрадивог пољопривредног земљишта под одговарајућом биљном културом, до највише 20 ha;

3) пољопривредно земљиште није у државној својини, осим пољопривредног земљишта у државној својини које је узело у закуп на јавном надметању у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште;

4) има производњу која се налази у периоду конверзије, или у поступку издавања сертификата након завршеног периода конверзије или има сертификовану органску биљну производњу, или су обухваћени групном сертификацијом у складу са прописима којима се уређује органска производња;

5) за исте површине није остварено право на директна плаћања за подстицаје за биљну производњу и регресе за гориво и/или ђубриво и/или семе за текућу годину;

6) је са овлашћеном контролном организацијом закључио уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, односно у случају групне сертификације ако је закључио уговор о сарадњи са произвођачем и ако је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње;

7) у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење има закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

8) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Девојка о којој прича Србија: Деда Воја ме је научио да орем

Члан 5.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 6.

Лице из члана 3. овог правилника које испуњава услове за остваривање права на подстицаје из члана 4. овог правилника, покреће поступак за остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривање права на подстицаје и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права на подстицаје, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице и сл), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно пословно име, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(7) додатне податке о правном лицу, и то:

– порески идентификациони број (ПИБ), односно јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС),

– име и презиме одговорног лица у правном лицу,

– јединствени матични број грађана одговорног лица у правном лицу;

2) податке о пријављеним и засејаним, односно засађеним површинама под органском биљном производњом у складу са овим правилником, и то:

(1) шифру културе,

(2) назив културе,

(3) површини под културом (ha/a/m2);

3) податке о вршењу контроле и сертификације у органској производњи, и то:

(1) назив, правна форма и седиште овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи,

(2) број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом,

(3) број и датум уговора о сарадњи са произвођачем – за подносиоца захтева у својству произвођача кооперанта,

(4) број и датум уговора произвођача са овлашћеном контролном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант;

4) изјаву подносиоца захтева, под кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

5) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата и:

1) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву за остваривање права на подстицаје, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства;

или

2) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

Невреме обрало чачанску лепотицу, није остало ни за џем

Члан 7.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку за одлучивање по захтеву за остваривање права на подстицаје, из члана 6. став 4. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) копија уговора закљученог са овлашћеном контролном организацијом, са роком важења за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, односно у случају групне сертификације копија уговора о сарадњи са произвођачем и копија уговора који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант;

2) копија уговора о закупу, односно коришћењу земљишта, или копија анекса уговора о закупу, односно коришћењу земљишта на коме се обавља органска биљна производња на период закупа, односно коришћења од најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје – ако подносилац захтева земљиште користи на основу закупа, односно коришћења и ако предметни уговор, односно анекс уговора са наведеним периодом закупа, односно коришћења, није приложен приликом уписа, обнове регистрације или промене података у Регистру.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац дао изјаву да ће самостално за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником, из члана 6. став 4. тачка 2) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно одговорног лица подносиоца захтева;

2) оригинал документације из става 1. овог члана.

Зашто пољопривреда свесно иде погрешним путем?

Члан 8.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

Пчеларство: Цена његовог меда је 2000 динара, а спрема и једну новину у пчеларству

Члан 9.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева, у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде;

3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права на подстицаје, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси  https://eagrar.gov.rs.

Истраживање: Политичари и функционери који су прешли у Агробизнис и чиме се све баве

Члан 10.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са остваривањем права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе остваривања права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

Члан 11.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1 − 3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

Органска пољопривреда из угла искусних произвођача, каква су њихова искуства?

Члан 12.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 6. овог правилника, као и других захтева и поднесака за остваривање права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права на подстицаје и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Члан 13.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 11. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, или ако уз захтев за остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 11. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) ако је поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 3. овог правилника;

2) ако није поднет у року одређеном јавним позивом;

3) ако није поднет путем софтверског решења еАграр;

4) ако подносилац не уреди свој захтев за остваривање права на подстицаје на начин из става 2. овог члана;

5) у другим случајевима у складу са законом.

Ако се административном провером у поступку утврди да захтев за остваривање права на подстицаје испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

Ако размишљате о органској пољопривреди ово је одлична прича за вас!

Члан 14.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Члан 15.

Корисник подстицаја примењује методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварио право на подстицаје у периоду од три године од године за коју је оствари о право на подстицаје и придржава се других обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Органско пчеларство – шта треба знати и како се ради

Члан 16.

Подстицаји за органску биљну производњу остварују се за површине под органском биљном производњом у складу са овим правилником и утврђују се у износу који се увећава у одговарајућем процентуалном износу у односу на износ за основне подстицаје за биљну производњу и регрес за гориво, ђубриво и семе, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Увећање максималног износа подстицаја за подручја одређених управних округа у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју утврђује се према месту у коме се налази пољопривредно земљиште под органском биљном производњом које је предмет подстицаја.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 1.260.000 динара.

Члан 17.

Изузетно у 2023. години, подстицаји за органску биљну производњу остварују се за површине под органском биљном производњом у складу са овим правилником и утврђују се у износу који се увећава у одговарајућем процентуалном износу у односу на износ за финансијско давање за основне подстицаје у биљној производњи и регрес за гориво прописан посебним прописом којим се уређује финансијско давање пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 18.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу („Службени гласник РСˮ, бр. 31/18, 23/19, 20/20, 44/21, 50/22 и 139/22).

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Правилник преузмите овде: 4827023.0116.51-1

Број: 110-00-121/2023-09

У Београду, 21. јула 2023. године

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар