До 700.000 динара за субвенције за производњу садног материјала укључујући и руже

Аутор: Gdjakovic
340 посета

Право на подстицаје остварује предузетник и правно лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и налази се у активном статусу. Потребно је да је  у Регистру урађена обнова регистрације за текућу годину, као и да је сте уписани у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, у складу са законом којим се уређује производња садног материјала, односно које има решење о испуњености услова за производњу садног материјала ружа.

Важно је и да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде , по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредитa или по неком другом основу. (субвенције, подстицаји, донације) не користи подстицајна средстава за исте произведене саднице које су предмет захтева за остваривање права на подстицаје, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима. Право на субвенције се стиче по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје док постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје, који се објављује на званичним интернет страницама Mинистарства и Управе.

У наставку следи цео правилник.  Уколико испуњавате наведене услове обавезно прочитајте цео правилник детаљно. Имајући у виду да Министарство може да промени правилник до јавног позива, предлажемо да пратите све објаве до самог јавног позива. Максимални износ по захтеву је 700.000 динара.

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОИЗВЕДЕНЕ САДНИЦЕ ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ, ХМЕЉА И РУЖА

– објављен у „Службени гласник РС”, број 99 од 10. новмбра 2023. године –

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за производњу садног материјала за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа (у даљем тексту: подстицаји).

Предмет подстицаја

Члан 2.

Право на подстицаје може се остварити за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа:

1) за које је у периоду од 1. јуна претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје:

(1) издат сертификат за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља,

(2) издато уверење о чистоти сорте садног материјала ружа за произведене саднице ружа;

2) за сорте које су уписане у Регистар сорти пољопривредног биља, и то за сорте:

(1) јабучасте, коштичаве, језграсте и јагодасте воћне врсте,

(2) винове лозе осим за сорте – директно родне хибриде Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont,

(3) хмеља, без обзира на таксономску припадност (различите по родовима, врстама, сортама, подлогама и клоновима).

Услови за остваривање права на подстицаје

Члан 3.

Право на подстицаје остварује предузетник и правно лице које је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу;

2) у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства (у даљем тексту: пропис о регистрацији пољопривредних газдинстава);

3) уписано у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља, у складу са законом којим се уређује производња садног материјала, односно које има решење о испуњености услова за производњу садног материјала ружа.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје ако:

1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредитa;

2) по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) не користи подстицајна средстава за исте произведене саднице које су предмет захтева за остваривање права на подстицаје, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

3) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Јавни позив за подношење захтева

Члан 4.

Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје, који се објављује на званичним интернет страницама Mинистарства и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године.

Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје подноси само један захтев по истом јавном позиву.

Захтев за остваривање права на подстицаје

Члан 5.

Лице које испуњава услове за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником покреће поступак за остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права на подстицаје и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права на подстицаје, а који се односе на треће лице, као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) назив подносиоца захтева,

(2) матични број (МБ),

(3) адресу седишта (општина, место, улица и број),

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(7) порески идентификациони број (ПИБ) односно јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС),

(8) додатне податке о одговорном лицу у правном лицу, и то:

– име и презиме одговорног лица у правном лицу,

– јединствени матични број грађана одговорног лица у правном лицу;

2) податке о произведеним садницама, и то:

(1) врста произведене саднице (воће, винова лоза, хмељ и ружа),

(2) сорта и клон,

(3) категорија садница (предосновна/основна, сертификована, стандардна/стандардна СА),

(4) број и датум издавања сертификата за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља, односно уверења о чистоти сорте садног материјала ружа за произведене саднице ружа,

(5) број садница;

3) изјаву подносиоца захтева, под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Министарству, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

(2) по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације) не користи подстицајна средстава за исте произведене саднице које су предмет захтева за остваривање права на подстицаје, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,

(3) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

4) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

 

Прибављање потребних података по службеној дужности

Члан 6.

Управа прибавља по службеној дужности, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак:

1) податке, односно потврду од надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје – да подносилац захтева не користи подстицајна средстава за исте произведене саднице по другом основу (субвенције, подстицаји, донације);

2) податке, односно потврду од надлежног покрајинског органа да подносилац захтева не користи подстицајна средстава за исте произведене саднице по другом основу (субвенције, подстицаји, донације) – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

3) податке о регистрацији подносиоца захтева, односно копију извода из Регистра привредних субјеката, односно другог одговарајућег регистра, у зависности од правне форме подносиоца захтева;

4) податке, односно копију решења о упису у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља у складу са законом којим се уређује производња садног материјала, односно копију решења о испуњености услова за производњу садног материјала ружа;

5) податке, односно копију сертификата о производњи садног материјала воћака, винове лозе и хмеља у складу у складу са законом којим се уређује садни материјал воћака, винове лозе и хмеља, односно копију уверења о чистоти сорте садног материјала ружа.

Електронска идентификација

Члан 7.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

 

Регистрација и техничка подршка

Члан 8.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева, у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) пољопривредни саветодавац;

3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права на подстицаје, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

 

Преузимање података из регистара и евиденција у електронском облику

Члан 9.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за вођење поступка за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1−3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

Пријем захтева и поднесака

Члан 10.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева за остваривање права на подстицаје, као и других захтева и поднесака у оквиру остваривања права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Административна обрада захтева

Члан 11.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, као и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 9. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 9. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) ако је поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 3. став 1. овог правилника;

2) ако није поднет у року одређеном јавним позивом;

3) ако није поднет путем софтверског решења еАграр;

4) ако подносилац не уреди свој захтев на начин из става 2. овог члана;

5) у другим случајевима у складу са законом.

Ако се провером података из регистара и евиденција у електронском облику из члана 9. овог правилника утврди да подносилац захтева има доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита, Управа о томе обавештава подносиоца захтева и омогућава му да у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, измири дуговања, уз упозорење на правне последице ако не испуни услове за остваривање права на подстицај, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак и овим правилником.

Решење о остваривању права на подстицаје

Члан 12.

Ако се административном провером утврди да захтев за остваривање права на подстицаје испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

Достављање електронског документа

Члан 13.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Основни износ подстицаја

Члан 14.

Подстицаји за произведене саднице исплаћују се на основу броја произведених садница (у даљем тексту: садница), и то:

1) за саднице предосновне и основне категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

(1) јабучасте врсте воћака – 50 динара по садници,

(2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 50 динара по садници,

(3) ораха – 100 динара по садници,

(4) јагодасте врсте воћака (осим јагоде) – 20 динара по садници,

(5) боровнице – 100 динара по садници,

(6) јагоде – 10 динара по живићу,

(7) винове лозе – 50 динара по садници,

(8) хмеља – 50 динара по садници;

2) за саднице сертификоване категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

(1) јабучасте врсте воћака – 10 динара по садници,

(2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 10 динара по садници,

(3) јагодасте врста воћака (осим боровнице и јагоде) – 5 динара по садници,

(4) боровнице – 50 динара по садници,

(5) јагоде – 5 динара по живићу,

(6) винове лозе – 5 динара по садници,

(7) хмеља – 5 динара по садници;

3) за саднице стандардне/стандардне СА категорије остварује се право на подстицаје у следећим износима:

(1) јабучасте врста воћака – 3 динара по садници,

(2) коштичаве врсте воћака, као и бадема – 3 динара по садници,

(3) језграстих врста воћака (осим ораха) – 5 динара по садници,

(4) калемљеног ораха и калемљене леске – 80 динара по садници,

(5) јагодастих врста воћака (осим боровнице и јагоде) – 3 динара по садници,

(6) боровнице – 10 динара по садници,

(7) јагоде – 3 динара по живићу,

(8) винове лозе – 3 динара по садници,

(9) хмеља – 3 динара по садници;

4) за саднице ружа остварује се право на подстицаје у износу од 10 динара по садници.

Увећање износа подстицаја за домаће и одомаћене сорте

Члан 15.

За произведене саднице домаћих сорти воћака: кајсије (Новосадска касноцветна, Новосадска родна, НС-4 и НС-6); вишње (Шумадинка), шљиве (Чачанска најбоља, Чачанска лепотица, Чачанска рана, Чачанска родна, Чачански шећер, Ваљевка, Јелица, Боранка, Милдора, Тимочанка, Крина, Позна плава, Златка и Нада), крушке (Јунско злато), јабуке (Чачанска позна, Рани делишес и Чадел), брескве (Дора и Јулија), ораха (Шампион, Срем, Тиса, Бачка и Мире) и одомаћених сорти: дуње (Лесковачка и Врањска), јабуке (Будимка и Колачара), шљиве (Ранка и Пожегача), вишње (Облачинска), ораха (селекција Расна) и дрена (домаћи дрен крупноплодна селекција), као и признатих домаћих сорти воћака уписаних у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља, износ подстицаја из члана 14. овог правилника увећава се за 10 динара по садници.

За саднице домаћих сорти воћака: малине (Градина и Крупна двородна) и купине (Чачанска бестрна), као и признатих домаћих сорти малине уписаних у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља износ подстицаја из члана 14. овог правилника увећава се за три динара по садници.

За саднице одомаћених сорти винове лозе: Вранац, Црна Тамјаника, Франковка, Португизер, Скадарка, Багрина, Зачинак, Кавчина, Кратошија, Седуша, Смедеревка, Тамјаника, Креаца, Сланкаменка бела, Сланкаменка црвена (Пловдина), Ружица, Бувијеова ранка, Мускат Крокан, Сремска Зеленика, Малвазија, Бакатор бели, Меденац бели, Шипон (Фурминт), Липолист (Харшлевели), Бела Динка, Скадарка бела, Жилавка, Шасла, као и признатих домаћих сорти и за клонове винове лозе уписане у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља, износ подстицаја из члана 14. овог правилника увећава се за пет динара по садници, а за саднице сорте Прокупац износ подстицаја увећава се за седам динара по садници.

Највиши укупни износ подстицаја

Члан 16.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину у складу са овим правилником износи 700.000 динара.

Члан 17.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника, решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 18.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе, хмеља и ружа („Службени гласник РСˮ, бр. 58/17, 25/18, 3/23 и 45/23), у делу који се односи на подстицаје за произведене саднице.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број: 000346219 2023 14840 007 001 012 001    У Београду, 9. новембра 2023. године  

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар