Од државе минимум 5.000 евра, пријава траје до 31. маја а ово су услови

Аутор: draganadpetrovic
389 посета

Покрајински фонд за развој пољопривреде подсећа да је до 31. маја у току конкурс за доделу кредита за куповину пољопривреног земљишта до 5 хектара у 2022. години.Основни циљ одобравања кредита Покрајинског фонда за развој пољопривреде (у даљем тескту: Фонд) је обезбеђење финансијских средстава за куповину пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања поседа регистрованих пољопривредних газдинстава, а у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

Под пољопривредним земљиштем у смислу овог Конкурса подразумева се земљиште:
– за које је у А Листу непокретности одређен начин коришћења: њиве, воћњаци, виногради, ливаде или пашњаци
– за које је у А Листу непокретности одређена врста земљишта: пољопривредно земљиште.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица-регистрована пољопривредна газдинства са територије АП Војводине у активном статусу, са пребивалиштем у јединицама локалне самоуправе са територије АП Војводине и навршених мање од 60 година живота.

Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати на територији АП Војводине.

Куповина пољопривредног земљишта до 5 хектара у циљу укрупњавања поседа регистрованих пољопривредних газдинстава.
Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле и то на следећи начин:

– сопствено учешће: најмање 20% вредности пољопривредног земљишта које је предмет куповине,

максималан износ кредита 40.000 евра,
минимални износ кредита 5.000 евра,
грејс период траје 12 месеци, за време грејс периода не обрачунава се интеркаларна камата,
рок отплате 60 месеци,
– отплата кредита се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 11 рата),
– накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи 246,00 динара,Уплате накнада се врше на рачун Фонда број: 200-3115731301038-76; са позивом на број: 2022 – број РПГ уплатиоца.
Обезбеђење кредита:
четири личне менице корисника кредита с меничним овлашћењем, и
гаранција пословне банке или хипотека првог реда на пољопривредном земљишту, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 150%, са обавезом уписа хипотеке на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности.
Може се дати хипотека првог реда на стамбеној или пословној укњиженој непокретности која представља самостални објекат или посебан део укњиженог објекта у складу са процедурама Фонда, чији је минимални однос процењене тржишне вредности и траженог кредита 200%, са обавезом уписа на свим сувласничким уделима када постоји више власника непокретности.

Кредит ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу, пчелињих ројева, кошница и опреме коју буде одабрао учесник конкурса.

Све детаље конкурса могу се видети на следећем линку:www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Попуњен, потписан и оверен предуговор о продаји непокретности (земљишта). Образац предуговора може да се преузме са сајта Фонда: fondpolj.vojvodina.gov.rs

Извор: http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар