Објављен јавни позив за субвецније Светске банке. Ко има право учешћа, шта може да се купи и када почиње пријава?

Аутор: Gdjakovic
990 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде са Светском банком започиње пројекат доделе бесповратних средстава малим пољопривредним газдинствима и предузећима али и модернизацију сопственог система за доделу субвенција. Нови вид подршке биће авансно исплаћен пољопривредницима који буду испунили критеријуме. Максимални износ који може једно газдинство да добије бесповратно је 20.000 евра док ће фирме моћи да рачунају и на 200.000 евра. За ове намене Министарство пољопривреде ће до краја године исплатити 20 милиона евра и то кроз три јавна позива до краја године. Оно што је додатни квалитет овог пројекта је то што ће газдинства поред бесповратних средстава имати и кредитну подршку уз минимално сопствено учешће. На овај начин биће постигнут и додатни вид контроле јер ће средства бити доступна само за оне чија идеја има перспективу у даљем развоју што ће процењивати у ресорном Министарству али и у банкама које ће одобравати кредите. 
Први позив је управо објављен док  ће наредна два бити у јулу и октобру. Како је раније најавио министар Бранислав Недимовић средства ће бити пласирана кроз шему 50-40-10 односно корисници ће моћи да добију бесповратна средства у износу до 50% од укупне вредности инвестиције  док ће 40 % финансирати из кредита код банака које су учеснице пројекта а свега 10% сопственог новца произвођачи ће дати у старту као сопствено учешће. Оно што је додатна погодност овог вида подстицаја је то што пољопривредник сав новац добија унапред, односно пре почетка саме инвестиције и нема никаву препреку за даље улагање већ ће новац трошити по унапред одобреном пројекту. Овај нови начин подршке у пољопривреди пружаће могућност пољопривредним произвођачима и микро, малим и средњим предузећима за развој али према условима који се представљају пред њих. Значајна пажња биће посвећена примени нових технологија и одрживом приступу ка животној средини. 
Међу приоритеним корисницима су жене, млади пољопривредни произвођачи и они који раде у мање развијеним односно сиромашним општинама. Поред ових група предност ће имати и они произвођачи који имају комерцијални потенцијал, али још увек мали капацитет да се надмећу за финансијске мере подршке развоју пољопривреде попут ИПАРД-а. 
Један захтев може бити подржан са најмње 10.000 а максимално  25.000  евра када је реч о пољопривредним газдинствима док ће мала и средња предузећа моћи да рачунају на 12.500 до 200.000 евра. У првом позиву биће подржани сектори воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства.
 „Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији“ је заједничка иницијатива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Светске банке и трајаће 3 године. Укупна вредност пројекта ће бити око 38 милиона долара.

Врсте прихватљивих инвестиција и трошкова

           Прихватљиве врсте инвестиција, односно трошкова јесу:

1) припремни трошкови;

2) капиталне инвестиције;

3) инвестиције за стручно-техничку помоћ и тренинг корисника за коришћење бесповратних средстава.

            Припремни трошкови представљају трошкове који су настали почев од момента објављивања овог Јавног позива, а пре потписивања уговора између министарства надлежног за послове пољопривреде и корисника бесповратних средстава, у складу са Правилником. Припремни трошкови обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната у сврху припреме: неопходне документације, пословног плана и стручних студија и анализа тржишта, у процесу остваривања права на коришћење бесповратних средстава. Трошкови израде пословног плана не могу бити већи од 3% од укупног износа прихватљивих трошкова. Припремни трошкови у укупном износу не могу бити већи од 5% од укупног износа прихватљивих трошкова.

            Капиталне инвестиције обухватају инвестиције у физичку имовину прихватљивих корисника бесповратних средстава и то за: набавку нових машина и опреме, инвестиције у дигитализацију/аутоматизацију и трошкове набавке софтвера неопходног за унапређење производног/прерађивачког процеса; као и за изградњу објеката, а које су уско везане за унапређење конкурентности и унапређење тржишне позиције корисника бесповратних средстава и чине део Пројекта. Под капиталним инвестицијама подразумевају се и инвестиције везане за коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности корисника (коришћење соларне енергије).

            Инвестиције за стручно-техничку подршку и тренинг обухватају трошкове стручно-техничке подршке од стране приватних консултаната, као и трошкове унапређења знања и тренинга неопходних за реализацију активности коришћења бесповратних средстава (унапређење технологије производње/прераде, смањење загађења животне средине, коришћење обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности, унапређење квалитета, безбедност хране, достизање и примена националних стандарда, дигитализација пољопривредне производње/прераде, основна знања из области финансија, унапређење продаје и маркетинга, брендирање, паковање и означавање и друге сличне активности). Вредност инвестиција за стручно- техничку подршку и тренинг не може бити већа од 10% од укупног износа прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом.

                       Јавни позив обухвата Програм подршке за унапређење конкурентности и јачање веза унутар тржишног ланца у области примарне пољопривредне производње и диверзификације дохотка у руралним подручјима, у складу са Правилником (у даљем тескту: Програм подршке).

            Програм подршке обухвата прихватљиве инвестиције из члана 3. овог Јавног позива и обухвата бесповратна средства за Пројекте који се односе на унапређење конкурентности примарне пољопривредне производње, јачање веза унутар тржишног ланца, као и на диверзификацију економских активности на газдинству.

            Програм подршке за прихватљиве инвестиције из члана 3. став 1. тачка 2) овог Јавног позива, обухвата бесповратна средства за Пројекте за инвестиције усмерене у унапређење конкурентности примарне биљне производње у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа.

Бесповратна средства у оквиру програма подршке из члана 4. став 2. Јавног позива обухватају:

1) набавку и инсталирање нове опреме у сврху коришћења обновљивих извора енергије и унапређење енергетске ефикасности;

2) набавку нове опреме за дигитализацију и/или аутоматизацију производних система, укључујући и набавку адекватних софтвера са пратећим хардвером, као и набавку и инсталирање нових навигационих ГПС система на тракторе.

            Бесповратна средства из члана 4. овог Јавног позива обухватају следеће врсте инвестиција:

            1) инвестиције за унапређење производње у заштићеном простору:

(1) набавка, постављање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа и цвећа, као и за производњу расада ових култура,

(2) набавка нове опреме за вештачко опрашивање биљака,

(3) набавка нове опреме и уређаја за додатно осветљење и сенчење заштићеног простора,

(4) набавка нове опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за гајење биљака,

(5) набавка нове опреме и уређаја за хидропонско гајење биљака,

(6) набавка нове опреме и уређаја за заштиту биљака и стерилизацију земљишта,

(7) набавка нове опреме за обогаћивање угљен-диоксидом (тзв. ђубрење угљен-диоксидом приликом производње у заштићеном простору);

            2) инвестиције у набавку нових машина и опреме, опште и специјалне намене, за производњу биљака на отвореном пољу:

(1) набавка нове опреме за орезивање, млевење, сечење и уклањање остатака након орезивања у воћарству,

(2) набавка и постављање система за заштиту од града у вишегодишњим плантажама (подизање система противградних мрежа),

(3) набавка и постављање жичаних ограда око вишегодишњих плантажа,

(4) набавка нове опреме, машина и уређаја за наводњавање,

(5) набавка нове опреме/машина за системе за заштиту од мраза,

(6) набавка нових машина за основну обраду земљишта,

(7) набавка нових машина за допунску обраду земљишта,

(8) набавка нових машина за ђубрење,

(9) набавка нових машина за сетву,

(10) набавка нових машина за садњу, као и садњу са мулчирањем (малч фолије),

(11) набавка нових машина за заштиту биља,

(12) набавка новог трактора снаге до 80kW.

            3) инвестиције у набавку нових машина и опреме за бербу/жетву, транспорт и припрему пољопривредних производа за тржиште:

(1) набавка нових машина за бербу воћа и поврћа,

(2) набавка нових машина за превоз пољопривредних производа,

(3) набавка нових бокс палета за транспорт и складиштење производа,

(4) набавка нове опреме за чишћење и прање производа,

(5) набавка нове опреме за сортирање и калибрацију производа,

(6) набавка нове опреме за паковање и маркетинг производа.

            Детаљнија спецификација прихватљивих трошкова за које се одобравају подстицаји из члана 5. овог Јавног позива дата je у Прилогу 1 – Табела – Спецификација прихватљивих трошкова, који се односе на пројекте везане за примарну пољопривредну производњу у области производње воћа, поврћа, грожђа и цвећа – Први јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Неприхватљиви трошкови

            Трошкови и активности који нису прихватљиви за подршку у оквиру овог Јавног позива јесу:

 1) набавка, закуп или лизинг земљишта и постојећих зграда, без обзира да ли је лизинг довео до преноса власништва на закупца;

2) новчане казне и трошкови парнице;

3) половне машине и опрема;

4) банкарске накнаде, трошкови гаранција и слични трошкови;

5) трошкови конверзије, курсни губици, као и други чисто финансијски трошкови;

6) трошкови заступања који нису од општег интереса;

7) нови инфраструктурни системи за наводњавање ван газдинства или њихово проширење;

8) улагања у активности које могу резултирати повећаном контаминацијом пограничних водених површина;

9) доприноси у натури;

10) набавка права на производњу одређених пољопривредних производа, набавка животиња, расада једногодишњих биљака и њихова садња;

11) сви трошкови одржавања, амортизације и закупа;

12) настали трошкови за које је уплате извршила јавна управа, а на име средстава за покривање трошкова за управљачку и оперативну структуру, а посебно покривања режијских трошкова, станарина и зарада запослених у активностима управљања, спровођења, праћења и контроле, а у оквиру спровођења Пројекта коришћења бесповратних средстава од стране корисника;

13) улагања у копање и реконструкцију бунара;

14) активности са негативним утицајима на животну средину или друштво, укључујући кумулативне утицаје, који су неповратни или неминовни;

15) производња или трговина дуваном;

16) производња или трговина било којим производом или активношћу која се према законима или прописима државе домаћина или међународним конвенцијама и споразумима сматра незаконитом или подлеже међународним забранама, као што су фармацеутски производи, пестициди/ хербициди, супстанце које оштећују озонски омотач, PCB (Polychlorinated bipheny) дивље животиње или производи регулисани CITES (Convention on International Trade of Endangered Species, Конвенција о међународној трговини ургоженим врстама дивље флоре и фауне);

17) производња или трговина радиоактивним материјалима. То се не односи на набавку медицинске опреме, опреме за контролу квалитета (мерења) и било које опреме где WBG (World Bank Group) сматра да је радиоактивни извор безначајан и/или адекватно заштићен;

18) производња или трговина неограниченим азбестним влакнима;

19) производња, трговина, складиштење или транспорт значајних количина опасних хемикалија или коришћење опасних хемикалија у комерцијалним размерама (бензин, керозин и други нафтни производи);

20) производња и прерада генетски модификованих организама (ГМО);

21) употреба забрањених пестицида;

22) употреба врста из Додатка 1 Бонске конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре;

23) активности које ће проузроковати висок негативан утицај на приходе/ средства за живот;

24) активности које укључују било коју врсту присилног исељавања људи;

25) активности које не пружају једнаке плате за једнак рад женама и мушкарцима;

26) производња или активности које укључују присилни рад;

27) активности које узрокују или доводе до злостављања деце, експлоатације дечијег рада или трговине људима; ниједно дете млађе од 15 година не би требало да ради на потпројекту, или на било који начин учествује у његовој реализацији;

28) развој нових насеља или проширење постојећих насеља на критичним стаништима, заштићеним подручјима или подручјима предложеним за одређене нивое заштите природе (нпр. национални паркови, шуме и сл);

29) активности које се односе на стицање непокретности противно закону.

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Услови у погледу лица

            Право на коришћење бесповратних средстава из члана 4. овог Јавног позива, остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) привредно друштво;

4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

            Лице из става 1. тач. 2)–4) овог члана, може да оствари право на коришћење бесповратних средстава ако је уписано у Регистар привредних субјеката и налази се у активном статусу и ако:

1) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) у Агенцији за привредне регистре није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) у Агенцији за привредне регистре није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

4) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

            Привредно друштво из става 3. овог члана може остварити право на коришћење бесповратних средстава ако:

  1. у структури власништва има мање од 25% јавног капитала;

2) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Услови за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава

            Лице из члана 8. овог Јавног позива остварује право на коришћење бесповратних средстава ако:

1) има пребивалиште, односно седиште, на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

2) се место инвестиције налази на територији региона Београда, Војводине, Шумадије и западне Србије, јужне и источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој;

3) за инвестицију за коју подноси захтев за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

4) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода, са изузетком доспелих обавеза на основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника (за осигуранике фонда за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника);

6) је објекат који је предмет инвестиције у његовом власништву или ако на њему има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем: физичким лицем или јединицом локалне самоуправе на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси Пријава за остваривање права на коришћење бесповратних средстава, с тим да ако је објекат предмет закупа не може имати уписане друге терете, осим предметног закупа;

7) корисник наменски користи и не отуђује предмет инвестиције нити дозвољава другом лицу да користи предмет улагања у периоду од пет година од дана набавке опреме, уређаја и машина и/или изградње објекта;

8) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у складу са законом којим се уређује порез на добит правних лица;

9) минимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програму из члана 4. овог Јавног позива, не сме бити мања од 20.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

10) максимална вредност прихватљивих трошкова наведених у Пријави за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава и касније у пословном плану одређеног Пројекта, који се односи на подршку програму из члана 4. овог Јавног позива, не сме бити већа од 50.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења пријаве;

12) корисник није започео ниједну активност у вези са реализацијом одобреног Пројекта пре потписивања уговора са министарством надлежним за послове пољопривреде, осим активности наведених у опису припремних трошкова.

13) у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом воћа, поврћа, грожђа и цвећа, и то површине:

1) до 0,5 хектара производње биљака у заштићеном простору;

2) до 2 хектара јагодастог воћа, односно до 5 хектара осталог воћа;

3) до 2 хектара грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;

4) до 3 хектара поврћа (на отвореном пољу);

5) од 0,1 до 50 хектара цвећа (на отвореном пољу).

III. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

            Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, а предвиђених пословним планом.

            Преостали износ од 50% од укупне вредности прихватљивих трошкова предвиђених пословним планом обезбеђује се на следећи начин:

  1. 10% као сопствено учешће корисника и

            2) 40% као кредит пословних банака, са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

            Списак пословних банака са којима министарство надлежно за послове пољопривреде има потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи постављен је на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде – Управе, приликом објављивања овог Јавног позива.

IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава

            Поступак за остваривање права на коришћење бесповратних средстава покреће се подношењем Пријаве за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава (у даљем тексту: Пријава) у оквиру овог Јавног позива, од стране лица која испуњавају услове из члана 8. и 9. овог Јавног позива.

            Пријава се подноси на Обрасцу 1 – Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава, који је дат у Прилогу 2, који је одштампан уз Правилник и овај Јавни позив и чини њихов саставни део.

            Подносилац Пријаве подноси само једну Пријаву у оквиру овог Јавног позива.

                        Читко попуњен и потписан образац Пријаве из ст. 1. и 2. овог члана, са прописаном документацијом у складу са Правилником и Јавним позивом, доставља се у затвореној коверти, са назнаком имена и презимена, односно назива, као и адресе подносиоца пријаве и напоменом:: „Пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2021. години – Први јавни позив”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд.

                       Подносилац пријаве може преузети обрасце адресе примаоца и пошиљаоца доступне на интернет страници https://scap.rs/dokumenti/posiljalac1poziv.html, који се лепе на коверту у којој се доставља Пријава из става 4. овог члана.

Рок за подношење Пријаве

            Пријаве из члана 15. овог Јавног позива подносе се у року од 5. маја до 4. јуна 2021. године, закључно.

                       Пријаве поднете пре или после рока из става 1. овог члана, Управа одбацује без разматрања.

Цео јавни позив преузмите овде:

Srodni tekstovi

Оставите коментар