Ј А В Н И П О З И В – ПРИМАРНA ПОЉОПРИВРЕДНA ПРОИЗВОДЊA У СТОЧАРСТВУ

Аутор: Gdjakovic
962 посета

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

       На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон, 101/2016, 67/2021 – др. закон и 114/2021) и члана 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС, број 48/2018,,23/2019, 78/2020 и 119/2021), расписује

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ

 У 2022. ГОДИНИ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Јавног позива

Члан 1.

            У складу са чланом 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС, број 48/2018, 23/2019, 78/2020 и 119/2021), у даљем тескту: Правилник, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив).

           Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују право на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцу захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo кoриснику, у складу са Правилником, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтев, као и друге податке потребне за спровођење Јавног позива.

Дефиниције

Члан 2.

            Поједини изрази употребљени у овом Јавном позиву имају следећа значења:

     1) добављач јесте лице које има својство трговца у складу са законом којим се уређује трговина и које подносиоцу захтева издаје рачун за набавку предмета инвестиције;

     2) машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи у сточарству;

     3) нова машина и опрема јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

     4) повезана лица јесу: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

     5) примарна пољопривредна производња у сточарству јесте производња: млека (крављег, овчијег и козијег), меса (тов јунади, производња јунећег/говеђег меса у систему „крава – телеˮ, производња прасади за тов, тов свиња, узгој оваца, коза, бројлера и товних ћурки у сврху производње меса), конзумних кокошијих јаја, меда и других пчелињих производа, као и припрема, дистрибуција и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

     6) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности), као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

     7) живина јесу: бројлери, товне ћурке и кокошке носиље.

Предмет подстицаја

Члан 3.

          Подстицаји из члана 1. овог Јавног позива обухватају подстицаје за инвестиције у набавку нових машина и опреме:

     1) за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране;

     2) за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака;

     3) којом се штити добробит животиња;

     4) за вагање, усмеравање и обуздавање животиња;

     5) за производњу конзумних кокошијих јаја;

     6) за пчеларство;

     7) за мужу;

     8) за држање, одгој и тов живине.

          Инвестиције за које се одобравају подстицаји из става 1. овог члана дате су у Прилогу – Табела: Подстицаји и прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству (у даљем тексту: Табела), који је одштампан уз Правилник и овај Јавни позив и чини његов саставни део.

Неприхватљиви трошкови

Члан 4.

            Подстицајима се не надокнађују:

     1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

     2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

     3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

     4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

     5) трошкови куповине, односно закупа земљишта, односно објеката;

     6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

     7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

     8) набавка предметне инвестиције из Табеле путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Лица која остварују право на подстицаје

Члан 5.

          Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном статусу, и то:

     1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

     2) предузетник;

     3) привредно друштво;

     4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;

     5) средња школа;

     6) научноистраживачка организација у области пољопривреде;

     7) црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице..

          Предузетник, привредно друштво и земљорадничка задруга из става 1. тач. 2) – 4) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката и ако у Агенцији за привредне регистре:

     1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

     2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

     3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

          Привредно друштво и земљорадничка задруга из става 2. овог члана може остварити право на подстицаје и ако:

     1) је разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;

     2) није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

          Средња школа из става 1. тачка 5) овог члана може остварити право на подстицаје ако:

     1) се налази у акту о мрежи средњих школа, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања;

     2) има решење о верификацији министарства надлежног за послове образовања за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране.

          Научноистраживачка организација из става 1. тачка 6) овог члана може остварити право на подстицаје ако је уписана у Регистар научноистраживачке организације у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

          Црква и верска заједница из става 1. тачка 7) овог члана може да оствари право на подстицаје ако је уписана у Регистар цркава и верских заједница, у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Општи услови за остваривање права на подстицаје

Члан 6.

          Лице из члана 5. овог Јавног позива остварује право на подстицаје ако:

     1) је у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

     2) је вредност инвестиција за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 80.000 динара, односно ако је вредност инвестиција за пчеларство за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје једнака или већа од 50.000 динара;

     3) је износ појединачног рачуна једнак или већи од 25.000 динара и ако је на рачуну износ за сваку појединачну инвестицију из Табеле једнак или већи од 25.000 динара, односно ако је за инвестиције за пчеларство износ појединачног рачуна једнак или већи од 20.000 динара;

     4) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

     5) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

     6)  је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

     7) добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица;

     8) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених овим Јавним позивом.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

Члан 7.

           Лице из члана 5. овог Јавног позива које испуњава опште услове из члана 6. овог Јавног позива остварује право на подстицаје из члана 3. овог Јавног позива ако:

     1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају);

     2) у зависности од врсте производње и предмета захтева за остваривање права на подстицаје на пољопривредном газдинству има:

          (1) за инвестиције које се односе на производњу крављег млека, до највише 19 крава,

          (2) за инвестиције које се односе на производњу овчијег и козијег млека, објекат уписан у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство,

          (3) за инвестиције које се односе на пчеларство, од пет до 1000 кошница пчела пријављених у Централној бази података о обележавању животиња код Управе за ветерину,

          (4) за инвестиције које се односе на производњу меса, укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу,

          (5) за инвестиције које се односе на производњу конзумних кокошијих јаја, укупни капацитет објекта за држање кокошака носиља у експлоатацији до 4.999, уписан у Регистар одобрених објеката у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

III. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Захтев за остваривање права на подстицаје

Члан 8.

          Поступак за остваривање права на коришћење подстицаја покреће се по захтеву лица које испуњава услове из чл. 5.-7. овог Јавног позива.

          Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2022.  години, који је одштампан уз овај Јавни позив и чини његов саставни део.

          Лице из става 1. овог члана може поднети само један захтев за остваривање права на подстицаје у току једне календарске године.

          Захтев из става 2. овог члана може се поднети за један или више подстицаја из члана 3. овог Јавног позива при чему захтев може обухватити једну или више инвестиција из Табеле у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.        

          Читко попуњен и потписан образац захтева из става 1. овог члана са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, са назнаком: „Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2022. години”, лично, преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, 11000 Београд или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, 11000 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.

Рок за подношење захтева за остваривање права на подстицаје

Члан 9.

           Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 1. јануара до 28. фебруара 2022.. године, закључно.

Документација уз захтев

Члан 10.

          За остваривање права на подстицаје потребна је следећа документација:

          1) рачун за набавку предметне инвестиције;

          2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно међународни товарни лист ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

          3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврда о преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

          4) гарантни лист, односно изјава о саобразности за извршену набавку предметне опреме, машина и механизације за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјаву добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа;

          5) јединственa царинска исправа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

          6) уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

          7) потврдa надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

          8) потврдa надлежног покрајинског органа да за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине.

          Документација из става 1. тач. 1)–5) овог члана мора бити издата у периоду од 1. јануара 2021. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

          Ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, поред документације из става 1. овог члана потребан је и извод из Регистра привредних субјеката, као и потврде Агенције за привредне регистре да:

      1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

     2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

     3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом;

     4) да је према подацима из финансијског извештаја разврстано у микро, мало или средње правно лице, у складу са законом којим се уређује рачуноводство – за привредна друштва и земљорадничке задруге.

          Ако је подносилац захтева земљорадничка задруга уз документацију из ст. 1. и 3. овог члана потребан је и попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге, који је одштампан уз Правилник и овај Јавни позива и чини његов саставни део, који доставља подносилац захтева.

          Ако је подносилац захтева средња школа, поред документације из става 1. овог члана, потребно је и решење о верификацији за образовни профил у подручју рада пољопривреде, производње и прераде хране, издато од стране министарства надлежног за послове образовања.

          Ако је подносилац захтева научноистраживачка организација поред документације из става 1. овог члана, потребан је и акт да је уписана у Регистар научноистраживачких организација, у складу са законом којим се уређује научноистраживачка делатност.

          Ако је подносилац захтева црква или верска заједница, поред документације из става 1. овог члана потребан је и акт о упису у Регистар цркава и верских заједница који води министарство надлежно за послове правде.

          Ако подносилац захтева обавља производњу овчијег и козијег млека, производњу меса или конзумних кокошијих јаја, потребна је и копија решења о упису у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

Форма документације

Члан 11.

          Уверења и потврде које се достављају уз Захтев за одобравање права на подстицаја не могу бити старија од 30 дана од дана подношења захтева.

            Сва документа која се достављају уз захтеве у складу са Правилником и Јавним позивом морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако Правилником није прописано другачије.

            Документа на страном језику морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Прибављање података по службеној дужности

Члан 12.

          Документацију из члана 10. став 1. тач. 6)–8), став 3. и ст. 5–8. овог Јавног позива, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак

Административна обрада захтева

Члан 13.

          Управа врши административну обраду захтева за остваривање права на подстицаје провером података из захтева, документације приложене уз захтев, као и службених евиденција.

          Захтев за остваривање права на подстицаје поднет од стране лица које у складу са чланом 5. овог Јавног позива не остварује право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом из члана 10. став 1. тач. 1)-5) овог Јавног позива која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева из члана 8. овог Јавног позива, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, Управа одбацује без разматрања.

Решење поводом захтева за остваривање права на подстицаје

Члан 14.

          Директор Управе решењем утврђује право на коришћење подстицаја и
износ подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан
у Регистар.

Укупна расположива средстава по Јавном позиву

Члан 15.

          За одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом опредељују се средства у укупном износу од 50.000.000 динара.

Износ подстицаја

Члан 16.

          Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

            Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност реализоване прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи из члана 10. став 1. тачка 5) овог Јавног позива.

          Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева, у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

          Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Исплата подстицаја

Члан 17.

          Подстицаји сe исплaћуjу на основу решења директора Управе, на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.


          Подстицаји сe исплaћуjу по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а дo износа финансијских средстава утврђеног посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Обавезе корисника подстицаја

Члан 18.

            Корисник подстицаја дужан је да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја у року од три године од дана набавке опреме, односно пет година од дана набавке машина и механизације, као и да се придржава других обавеза корисника подстицаја у складу са законом који уређује подстицаје у пољопривреди и руралном развоју.

           Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом који уређује привредна друштва.

Информације

Члан 19.

          Јавни  позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2022. години, објављује се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.

          Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

У Београду, 20. децембра 2022. године,

Број: 320-26-99476/2021-07   Дана: 20.12.2021. године    В.Д. Директора Марко Кесић

Прилог

ТАБЕЛА: ПОДСТИЦАЈИ И ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ

Ред.бр.ВРСТА ПОДСТИЦАЈАПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
1)Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране1) Балирке и ролбалирке; 2) Машине за сабијање односно паковање кабасте сточне хране; 3) Самоутоварне приколице за прикупљање, превоз и истоварање сена; 4) Елеватори за утовар бала на приколице; 5) Пужни транспортери; 6) Прикључне тракторске машине за припрему силаже – силажни комбајн; 7) Прикључне и самоходне косачице, тримери; 8) Прикључни сакупљачи и растурачи сена; 9) Микс приколице; 10) Мешаоне за припрему концентроване сточне хране; 11) Екструдери; 12) Електричне ограде (за гајење на пашњацима); 13) Термо-појилице за пашњачки начин држања животиња; 14) Мобилни соларни агрегати (за гајење на пашњацима).
2)Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака1) Приколице за дистрибуцију чврстог стајњака; 2) Цистерне за дистрибуцију течног стајњака; 3) Предњи и задњи тракторски утоваривачи (прикључна машина); 4) Компактни самоходни утоваривач стајњака.
3)Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме којом се штити добробит животиња1) Машинице за шишање оваца; 2) Опрема за орезивање папака; 3) Боксови за орезивање папака; 4) Ножеви – леви и десни; 5) Клешта, велика и мала; 6) Машина за оштрење ножева; 7) Брусилица.
4)Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за вагање, усмеравање и обуздавање животиња1) Сточне ваге; 2) Рампе за утовар и истовар; 3) Торови за усмеравање и обуздавање животиња.
5)Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за производњу конзумних кокошијих јаја1) Опрема за сортирање јаја; 2) Опрема за паковање јаја; 3) Опрема за чување јаја; 4) Опрема за узгој и држање кока носиља за производњу конзумних јаја; 5) Опрема за обележавање јаја.
6)Подстицаји за инвестиције у набавку нових машина и опреме за пчеларствоОпрема за пчеларство: 1) Кошнице и делови кошница; 2) Сатне основе произведене од пчелињег воска (максимално 0,75 kg по обележеној кошници); 3) Центрифуге; 4) Електрични отклапач саћа; 5) Каде за отклапање саћа; 6) Електричне пумпе и пунилице за мед; 7) Прохромска амбалажа за мед; 8) Топионици за восак; 9) Електрични декристализатор; 10) Аутоматски сто за паковање меда; 11) Сушара за полен, 12) Стресач пчела и издувач пчела (тзв. ручни дувач за лишће); 13) Пчеларске ваге за мерење кошница; 14) Контејнери за држање и транспорт пчела; 15) Дупликатори за мед, са или без мешача; 16) Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела; 17) Све врсте приколица за моторна возила за превоз кошница, контејнера и платформи; 18) Млин за шећер и машине за израду теста (погача) за дохрану пчела; 19) Ручна преса за сатне основе.
7)Подстицаји за инвестиције у набавку нове опреме за мужу1) Музни апарати.
8)Подстицаји за инвестиције у набавку нове опреме за држање, одгој и тов живине1) Опрема за објекте за држање, одгој и тов живине, укључујући специјализоване пластенике за држање, одгој и тов живине.

Образац 1

ЗАХТЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У 
2022. ГОДИНИ

I Подаци о подносиоцу захтева
Категорија подносиоца захтева (заокружити)1) физичко лице – носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства,
2) предузетник,
3) привредно друштво,
4) земљорадничка задруга,
5) средња школа,
6) научноистраживачка организација 7) црква и верска заједница
За подносиоца захтева у својству физичког лица – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства:
Име и презиме носиоца породичног пољопривредног газдинства 
ЈМБГ подносиоца захтева                             
За подносиоца захтева у својству предузетника:
Пословно име предузетника 
ЈМБГ подносиоца захтева                             
Матични број                   
Порески идентификациони број                     
За подносиоца захтева у својству правног лица, цркве и верске заједнице:
Пословно име правног лица, цркве и верске заједнице 
Име и презиме одговорног лица у правном лицу, цркви и верској заједници 
ЈМБГ одговорног лица у правном лицу                             
Матични број                   
Порески идентификациони број                     
У складу са законом којим се уређује рачуноводство, привредно друштво је разврстано на:1) микро
2) мало
3) средње
Сви подносиоци захтева:
Број пољопривредног газдинства                           
Адреса пребивалишта односно седиштаОпштина:
Место:
Улица и кућни број:
Поштански број:
Телефон/факс 
Редни број и назив врсте подстицаја и прихватљиве инвестиције из Табеле – Подстицаји и прихватљиве инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству 

*Напомена:
Читко попуњен и потписан образац захтева са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, са назнаком: „Захтев за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2022. години„.

II Прихватљиве инвестиције на које се односи захтев и подаци о добављачу и рачуну
Бр.Ставке за које се подноси захтев
(за машине и опрему навести и годину производње и серијски односно фабрички број)
Број и датум издавања рачуна на којем се ставке налазеДобављач
(назив и седиште издаваоца рачуна)
Назив, број и датум издавања документа којим је извршено плаћање (потврда о преносу средстава или извод, оверени од стране банке односно фискални исечак):Износ у РСД без ПДВ
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 Укупно: 
  III Изјава подносиоца захтева

Овим потврђујем под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу, да подносилац овог захтева:

– нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

– за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

– добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица при чему се повезаним лицима сматрају: носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

— није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

IV Потпис подносиоца захтева

Под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ да сам пре попуњавања обрасца исти пажљиво прочитао и разумео, као и да су сви наведени подаци тачни.

У_________________________________године. 
 (место) (датум)  
Име и презиме подносиоца захтева:_________________________________ 
 (попунити читко штампаним словима) 

Својеручни потпис подносиоца захтева:

_________________________________

Образац 2

ТАБЕЛА ЧЛАНОВА ЗАДРУГЕ

Назив и седиште земљорадничке задруге: __________________________________

Подаци о најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу:

Редни бројИме и презиме члана задругеДатум рођењаБрој
пољопривредног газдинства
ПолАдреса становањаПотпис
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
Место и датум: Потпис одговорног лица
____________________ _______________________

Srodni tekstovi

Оставите коментар