Усвојене измене неколико правилника, представљамо измене које се односе на сточарство и пчеларство

Аутор: Gdjakovic
712 посета

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КРАВЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ ЗА ТОВ

 

(Објављено у „Служебном гласнику РС”, број 139/22 од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику o условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Службени гласник РСˮ, бр. 25/18 и 44/18 – др. закон), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (у даљем тексту: захтев) пoднoси сe Управи, на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве за узгој телади за тов за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”.

 

Члан 2.

У члану 4. речи: „у периоду из члана 3. овог правилника” замењују се речима: „у току трајања јавног позива из члана 3. став 1. овог правилника”.

 

Члан 3.

У члану 5. став 2. после речи: „из члана 3.” додају се речи: „став 3.”.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

 

 

Број: 110-00-211/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 7. децембра 2022. године  
  Јелена Танасковић

4827022.0125.12/1

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ

 

(Објављено у „Служебном гласнику РС”, број 139/22 од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику o начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе („Службени гласник РСˮ, бр. 61/13, 44/14 и 44/18 – др. закон), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

„Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе (у даљем тексту: захтев) пoднoси сe Управи, на Обрасцу – Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 3. овог члана за произведену конзумну рибу подноси се:

1) копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверенa од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

2) обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у ______ години дат у Прилогу 1 – Обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе дата у Прилогу 2 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

За извезену конзумну рибу, уз захтев из става 3. овог члана подноси се:

1) копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак;

2) обрачун подстицаја за произвeдену и извезену конзумну рибу у ______ години дат у Прилогу 3 – Обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу у ______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. јануара 2023. године.

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 139/22

 од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник РСˮ, бр. 33/15, 14/16, 20/18, 44/18 – др. закон, 27/19 и 76/20), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела (у даљем тексту: захтев) пoднoси сe Управи, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.ˮ

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

 

Број: 110-00-00187/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 8. децембра 2022. године  
  Јелена Танасковић

 

 

 

 

 

 

 

Број: 110-00-186/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 13. децембра 2022. године  
  Јелена Танасковић

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КРАВЕ ДОЈИЉЕ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 139/22

 од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику o условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље („Службени гласник РСˮ, бр. 46/15, 26/18 и 44/18 – др. закон.), члан 4. мења се и гласи:

 

„Члан 4.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве дојиље (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у сточарству за краве дојиље (у даљем тексту: захтев) пoднoси сe Управи, на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве дојиље за _____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев из става 3. овог члана подноси се записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације.ˮ.

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

Број: 110-00-209/2022-09 МИНИСТАР
У Београду,_9. децембра 2022. године  
  Јелена Танасковић

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ ЈУНАДИ, ТОВ СВИЊА, ТОВ ЈАГЊАДИ И ТОВ ЈАРАДИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 139/22

 од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради  („Службени гласник РСˮ, бр. 104/18 и 3/19), у члану 4. став 1. мења се и гласи:

„Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе и који нарочито садржи податке о нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.ˮ.

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

 

Број: 110-00-208/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 9. децембра 2022. године  
  Јелена Танасковић

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ ЈУНАДИ, ТОВ СВИЊА, ТОВ ЈАГЊАДИ И ТОВ ЈАРАДИ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 139/22

 од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради  („Службени гласник РСˮ, бр. 104/18 и 3/19), у члану 4. став 1. мења се и гласи:

„Управа расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, који се објављује на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе и који нарочито садржи податке о нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje и роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.ˮ.

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

 

Број: 110-00-208/2022-09 МИНИСТАР
У Београду, 9. децембра 2022. године  
  Јелена Танасковић

 

 

 

 

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/dokumenti/pravilnici/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

1 коментар

Vlada Kovačević 21. децембар 2022. - 14:03

Neću ni da čitam!
S obzirom koliko su ovi napredni u zadnjih 10 godina zapostavili i planski,u korist stranih kompanija,uništili naše povelike kapacitete u stočarstvu,doveli do toga da se dramatično smanje svi stočni fondovi,da se meso i mleko naveliko uvoze(?!!?),onda je jasno da i iza ovog zakona stoji neka obmana čiji je krajnji cilj uništavanje srpskog stočarstva i poljoprivrede!
Posledice su vidljive bukvalno svakog minuta#od sela do sela,od farme do farme,od kombinata do kombinata!
Zato imamo BASF i Monsanto hemiju(otrove), GMO semena kukuruza i soje(nije im dobar ZP i NS!), junetinu iz Argentine,mleko u prahu iz Evrope i svinje iz Madjarske!
Valjda zato što ovaj tigar jede tu hranu,a neće ovu našu,i još koliko toliko bolju!
NapreDNO, nema šta!

Одговори

Оставите коментар