Представљамо нови ПРАВИЛНИК за субвенције по кошници

Аутор: Gdjakovic
582 посета

Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање права на ове подстицаје.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за текућу годину за најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања.

Остваривање права на подстицаје  по кошници пчела покреће се избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени гласник РСˮ, број 33/15, 14/16, 20 од 16/18, 44/18 – др. закон, 27/19, 76/20 и 139/22).

 

 

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници
пчела
Објављено у „Службеном гласнику РС“ број 34/2023
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје
у сточарству по кошници пчела, као и образац захтева за остваривање права на ове
подстицаје.
Члан 2.
Право на подстицаје у сточарству по кошници пчела остварује правно лице, предузетник
и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које
испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и
руралном развоју и које је у Регистру пољопривредних газдинстава (у даљем тексту:
Регистар) извршило обнову регистрације за текућу годину за најмање 20, а највише 1.000
кошница пчела.
Члан 3.
Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у
даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање
права на подстицаје у сточарству по кошници пчела (у даљем тексту: јавни позив), који
се објављује на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде
и Управе.
Јавни позив садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева,
износу расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за
спровођење јавног позива.
Члан 4.
Лице из члана 2. овог правилника покреће поступак за остваривање права на подстицаје
у сточарству по кошници пчела избором и попуњавањем одговарајућег електронског
обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који
се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа
поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска
идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.
Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:
1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са
законом потребно прибавити за потребе вођења поступка за остваривање права на
подстицаје у сточарству по кошници пчела и о обавези надлежног органа да по
службеној дужности прибави податке из службених евиденција;
2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности
из службених евиденција прибавити сам;
3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за
потребе вођења поступка за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници
пчела, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства,
члан породице и сл), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу
пристанка тог лица, у складу са законом.
Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:
1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:
(1) име и презиме, односно назив,
(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),
(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,
(4) број телефона,
(5) електронску пошту,
(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),
(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе
података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује
ветеринарство (у даљем тексту: Централна база података);
2) податке o кошницама пчела које су предмет захтева, и то:
(1) идентификациони број пчелињака, односно стајалишта,
(2) број кошница пчела;
3) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:
(1) је извршио обележавање и регистрацију кошница пчела у Централној бази података,
(2) је власник кошница пчела којe су предмет захтева или је власник кошница пчела
члан његовог породичног пољопривредног газдинства,
(3) за кошнице пчела које су предмет захтева није остварено право на подстицаје у
сточарству по кошници пчела за текућу календарску годину,
(4) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;
4) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа,
законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге
од поверења у електронском пословању и овим правилником.
Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и:
1) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је
упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да
Управа за потребе поступка по захтеву за подстицаје у сточарству по кошници пчела
може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву, као и
податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно
пољопривредног газдинства,
или
2) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат
са одредбом члана 103. став 3. Закон о општем управном поступку, којом је прописано
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће
самостално за потребе поступка прибавити личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим
правилником.
Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором
подносилац захтева потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронски
захтев у складу са овим правилником.
Члан 5.
Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје у
сточарству по кошници пчела, аутентикује се.
За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска
идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и
овим правилником.
У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у
општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована
шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се
уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику
у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу
софтверског решења еАграр.
У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет
странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог
нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и
регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу
закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником
није прописано друкчије.
Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање
права на подстицаје у сточарству по кошници пчела користећи електронску
идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски
сертификат.
Члан 6.
Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.
Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система
електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.
Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова
коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и
затвара његов налог.
Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге
електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у
складу са законом којим се уређује електронска управа.
Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје у
сточарству по кошници пчела пријављује се на портал софтверског решења еАграр
путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД),
који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно
регистрацију и пријаву корисника електронске управе.
Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси
eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког
Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне
апликације ConsentID.
Техничку подршку подносиоцу захтева за подстицаје у сточарству по кошници пчела у
вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:
1) овлашћено лице Управе;
2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за
обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у
складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у
области пољопривреде;
3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту
пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева.
Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на
систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева, као и начину
пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли
Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на
званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.
Члан 7.
Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје у сточарству по
кошници пчела обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који
садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима
којима се уређује тајност података.
Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање
права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге
квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са
прописом.
Акта која у вези са остваривањем права на подстицаје у сточарству по кошници пчела
доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који
се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.
Ако се у поступку за остваривање права доставља оригинал акта, односно документа
који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта,
односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
За потребе остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, надлежни
орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање
истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом
сачињеним у папирном облику који је сам издао.
Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило
истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у
папирном облику у складу са законом.
Члан 8.
Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне
за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, из регистара и
евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим
прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и
електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.
Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа
или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених
идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из
регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним
законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број
грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног
осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.
Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке
из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету
овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену
приступа и скупу података којима се приступало.
Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1−3.
овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним
прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и
уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у
управном поступку.
Члан 9.
Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 4. овог правилника,
као и других захтева и поднесака за остваривање права на подстицаје у сточарству по
кошници пчела, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим
се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању,
прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим
правилником.
Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.
Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин
на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска,
датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.
Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим
електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски
документ и услуге од поверења у електронском пословању.
Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев
и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.
Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у
оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве,
односно ознаке које су интерног карактера.
Члан 10.
Приликом пријема захтева, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, као и
да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у
електронском облику из члана 8. овог правилника.
Ако захтев није правилно попуњен или ако подаци који су унети у захтев не одговарају
подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 8. овог
правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева на који начин да уреди
захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз
упозорење на правне последице ако не уреди захтев у року, у складу са законом којим
се уређује општи управни поступак.
На основу уредно поднетог захтева, који испуњава прописане услове за остваривање
права на подстицаје у сточарству по кошници пчела у складу са законом којим се
уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, директор
Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје у
сточарству по кошници пчела у износу утврђеном у складу са посебним прописом
којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и налаже
исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и
пријављен у Регистру.
Члан 11.
Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву, Управа
доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са
законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.
На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената врши се и у
папирном облику.
Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у
папирном облику.
Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски
сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у
складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у
електронском пословању.
Члан 12.
Захтеви за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела поднети
до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је
био на снази у време њиховог подношења.
Члан 13.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и
начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Службени
гласник РСˮ, бр. 33/15, 14/16, 20/18, 44/18 – др. закон, 27/19, 76/20 и 139/22).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србијеˮ.
Број 110-00-73/2023-09
У Београду, 28. априла 2023. године
Министар,
Јелена Танасковић, с.р.

Правилник се налази на линку: pravilnik-pcele-2023pdf

Srodni tekstovi

Оставите коментар