ОБЈАВЉЕН конкурс АПВ за набавку приплодних грла

Аутор: Gdjakovic
531 посета

За реализацију активности предвиђено је укупно 150.000.000,00 динара.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица бесповратна средства за набавку квалитених приплодних грла по овом Конкурсу утврђују се у износу:

Максимални износ бесповратних средстава по једној пријави за набавку:

 • квалитетних приплодних грла говеда – јуница је до 2.000.000,00 динара без ПДВ-а,
 • квалитетних приплодних грла свиња – назимица је до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а

Минимални износ бесповратних средстава по једној пријави за набавку:

 • квалитетних приплодних грла говеда – јуница износи 100.000, 00 динара без ПДВ-а
 • квалитетних приплодних грла свиња – назимица износи 100.000,00 динара без ПДВ-а

Приликом обрачуна, узима се вредност прихватљивих трошкова инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ) за набaвку квалитетних приплодних грла говеда – јуница и за набавку квалитетних приплодних грла свиња – назимица и то:

 • до 70 % укупно прихватљивих трошкова инвестиције без ПДВ-а, за набавку квалитетних приплодних грла – јуница
 • до 50 % укупно прихватљивих трошкова инвестиције без ПДВ –а, за набавку квалитетних приплодних грла – назимица

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реализоване након 01. 01. 2023. године.

Конкурс АПВ за пчеларе – до 300.000 по газдинставу

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за набавку квалитетних приплодних грла говеда (јуница млечних и комбинованих раса) узраста од 12-24 месеца и свиња  (назимица) узраста од 6-12 месеци.

Корисник подстицајних средстава може поднети само једну пријаву и то за једну врсту животиња.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу и у моменту подношења пријаве имају минимално 3, а максимално 50 грла музних крава, односно у моменту подношења захтева имају минимално 5, а максимално 100 приплодних крмача, и то:

 1. физичко лице:
 • носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава,
 • предузетник носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинстава.
 1. правно лице:
  • привредно друштво носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
  • земљорадничка задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства,
  • сложена задруга носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства.

Документација која се подноси на Конкурс:

За физичка лица и правна лица:

 1. читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом и потписаним изјавама подносиоца пријаве, које су у оквиру обрасца;
 2. подносилац пријаве који је активни корисник АгроСенс платформе https://www.agrosens.rs, у образац пријаве уноси електронску адресу којом је пријављен
 3. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или овлашћеног лица у правном лицу;
 4. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама и броју животиња, не старији од 30 дана);
 5. доказ о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војоводине“) доспеле до 31.12.2022. године за подносиоца пријаве;
 6. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама доспеле до 31.12.2022. године за подносиоца пријаве (издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе где се налази предметна инвестиција, уколико се предметна инвестиција налази на територији друге локалне самоуправе, на територији АПВ);
 7. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног земљишта у државној својини (потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ о извршеном плаћању);
 8. за набавку квалитетних приплодних грла вредности преко 300.000,00 динара:

–  од правних лица може се поднети предрачун са пропратним актом добављача у коме ће бити исказан износ без ПДВ-а, износ ПДВ-а  и износ са ПДВ-ом, појединачно за сваку ставку и укупно као и идентификациони бројеви животиња

– од регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства може се поднети оверен купопродајни предуговор (код нотара) у коме ће бити исказани износ и идентификациони бројеви животиња

EУ прети контра мерама због млека, сточари траже нове мере

 1. за набавку која је реализована доставља се:

– оригинал рачун и оверен списак са идентификационим бројевима животиња (уколико је извршена набавка од правних лица) односно оверен купопродајни уговор (уколико је извршена набавка од регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства) где подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну односно уговору, доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод Корисника средстава и добављача оверен од стране банке,

 • уколико је износ мањи од 1.000.000,00 динара, а који је исплаћен готовински (искњучиво ако је добављач правно лице) доставља се:

– фискални рачун са пропратним актом добављача и оверен списак са идентификационим бројевима животиња, подаци исказани у обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну,

 • педигреи;
 1. списак животиња на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба у моменту подношења пријаве;
 2. фотокопија уверења о здравственом стању животиња оверена од стране надлежне ветеринарске установе у моменту подношења пријаве;
 3. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;
 4. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац пријаве директни увозник) – не старија од 01.01. 2023. године;
 5. фотокопија дипломе – само уколико подносилац пријаве има завршен пољопривредни или ветеринарски факултет, сведочанство средње пољопривредне школе и ветеринарски техничар;
 6. ако је члан задруге – доставити потврду о чланству;
 7. уколико је подносилац пријаве сертификован – доставити копију сертификата за органску производњу или сертификат о заштићеном географском пореклу;
 8. ако подносилац захтева није власник објекта који је предмет инвестиције, уз захтев доставља и оверену фотокопију уговора о закупу објекта или уступању на коришћење предметног објекта закључен са закуподавцем, са роком важења од најмање шест година почев од калндарске године за коју се подноси захтев;
 9. решење да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња. Решење мора да гласи на корисника средстава, односно на члана пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор;
 10. изјаве подносиоца пријаве у оквиру обрасца пријаве;

20.изјаве добављача да може извршити испоруку предметне инвестиције најкасније до 31.10.2023. године.

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица:

 1. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
 2. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације;
 3. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021 – др. закон).
 4. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да задруга послује у складу са Законом о задругама, при чему се потврда издаје на основу коначног извештаја о обављеној задружног ревизији, не старијем од две године, у складу са Законом о задругама;

Конкурс је отворен до 18.04.2023. године.

Комплетан текст конкурса, правилник и захтев са осталом неопходном документацијом, можете погледари ОВДЕ.

Извор: http://subvencije.rs/vesti/konkurs-za-nabavku-kvalitetnih-priplodnih-grla-u-2023-godini/

Srodni tekstovi

Оставите коментар