Нови јавни позив за субвенције је отворен, ево ко може да се пријави!

Аутор: Gdjakovic
115 посета

Јавни позив за субвенције за квалитетна приплодна грла расписан је данас, 15. априла, и трајаће до 15. маја 2024. године.

Овим позивом опредељена су средства за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

Министарство пољопривреде  шумарства и водопривреде донело је нови Правилник о ѕшрсвилнику односно допуну кока следи у наставку:

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16, 35/23 и 92/23) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14, 30/18 – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 32/24 од 12. априла 2024. године)

Члан 1.

У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени гласник РС”, бр. 29/23, 32/23, 21/24 и 26/24), у члану 2. додаје се став 5, који гласи:

„Лице из става 1. овог члана право на подстицаје у сточарству за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве и квалитетне приплодне крмаче и нерастове остварује за грла која су обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство, на дан подношења захтева за остваривање права на подстицаје.”.

Члан 2.

У члану 3. став 4. тачка 2) речи: „до 31. марта” замењују се речима: „до 1. марта”.

Члан 3.

Захтеви за остваривање права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 001343864 2024 14840 007 001 012 001

У Београду, 11. априла 2024. године

МИНИСТАР

Јелена Танасковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар