Министарство пољопривреде објавило Правилник о добробити животиња

Аутор: Gdjakovic
376 посета

 

Објављен је нови Правилник који се односи на узгој кока носиља. Он се пре свега односи на простор где се ове животиње могу гајити.

На основу члана 18. став 4. Закона о добробити животиња („Службени гласник РСˮ, број 41/09) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14, 30/18 – др. закон),

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА ЗА ЖИВОТИЊЕ, ПРОСТОРИЈА И ОПРЕМЕ У ОБЈЕКТИМА У КОЈИМА СЕ ДРЖЕ, УЗГАЈАЈУ И СТАВЉАЈУ У ПРОМЕТ ЖИВОТИЊЕ У ПРОИЗВОДНЕ СВРХЕ, НАЧИНУ ДРЖАЊА, УЗГАЈАЊА И ПРОМЕТА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА И КАТЕГОРИЈА ЖИВОТИЊА, КАО И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЖИВОТИЊАМА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 115/23 од 22. децембра 2023. године)

Члан 1.

У Правилнику о условима за добробит животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме у објектима у којима се држе, узгајају и стављају у промет животиње у производне сврхе, начину држања, узгајања и промета појединих врста и категорија животиња, као и садржини и начину вођења евиденције о животињама („Службени гласник РС”, бр. 6/10, 57/14 и 152/20), члан 32. мења се и гласи:

„Члан 32.

Кокошкама носиљама које се узгајају у необогаћеним батеријским кавезима мора да се обезбеди:

1) површина пода за сваку кокошку носиљу од најмање 550 cm², не укључујући просторе за храњење;

2) хранилица дугачка најмање 10 cm за сваку кокошку носиљу у кавезу;

3) појилица у облику корита дужине најмање 10 cm за сваку кокошку носиљу у кавезу за непрекидно напајање водом или најмање две шоље за напајање или две капљичне појилице;

4) висина кавеза од најмање 40 cm на најмање 65% површине, а која на било којој тачки није нижа од 35 cm;

5) одговарајући материјал за трошење канџи;

6) под направљен од одговарајућег материјала који не омета активности и физиолошке потребе кокошака носиља, односно направљен од материјала који на одговарајући начин подупире сваки према напред окренут прст на обе ноге. Ако је под направљен од правоугаоне жичане мреже, његов нагиб не може да буде већи од 14% или 8°, а ако није направљен од овог материјала, његов нагиб може да буде већи.

Необогаћени батеријски кавези не могу се производити, увозити и занављати, односно правна и физичка лица и предузетници који први пут узгајају кокошке носиље или их узгајају у новом објекту не могу узгајати кокошке носиље у необогаћеним батеријским кавезима из става 1. овог члана.

Правно и физичко лице, односно предузетник који узгаја кокошке у необогаћеним кавезима из става 1. овог члана, најкасније до 31. децембра 2025. године утврђује план који обухвата активности и мере за престанак узгајања кокошака у необогаћеним кавезима, односно план за унапређење објеката у којима се узгајају кокошке носиље, те исти доставља ветеринарском инспектору који ће пратити реализацију плана.”.

Члан 2.

Одредбе члана 1. овог правилника престају да се примењују даном уласка Републике Србије у Европску унију.

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 000229800 2023 14840 007 001 012 001

У Београду, 21. децембра 2023. године МИНИСТАР

Јелена Танасковић

Испод можете преузети документ.

4827023.0160.3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар