Како до куће и живота на селу уз државну подршку (образац и конкурс)

Аутор: Gdjakovic
530 посета

Министар за бригу о селу Милан Кркобабић јуче је оценио шта показују прве пријаве које стижу на овогодишњи конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом:

„Почело је у Димитровграду, пробудио се југоисток, предњаче села Жељуша и Гојин Дол. Још једна кућа у Жељуши, поред оних претходних седам, површине 65 квадратних метара и окућнице 638 квадратних метара, процењене вредности од 1.164.126 динара. Дошла је на ред и осма кућа, у којој ће живети породица са троје деце, тако да је укупно до сада ово село је богатије за осам породица”.

Друга кућа је у селу Гојин Дол, површине 66 квадрата и окућнице 773 квадратна метра, а процењена тржишна вредност 903.665 динара, саопштила је Служба за односе с јавношћу Министарства за бригу о селу.

Велико интересовање за куће на селу, поготову младих људи, без сумње је потврда да радимо сви заједно ваљан посао за државу Србију”, поручио је министар за бригу о селу Милан Кркобабић.

 

Текст конкурса је у наставку 
као и образц за пријаву!

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22), члана 23. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС”, бр. 128/20 и 116/22) и Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину 05 број 110-1517/2023-1 („Службени гласник РС”, број 15/23) од 24. фебруара 2023. године Република Србија Министарство за бригу о селу расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

I. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА Програмом доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину (у даљем тексту: Програм) утврђени су циљеви Програма, субјекти који могу да конкуришу, намена средстава, финансијски оквир, услови за учешће на конкурсу, процедура доделе бесповратних средстава као и начин коришћења бесповратних средстава. Сеоском кућом са окућницом у смислу Програма сматра се кућа са економским двориштем, које се налази на истој катастарској парцели као и сеоска кућа или на суседним парцелама у односу на сеоску кућу. Субјекти који могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом су пунолетни држављани Републике Србије који немају навршених 45 година живота и припадају следећим категоријама: појединац, самохрани родитељ, брачни пар, ванбрачни партнери.

II. СУБЈЕКТИ КОЈИ МОГУ ДА КОНКУРИШУ Субјекти који могу да конкуришу за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: подносиоци пријаве) су појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери, који испуњавају све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу. Појединац у смислу Програма је физичко лице које нема навршених 45 година живота, није у брачној/ванбрачној заједници, односно није самохрани родитељ у смислу Програма. Самохрани родитељ у смислу Програма је родитељ који сам врши родитељско право јер je други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, као и родитељ који самостално врши родитељско право на основу одлуке суда или споразума о самосталном вршењу родитељског права, а све у складу са Породичним законом („Службени гласник РСˮ, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15). Брачним паром у смислу Програма сматра се брачна заједница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом. Ванбрачним партнерима у смислу Програма сматрају се мушкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом. Подносиоци пријаве конкуришу заједно са јединицом локалне самоуправе, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом. Јединица локалне самоуправе изјавом потврђује тачност података и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом за коју се подносиоци пријаве определе.

III. НАМЕНА СРЕДСТАВА Бесповратна средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом. Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима. Бесповратна средства нису намењена за опремање сеоске куће и окућнице, порез на пренос апсолутних права приликом купопродаје сеоске куће са окућницом, порез на имовину, трошкове прикупљања документације за пријављивање на јавни конкурс, као и за грађевинске радове за адаптацију сеоске куће.

IV. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР Министарство за бригу о селу (у даљeм тексту: Министарство) додељује бесповратна средства за куповину сеоске куће са окућницом чија процењена тржишна вредност непокретности не може бити већа од 1.200.000,00 динара. Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара. Тржишну вредност сеоске куће са окућницом утврђује јединица локалне самоуправе самостално, или у сарадњи са надлежним пореским органом, надлежним органом за геодетске послове или ангажовањем лиценцираних проценитеља о трошку јединице локалне самоуправе. Додељена бесповратна средства биће пренета јединици локалне самоуправе након закључења уговора о додели бесповратних средстава који закључују Министарство, јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом и подносилац пријаве коме су решењем министра одобрена бесповратна средства. Бесповратна средства се уплаћују јединици локалне самоуправе, у року предвиђеном уговором о додели бесповратних средстава, на подрачун за текуће наменске трансфере у ужем смислу, од Републике нижем нивоу власти. По уплати средстава на рачун јединице локалне самоуправе, закључује се уговор о продаји непокретности између подносиоца пријаве коме су решењем министра одобрена бесповратна средства и продавца непокретности, а чија је уговорна страна и јединица локалне самоуправе, која је у обавези да средства пренесе на наменски рачун продавцу непокретности по закљученом уговору о продаји непокретности.

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве: појединци, самохрани родитељи, брачни парови и ванбрачни партнери, који на дан подношења пријаве испуњавају све следеће услове: 1. Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели попуњен образац пријаве са документацијом прописаном Програмом (образац пријаве се преузима на званичноj интернет страници Министарства www.mbs.gov.rs); 2. Да су држављани Републике Србије; 3. Да су пунолетни; 4. Да на територији Републике Србије, до дана расписивања конкурса, имају непрекидно пријављено пребивалиште најмање три године; 5. Да немају навршених 45 година живота; 6. Да нису осуђивани и да против њих није покренут кривични поступак, као ни истраг7. Да су подносиоци пријаве у браку, трајнијој ванбрачној заједници, да је подносилац пријаве самохрани родитељ или појединац; 8. Да нису уписану у надлежној служби катастра непокретности односно да нису ванкњижни власници/сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта; 9. Да нису отуђили непокретност у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса, као и да нису стекли непокретности у претходних пет година изузев пољопривредног земљишта; 10. Подносиоци пријаве који поседују пољопривредно земљиште у својини/сусвојини могу конкурисати за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом која се налази у неком од насељених места на територији јединице локалне самоуправе на којој поседују пољопривредно земљиште, односно њој суседној јединици локалне самоуправе; 11. Да немају неизмирених, доспелих обавеза на рачунима јавних прихода, у складу са прописима Републике Србије; 12. Да се против подносиоца пријаве не води извршни поступак; 13. Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству; 14. Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности); Оба супружника или оба ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве, морају да испуне све прописане услове за учешће на јавном конкурсу. Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиoци пријаве конкуришу, потребно је да испуњава следеће услове: 1. Да испуњава основне услове за живот и становање; 2. Да се не налази у градским и општинским седиштима и приградским насељима; 3. Да се налази у насељеном месту у којем постоји бар један од објеката јавне службе или услуга, здравствена амбуланта, пошта, школа, станица превоза или неки од наведених објеката постоји у суседним насељеним местима; 4. Да је уписана у катастар непокретности/земљишне књиге на име продавца, као породична стамбена зграда, без терета; 5. Да је сеоска кућа са окућницом, као и сви делови окућнице који се налазе на катастарској парцели на којој је и сеоска кућа или на суседној катастарској парцели, изграђена у складу са прописима којима се уређују планирање и изградња; 6. Да је вредност предметне сеоске куће са окућницом, односно купопродајна цена, у границама њене вредности на тржишту непокретности; 7. Да сеоска кућа и окућница нису предмет судског спора, као и да не постоје нерешени имовинско-правни односи. Подносиоци пријаве могу конкурисати само једном пријавом, осим у случају више силе, односно у случају настанка непредвиђених околности које подносиоци пријаве нису могли спречити или предвидети. Сеоска кућа са окућницом може бити у сусвојини више лица када се сви сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова. Испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом као и процену тржишне вредности непокретности, јединица локалне самоуправе утврђује записником, који подносиоци пријаве достављају као неопходну документацију приликом конкурисања за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом. Продавац сеоске куће са окућницом мора бити сагласан са процењеном тржишном вредношћу непокретности и то потврђује изјавом, која је саставни део конкурсне документације. Сеоска кућа са окућницом испуњава основне услове за живот и становање уколико је безбедна и условна за становање, поседује инфраструктуру – канализацију или септичку јаму, воду, струју и ако постоји приступ до сеоске куће са окућницом преко тврдог пута. Подносиоци пријаве који добију бесповратна средства не могу отуђити непокретност у року од десет година од дана закључења уговора о продаји непокретности са продавцем непокретности и непокретност мора бити осигурана у наведеном периоду. Непокретност стечена доделом бесповратних средстава не може бити предмет хипотеке или залоге, ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од десет година од дана закључења уговора о продаји непокретности са продавцем непокретности.

VI. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се ПРЕПОРУЧЕНОМ ПОШИЉКОМ на адресу Министарство за бригу о селу, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд или се доставља предајом на писарницу на наведеној адреси. Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на конкурс –за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуним називом и адресом пошиљалаца на полеђини коверте. Пријаве које нису поднете на начин из ст. 1. и 2. ове главе неће се разматрати.

VII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Испуњеност свих прописаних услова за учешће на јавном конкурсу, као и испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом, доказује се следећом документацијом: 1. Образац пријаве –попуњен од стране подносиоца пријаве и јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази сеоска кућа са окућницом; 2. Записник јединице локалне самоуправе о процени тржишне вредности сеоске куће са окућницом са подацима о испуњености услова за живот и становање; 3. Уверење о држављанству Републике Србије подносиоца пријаве (не старије од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса); 4. Извод из матичне књиге рођених за подносиоце пријаве не старији од месец дана, од дана објављивања јавног конкурса; 5. Фотокопија личне карте или очитана лична карта подносиоца пријаве; 6. Уверење о пребивалишту за подносиоцa пријаве, издато од стране Министарства унутрашњих послова да je до подношења пријаве најмање три године имаo непрекидно пријављено пребивалиште на територији Републике Србије; 7. Уверење о неосуђиваности Министарства унутрашњих послова; 8. Потврда надлежног суда да се против подносиоца пријаве не води кривични поступак или истрага; 9. Доказ о брачној/ванбрачној заједници (за супружнике извод из матичне књиге венчаних не старији од месец дана од дана објављивања јавног конкурса, за ванбрачне партнере код јавног бележника оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два сведока, сачињена након расписивања јавног конкурса); 10. Извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или правоснажна судска одлука о лишењу родитељског права, односно пословне способности другог родитеља, правноснажна одлука суда/споразум о самосталном вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу у случају непознатог родитеља (само за самохраног родитеља); 11. Потврда издата од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности о непоседовању непокретности подносиоца пријаве; 12. Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода, Службе за Катастар непокретности или јавног бележника, за непокретност за чију куповину конкуришу; 13. Потврда Министарства финансија – Пореске управе да подносилац пријаве није био обвезник пореза на пренос апсолутних права на непокретности, обвезник пореза на наслеђе и поклон, као и да није био поклонодавац непокретности у протеклих пет година од дана објављивања јавног конкурса; 14. Потврда Министарства финансија – Пореске управе да је подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе на рачунима јавних прихода, у складу са прописима Републике Србије;

15. Потврда надлежног суда да се против подносиоца пријаве не води извршни поступак; 16. Изјава подносиоца пријаве да ће живети у сеоској кући са окућницом непрекидно десет година; 17. Изјава појединца да није у брачној/ванбрачној заједници, односно да није самохрани родитељ у смислу Програма; 18. Изјава подносиоца пријаве да нема у својини/сусвојини непокретност на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта; 19. Изјава подносиоца пријаве да није отуђио непокретност у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса, као и да није стеко непокретност у протеклих пет година изузев пољопривредног земљишта; 20. Изјава продавца да је прихватио услове јавног конкурса, да је сагласан са тим условима, да је сагласан са процењеном тржишном вредношћу непокретности, утврђеном у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, да ће продати предметну непокретност подносиоцу пријаве за утврђени износ и извршити њену примопредају одмах након уплате новчаних средстава, као и да непокретност није предмет судског спора и да не постоје нерешени имовинско-правни односи; 21. Изјава да подносилац пријаве није у крвном сродству у правој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или адоптивном сродству са продавцем непокретности; 22. Изјава да подносилац пријаве није у поступку одобравања средстава за исте намене (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину адаптацију непокретности). Документација из става 1. тач. 3. и 4, тач. 6-8, тач. 11-14, ове главе, као и извод из матичне књиге венчаних из става 1. тачка 9. ове главе и извод из матичне књиге умрлих и извод из матичне књиге рођених из става 1. тачка 10. ове главе, прибављају се по службеној дужности, осим ако подносилац пријаве изричито изјави да ће те документе прибавити сам. Све изјаве које достављају подносиоци пријаве се оверавају код јавног бележника, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. Документација из става 1. тач. 3-8, тачка 11, тач. 13–16. тач. 18. и 19. и тач. 21. и 22. ове главе потребна је за оба супружника /ванбрачна партнера.

VIII. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ И ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА Рок за подношење пријаве тече од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2023. године. Испуњеност услова за конкурисање утврђује Комисија за оцену и контролу реализације пројекта (у даљем тексту: Комисија), коју образује министар решењем. Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава – до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 30. новембра 2023. године. Пријава се сматра поднетом даном предаје на шалтер поште или даном предаје на писарници Министарства, на адреси за пријем поште, Булевар Михајла Пупина 2а, 11070 Нови Београд. У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне документације, подносиоци пријаве ће бити обавештени да у року од осам дана допуне пријаву, и то слањем обавештења о допуни пријаве на електронску адресу, која је назначена у обрасцу пријаве. Подносиоци пријаве су у обавези да у обрасцу пријаве наведу електронску адресу. Уколико се не поступи по обавештењу о допуни пријаве у остављеном року, пријава ће се одбацити. Комисија ће одбацити пријаву без права подносиоца пријаве да исту допуни у следећим случајевима:  подносилац пријаве не испуњава услове за конкурисање из Програма;  подносилац пријаве конкурише за намену која није одређена Програмом;  подносилац пријаве је поднео пријаву самостално, без учешћа јединице локалне самоуправе;  јединица локалне самоуправе је утврдила неиспуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом. Комисија разматра пријаве, проверава формалну исправност докумената, утврђује испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу и подноси министру предлог одлуке о додели бесповратних средстава. Комисија у поступку одлучивања може извршити теренску контролу и накнадну проверу поднете документације, затражити и другу неопходну документацију и информације које оцени неопходним, али само од подносиоца пријаве чија је пријава формално исправна. Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве. Коначну одлуку о додели бесповратних средстава доноси министар решењем, на основу предлога Комисије. Конкурсна документација се не враћа. Важне информације: Програм и образац пријаве се могу преузети електронским путем на званичној интернет страници Министарства за бригу о селу www.mbs.gov.rs. За сва питања у вези са текстом јавног конкурса можете се обратити на мејл адресу mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs, ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, или на бројeве телефона 011 311 7633, 011 311 2016 и 011 267 3024.

Tekst-javnog-konkursa

Obrazac-prijave-za-kupovinu-seoske-kuce

 

Извор:

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар