ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Аутор: Gdjakovic
351 посета

На основу члана 42. став 5.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 139/22

од 16. децембра 2022. године)

 

Члан 1.

У Правилнику о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РСˮ, број 72/17), у члану 5. став 1. тачка 1) речи: „до 31. октобра текуће календарске годинеˮ замењују се речима: „а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицајеˮ.

Тачка на крају тачке 5) замењује се тачком и запетом.

После тачке 5) додаје се тачка 6), која гласи:

„6) по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом.ˮ

 

Члан 2.

После члана 5. додаје се нови члан 5а, који гласи:

„Члан 5а

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја за које се расписује позив у складу са овим правилником, обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника.ˮ

 

Члан 3.

У члану 6. став 2. тачка 3) запета и речи: „својеручни потпис односно овераˮ замењују се речима: „и потписˮ.

Став 3. брише се.

 

Члан 4.

У члану 7. став 1. после речи: „захтеваˮ додају се речи: „по истом јавном позивуˮ.

 

Члан 5.

У члану 14. реч: „утврђенихˮ замењује се речима: „опредељеног јавним позивом из члана 5а овог правилника и посебнимˮ.

 

Члан 6.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

 

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

 

Број: 110-00-00206/2022-09

МИНИСТАР

 

У Београду, 8. децембра 2022. године

 

 

 

Јелена Танасковић

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар