Конкурс за субвенције за кабину за трактор – детаљно на нашим странама

Аутор: Gdjakovic
855 посета
Агенција за безбедност саобраћаја расписала је јавни позив за субвенционисану доделу заштитних рамова за тракторе, за шта је Минситарство грађевинарства, саобраћаја и инфарструктуре ове године определило чак 125 милиона динара, изјавио је ресорни министар Горан Весић.
Весић је за Пинк указао да су у последње три године у саобраћајним незгодама у којима су учествовали трактори погинуле 83 особе, а повређено њих 542, и то само на путевима.

Додао је да у Србији има око 100.000 трактора без заштитних рамова.

„Зато је важно да омогућимо пољопривредницима да добију рамове и да тако заштите своје животе“, истакао је Весић.

Од средстава издвојених за ову годину биће произведена 3.422 заштитна рама. У претходној години су произведена 4.652 рама за таркторе, и њихова подела је увелико у току, додао је Весић.

„Сада је расписан јавни позив за доделу следеће године и ја позивам све који испуњавају услове да се јаве и тако заштите свој и животе других учесника у саобраћају. Безбедност у саобраћају нам је изузетно важна, желимо да заштитимо све угрожене групе, а возачи тарктора су једна од њих, на који морамо да обратимо посебну пажњу на путевима“, апеловао је минситар Весић.

Додао је да у Србији има око 100.000 трактора без заштитних рамова.

„Зато је важно да омогућимо пољопривредницима да добију рамове и да тако заштите своје животе“, истакао је Весић.

Од средстава издвојених за ову годину биће произведена 3.422 заштитна рама. У претходној години су произведена 4.652 рама за таркторе, и њихова подела је увелико у току, додао је Весић.

„Сада је расписан јавни позив за доделу следеће године и ја позивам све који испуњавају услове да се јаве и тако заштите свој и животе других учесника у саобраћају. Безбедност у саобраћају нам је изузетно важна, желимо да заштитимо све угрожене групе, а возачи тарктора су једна од њих, на који морамо да обратимо посебну пажњу на путевима“, апеловао је минситар Весић.

Извор: (Пинк.рс)

https://www.dnevnik.rs/ekonomija/poljoprivreda/agencija-za-bezbednost-saobracaja-raspisala-javni-poziv-za-nabavku

Деловодни број: 221-401-00-26/2023-01

Дана: 29.08.2023. године

На основу чл. 6. и чл.12. ст.1. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 144/22);

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

_______________________________________________________________________

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ  РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

 1. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица на територији Републике Србије која испуњавају услове у складу са чл.6. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. септембром 2023. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу.
 2. Модели и типови трактора за које се врши субвенционисана додела заштитних рамова су;
Врста Модел
IMT 533
539
540
542
549

 

 1. Подносиоци захтева за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор морају испуњавати следеће услове:
 2. подаци о подносиоцу захтева:

(1)       за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт особе;

(2)       за физичка лица – име и презиме, адресу становања, ЈМБГ, контакт телефон и е-мејл;

 1. потврдa да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;
 2. потврдa да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;
 3. доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
 4. потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга и да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
 5. фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;

За имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет година, који због губитка рачуна, престанка правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година, потребна је изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу потврђена потписима два сведока и овереним од стране надлежног органа на околности куповине и поседовања возила из које орган коме је поднет захтев утврђује да ли постоји стварна немогућност прибављања доказа о власништву односно пореклу возила и да ли је ималац возила у савесном и законитом поседу возила најмање пет година;

 1. фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;
 2. за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;
 3. доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси.

IV      Потврде која се достављају уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама не могу бити старијe од 30 дана од дана подношења захтева.

V       Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији, ако јавним позивом а у складу са Уредбом није предвиђено другачије.

VI       Подаци које је могуће прибавити из службених евиденција, у току обраде поднетих захтева прибављају се по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама достављањем изјаве која је прописана у Прилогу 1. Уредбе, а чини саставни део и овог јавног позива.

VII      Уколико поднети захтеви не буду потпуни или не буду допуњени у остављеном року, поступиће се у складу са одредбама ЗУП-а.

VIII     Захтев из става 1. овог подносе се на Обрасцу 1. или на Обрасцу 2. који су саставни део јавног позива.

IX    Рок за подношење захтева је 30.09.2023 године. Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет презентацији Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

Захтеви који су пристигли после наведеног рока, неће бити разматрани.

X       Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама подноси се Агенцији за безбедност саобраћаја у затвореној коверти, на адресу: Агенцији за безбедност саобраћаја, Булевар

Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:,,Захтев за субвенционисану доделу новог заштитног рама”.

Агенција не одговара за било какву последицу уколико подносилац захтева не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти.

XI  Обавезује се корисник субвенције да изврши уплату Републичке административне таксе и то (380,00 динара за захтев и 660,00 динара за решење) што  у укупном износу од 1.040,00 динара према тарифним бројевима 1. став 1. и 9. став 1, из Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РСˮ, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 61/05, 101/05 – др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – исправка, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 – исправка, 144/20 и 138/2022).

Такса се у укупном износу од 1.040,00 динара плаћа према следећим инструкцијама:

Сврха плаћања: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије

Износ: 1.040,00 динара

Рачун примаоца: 840-29779845-18

Позив на број: 59-013

Цео јавни позив отворите овде : https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor

Srodni tekstovi

1 коментар

Branko 4. септембар 2023. - 12:13

Postovani, da li ima ram za traktor IMT 558.
Jvala

Одговори

Оставите коментар