Почео јавни позив за органску сточарску производњу, објављујемо и правилник у целости

Аутор: Gdjakovic
492 посета

Јавни позив за подстицаје за органску сточарску производњу расписан је данас, 31. јула и трајаће до 31. августа 2023. године.

Подстицаји обухватају: подстицаје за премију за млеко произведено методама органске производње и подстицаје у органском сточарству.

Подстицаји се дају за: квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и биковe, краве за узгој телади за тов, квалитетне приплодне овце и овновe, козе и јарчевe, квалитетне приплодне крмаче и нерастовe, тов јунади, тов јагњади, тов јаради, тов свиња, кошнице пчела, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана, квалитетне приплодне матице риба пастрмке, производњу конзумне рибе.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари за једну календарску годину у складу са овим правилником износи 55.000.000 динара.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

Јавни позив за подстицаје за органску сточарску производњу расписан је данас, 31. јула и трајаће до 31. августа 2023. године.

П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ОРГАНСКУ СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ (Објављено у „Службеном гласнику РС”, 63/23 од 28. јула 2023. године)

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску сточарску производњу (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, обрасци захтева за остваривање права на подстицаје, као и максимални износ подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.

Значење појмова

Члан 2.

1) квалитетна приплодна грла јесу квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикови, укључујући краве дојиље, квалитетне приплодне овце и овнови, козе и јарчеви, квалитетне приплодне крмаче и нерастови, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке;

2) квалитетне приплодне товне краве јесу краве дојиље и товна грла чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс, као и мелези наведених товних раса, који припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса;

3) контролна организација јесте независно правно лице које врши контролу и сертификацију у органској производњи у складу са законом којим се уређује органска производња;

4) крaвe дojиљe јесу грла стaрoсти прeкo 24 мeсeцa, кoje припaдajу тoвним грлимa чистe рaсe, и тo: хeрeфoрд, шaрoлe, лимузин, aбeрдин aнгус, шoртхoрн, бeлгиjскo плaвo, киjaнинa, рoмaњoлa, мaркиђaнa, блoнд aквитeн и сaлeрс, сименталска раса, као и мелези наведених товних раса и кoje припaдajу стaду нaмeњeнoм зa узгoj тeлaди зa прoизвoдњу мeсa;

5) млеко јесте кравље, овчије и козије сирово млеко;

6) органска производња јесте производња пољопривредних и других производа која се заснива на примени метода органске производње у свим фазама производње, а која искључује употребу генетички модификованих организама и производа који се састоје или су добијени од генетички модификованих организама, као и употребу јонизујућег зрачења, у складу са законом којим се уређује органска производња и прописима донетим на основу њега;

7) посредник јесте правно лице или предузетник који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште услове за хигијену хране у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који прикупља млеко у име и за рачун прерађивача млека;

8) прерађивач млека јесте правно лице или предузетник који се бави прерадом млека, који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране за делатност прераде млека и који се на основу испуњености тих услова, налази у евиденцији прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

9) сертификација јесте поступак на основу кога овлашћена контролна организација издаје писмено уверење (сертификат) којим потврђује да је органски производ произведен у складу са законом којим се уређује органска производња и прописима донетим на основу њега;

10) сточарска производња јесте узгој домаћих копнених и водених животиња на производним јединицама, укључујући пчеларство, у складу са законом којим се уређује органска производња и овим правилником.

  1. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 3.

Подстицаји обухватају:

1) подстицаје за премију за млеко произведено методама органске производње;

2) подстицаје у органском сточарству, и то за:

(1) квалитетне приплодне млечне краве,

(2) квалитетне приплодне товне краве и биковe (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве),

(3) краве за узгој телади за тов,

(4) квалитетне приплодне овце и овновe, козе и јарчевe (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе),

(5) квалитетне приплодне крмаче и нерастовe (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче),

                     (6) тов јунади,

(7) тов јагњади,

(8) тов јаради,

                     (9) тов свиња,

                   (10) кошнице пчела,

(11) родитељске кокошке тешког типа,

(12) родитељске кокошке лаког типа,

(13) родитељске ћурке,

(14) квалитетне приплодне матице риба шарана,

(15) квалитетне приплодне матице риба пастрмке,

(16) производњу конзумне рибе.

III.  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Услови у погледу лица

Члан 4.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда (у даљем тексту: Регистар);

2) у активном статусу у Регистру;

3) извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.

Општи услови

Члан 5.

Лице из члана 4. овог правилника право на подстицаје остварује ако:

1) је у Регистру пријавило гајење одговарајуће врсте животиња у органској производњи у складу са Шифарником животиња гајених на пољопривредном газдинству, који чини саставни део посебног прописа којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава;

2) је власник грла, односно кошница пчела које је пријавио у Централној бази података о обележавању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту: Централна база) или је власник грла, односно кошница пчела члан његовог пољопривредног газдинства;

3) је са овлашћеном контролном организацијом закључило уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, односно у случају групне сертификације ако је закључило уговор о сарадњи са произвођачем, као и ако је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње;

4) поседује извештај о извршеној физичкој контроли и контроли документације од стране овлашћене контролне организације са којом подносилац захтева има склопљен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, односно у случају групне сертификације извештај о извршеној контроли за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје на име произвођача са којим подносилац захтева има склопљен уговор о сарадњи као произвођач кооперант;

5) за исто грло и за исту меру није остварено право на директна плаћања, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;

6) по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива финансијска средства за утврђивање права на подстицаје опредељена јавним позивом, у оквиру укупних средстава расподељених за ову намену посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје и ако:

1) је извршило обележавање и регистрацију грла, односно кошница пчела у Централној бази – ако остварује право на подстицаје из члана 3. тачка 2) подтач. (1) –(10) овог правилника;

2) су грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје из члана 3. тачка 2) подтач. (1), (2), (4), (5) и (11)–(15) овог правилника, пријављена на његовом пољопривредном газдинству под контролом правних лица овлашћених за послове селекције – одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује сточарство;

3) је у Регистру пријавило површине под рибњацима у органској производњи у складу са Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела који чини саставни део посебног прописа којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава – ако остварује право на подстицаје из члана 3. тачка 2) подтач. (14) –(16) овог правилника.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје за

премију за млеко произведено методом органске производње

Члан 6.

Лице из члана 4. овог правилника, које испуњава услове из члана 5. став 1. и став 2. тач. 1) и 2) овог правилника остварује право на подстицаје за премију за млеко произведено методом органске производње, под условом да:

1) је млеко произведено методом органске производње на сопственом пољопривредном газдинству од грла која су обележена и регистрована у сопственом запату;

2) млеко испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека;

3) је млеко испоручено прерађивачу млека непосредно или преко посредника, у складу са овим правилником;

4) је млеко произведено и испоручено у одговарајућем периоду у току календарске године за који испоручилац млека подноси захтев за премију за млеко произведено методом органске производње (у даљем тексту: квартал), и то:

(1) за четврти квартал, у периоду 1. октобар – 31. децембар претходне календарске године,

(2) за први квартал, у периоду 1. јануар – 31. март текуће календарске године,

(3) за други квартал, у периоду 1. април – 30. јун текуће календарске године,

(4) за трећи квартал, у периоду 1. јул – 30. септембар текуће календарске године.

5) млеко није произведено од грла за које је остварило право на подстицаје у органском сточарству за квалитетне приплодне товне краве, складу са овим правилником.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за квалитетне приплодне

млечне краве и квалитетне приплодне товне краве

Члан 7.

Лице из члана 4. овог правилника, које испуњава услове из члана 5. став 1. и став 2. тач. 1) и 2) овог правилника остварује право на подстицаје у органском сточарству за квалитетне приплодне млечне краве и квалитетне приплодне товне краве ако за исто грло није остварено право на подстицаје у органском сточарству за квалитетна приплодна грла за текућу календарску годину.

                      Ако је остварено право на подстицаје у органском сточарству за квалитетне приплодне товне краве не може се остварити и право на подстицаје у органском сточарству за квалитетне приплодне млечне краве за иста грла.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за краве за узгој телади за тов

Члан 8.

Лице из члана 4. овог правилника, које испуњава услове из члана 5. став 1. и став 2. тачка 1) овог правилника остварује право на подстицаје у органском сточарству за краве за узгој телади за тов:

1) по крави која припада стаду за узгој телади, осим за квалитетне приплодне млечне краве и квалитетне приплодне товне краве из члана 7. овог правилника и аутохтоне расе крава за које се остварују подстицаји у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;

2) за краву отељену у периоду од 1. априла претходне календарске године до 31. марта текуће календарске године;

3) ако за исто грло није остварено право на подстицаје у органском сточарству за квалитетна приплодна грла за текућу календарску годину.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за тов јунади,

тов јагњади, тов јаради и тов свиња

Члан 9.

Лице из члана 4. овог правилника, које испуњава услове из члана 5. став 1. и став 2. тачка 1) овог правилника остварује право на подстицаје у органском сточарству за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња једном за период трајања това и то после завршетка това, ако је товно грло намењено за производњу меса предато кланици или је намењено извозу.

Посебни услови за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за производњу конзумне рибе

Члан 10.

Лице из члана 4. овог правилника, које испуњава услове из члана 5. став 1. и став 2. тачка 3) овог правилника остварује право на подстицаје у органском сточарству за производњу конзумне рибе по килограму конзумне рибе коју је произвело на сопственом пољопривредном газдинству и испоручило правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало и који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране.

  1. ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Јавни позив за подношење захтева

за остваривање права на подстицаје

Члан 11.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на пoдстицaje зa oргaнску стoчaрску прoизвoдњу који се објављује на интернет страницама министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о начину подношења и роковима за подношење захтева по јавном позиву, износу расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста подстицаја у складу са овим правилником.

 

Подношење захтева за остваривање права

на подстицаје за органску сточарску производњу

Члан 12.

Лице које испуњава опште и посебне услове за остваривање права на поједине врсте подстицаја у складу са овим правилником, започиње остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева за остваривање права на поједину врсту подстицаја у складу са овим правилником, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за остваривања права, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице, и сл.), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

У оквиру електронског обрасца захтева за остваривање права на поједину врсту подстицаја у складу са овим правилником, подносилац захтева, односно одговорно лице подносиоца захтева, врши избор једне од следеће две изјаве, и то:

1) изјаве подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, као и да је сагласан да Управа за потребе поступка по овом захтеву може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву за остваривање права на подстицаје, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства или

2) изјаве подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка по овом захтеву прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски обрасци захтева за остваривање права на поједине врсте подстицаја у складу са овим правилником садрже и податке о вршењу контроле и сертификације у органској производњи, и то:

1) назив, правну форму и седиште овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи,

2) број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом,

3) број и датум уговора о сарадњи са произвођачем – за подносиоца захтева у својству произвођача кооперанта,

4) број и датум уговора произвођача са овлашћеном контролном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант – за подносиоца захтева у својству произвођача кооперанта.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на поједине врсте подстицаја у складу са овим правилником, у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршио избор изјаве из става 3. тачка 1) овог члана, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр и:

1) копија уговора закљученог са овлашћеном контролном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, односно у случају групне сертификације копија уговора о сарадњи са произвођачем и копија уговора који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом у којем је подносилац захтева наведен као произвођач кооперант;

2) копија извештаја о извршеној физичкој контроли и контроли документације од стране овлашћене контролне организације за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, са којом подносилац захтева има склопљен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи, односно у случају групне сертификације копија извештаја о извршеној контроли за годину за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје на име произвођача са којим подносилац захтева има склопљен уговор о сарадњи као произвођач кооперант, у коме je наведена врста сточарске производње и намена производње (месо, млеко, краве дојиље, краве за узгој телади за тов и др);

3) копија прилога уз извештај из тачке 2) овог става, на име подносиоца захтева, са идентификационим бројевима грла, односно пчелињака, који су се у моменту контроле овлашћене контролне организације налазили на пољопривредном газдинству подносиоца захтева, оверен од стране те организације.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на поједине врсте подстицаја у складу са овим правилником, у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршио избор изјаве из става 3. тачка 2) овог члана, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр и:

1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно одговорног лица подносиоца захтева;

2) оригинал документације из става 5. овог члана.

Након избора и попуњавања одговарајућег електронског обрасца захтева за остваривање права на поједину врсту подстицаја у складу са овим правилником, подносилац захтева, односно одговорно лице подносиоца захтева избором одговарајућег поља потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронски захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником.

 

Захтев за остваривања права на подстицаје

за премију за млеко произведено методом органске производње

и документација која се подноси уз захтев

Члан 13.

Лице из члана 4. овог правилника, које испуњава услове из члана 5. став 1. и став 2. тач. 1) и 2) и члана 6. овог правилника, у року и на начин одређен јавним позивом из члана 11. овог правилника, може у електронској форми Управи да поднесе захтев за премију за млеко произведено методом органске производње:

1) непосредно, на Обрасцу број 1. – Захтев испоручиоца млека за премију за млеко произведено методом органске производње за _______ квартал у _____ години (у даљем тексту: Образац 1) или

2) преко прерађивача млека, на Обрасцу број 2. – Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње за _______ квартал у _____ години преко прерађивача млека (у даљем тексту: Образац 2).

Електронски захтев на Обрасцу број 1, обухвата:

1) основне податке о испоручиоцу млека као подносиоцу захтева за премију за млеко произведено методом органске производње, и то:

(1) име и презиме, односно назив испоручиоца млека,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ) испоручиоца млека,

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта испоручиоца млека,

(4) број телефона испоручиоца млека,

(5) електронску пошту испоручиоца млека,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ) испоручиоца млека,

(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе;

2) изјаву испоручиоца млека као подносиоца захтева за премију за млеко произведено методом органске производње, под кривичном и материјалном одговорношћу, да:

(1) је млеко које је предмет овог захтева произведено методом органске производње, у наведеном кварталу, на сопственом пољопривредном газдинству, од грла која су обележена и регистрована у сопственом запату,

(2) млеко које је предмет овог захтева испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека,

(3) млеко које је предмет овог захтева испоручено је у наведеној количини именованом прерађивачу млека из прилога овог захтева,

(4) за млеко које је предмет овог захтева није у овом кварталу остварено право на премију за млеко, нити право на премију за млеко произведено методом органске производње за __________ годину,

(5) су сви подаци наведени у овом захтеву и прилогу овог захтева тачни и истинити;

3) потпис испоручиоца млека као подносиоца захтева за премију за млеко произведено методом органске производње, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Уз захтев на Обрасцу број 1, подноси се изјава прерађивача млека о количини примљеног млека произведеног методом органске производње дата у Прилогу 1 – Изјава прерађивача млека о количини примљеног млека произведеног методом органске производње, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Електронски захтев на Обрасцу број 2, обухвата:

1) основне податке о прерађивачу млека преко ког се подноси захтев за премију за млеко произведено методом органске производње, и то:

(1) назив прерађивача млека,

(2) адресу (општина, место, улица и број) седишта прерађивача млека,

(3) име, презиме и број телефона особе за контакт код прерађивача млека,

(4) електронска пошта прерађивача млека,

(5) матични број (МБ) прерађивача млека,

(6) порески идентификациони број (ПИБ) прерађивача млека;

2) изјаву прерађивача млека, под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) је код прерађивача млека примљена количина млека која је предмет захтева за премију за млеко произведено методом органске производње, од испоручилаца млека са укупним бројем музних грла, у складу са Прилогом 2 – Списак испоручилаца млека произведеног методом органске производње за _____ квартал ________ годинекоји је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део,

(2) примљена количина млека која је предмет захтева за премију за млеко произведено методом органске производње испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека,

(3) су сви подаци наведени у овом захтеву и прилогу овог захтева тачни и истинити;

3) потпис одговорног лица прерађивача млека преко ког се подноси захтев за премију за млеко произведено методом органске производње, у складу са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Уз захтев на Обрасцу број 2, подноси се и списак испоручилаца млека произведеног методом органске производње, дат у Прилогу 2 – Списак испоручилаца млека произведеног методом органске производње за _____ квартал ________ године.

Ако је прерађивачу млека млеко испоручено преко посредника, уз захтев на Обрасцу број 1, односно уз захтев на Обрасцу број 2, прилаже се и:

1) списак испоручилаца млека произведеног методом органске производње и посредника, дат у Прилогу 3 – Списак испоручилаца млека произведеног методом органске производње и посредника за _____ квартал ________ годинекоји је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

2) копије рачуна или друге исправе која садржи и цену о откупу млека из тачке 1) овог става од испоручиоца од стране посредника;

3) копија уговора о пословно-техничкој сарадњи или другог уговора између прерађивача млека и посредника о откупу млека у име и за рачун прерађивача млека;

4) копије рачуна или друге исправе која садржи и цену о откупу млека из тачке 1) овог става од посредника од стране прерађивача млека.

Захтев за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за квалитетна приплодна грла

и документација која се прилаже уз захтев

Члан 14.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за квалитетна приплодна грла пoднoси сe Управи, пoсeбнo зa свaку врсту квaлитeтних приплoдних грлa.

Захтев из става 1. овог члана подноси се посебно за квалитетно приплодно грло које је:

1) први пут укључено у производњу у периоду од 1. априла до 31. децембра претходне календарске године;

2) у производњи на пољопривредном газдинству у периоду од 1. јануара до 31. марта текуће календарске године.

За исту врсту квалитетних приплодних грла и за исто грло подноси се само један захтев из става 2. тачка 1) овог члана, односно само један захтев из става 2. тачка 2) овог члана.

Електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за квалитетна приплодна грла обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе, осим за живину и рибе;

2) податке о грлима која су предмет захтева, и то:

(1) број крава дојиља, односно других квалитетних приплодних грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје и која се воде у главној матичној евиденцији у складу са законом којим се уређује сточарство,

(2) идентификациони број грла из подтaчке (1) ове тачке;

3) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) је извршио обележавање и регистрацију грла у Централној бази, осим за живину и рибе,

(2) је власник грла која су предмет захтева или је власник грла члан његовог породичног пољопривредног газдинства,

(3) су та грла пријављена на његовом пољопривредном газдинству под контролом правних лица овлашћених за послове селекције – одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује сточарство,

(4) за исто грло није остварено право на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, нити право на подстицаје у органском сточарству, за текућу календарску годину,

(5) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

4) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Захтев за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за краве за узгој телади за тов

Члан 15.

Електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за краве за узгој телади за тов обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе;

2) податке о грлима која су предмет захтева, и то:

(1) идентификациони број краве,

(2) датум тељења,

(3) идентификациони број телета;

3) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) је власник грла која су предмет захтева или је власник грла члан његовог породичног пољопривредног газдинства,

(2) грла припадају стаду намењеном за узгој телади за тов, односно за производњу меса на сопственом пољопривредном газдинству,

(3) је крава отељена у периоду од 1. априла претходне календарске године до 31. марта текуће календарске године,

(4) за исто грло није остварено право на подстицаје у сточарству, нити право на подстицаје у органском сточарству, за текућу календарску годину,

(5) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

4) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Захтев за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за тов јунади,

тов јагњади, тов јаради и тов свиња

Члан 16.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња пoднoси сe у року одређеном јавним позивом, за грла предата кланици или извезена од дана истека рока за подношење захтева по претходном јавном позиву, у складу са овим правилником.

Зaхтeв из става 1. овог члана пoднoси сe пoсeбнo зa свaку врсту товних грлa, с тим дa сe зa исту врсту товних грлa пoднoси један захтев за остваривање права на подстицаје по једном јавном позиву.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе;

2) податке о кланици, односно лицу регистрованом за откуп и извоз, односно превоз на територију Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: АП КиМ), коме су предата грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) назив,

(2) матични број,

(3) адресу (општина, место, улица и број) седишта;

3) податке о грлима која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) врсту товних грла,

(2) укупан број грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје,

(3) податке о грлима која су предата кланици по свакој појединачној пријемници, и то:

– број и датум издавања пријемнице,

– број грла,

– идентификациони број грла, односно бројеви ушних маркица из Централне базе;

(4) податке о грлима која су извезена или упућена на територију АП КиМ, по сваком појединачном рачуну или фактури, односно сваком појединачном откупном листу или признаници, и то:

– број и датум издавања рачуна или фактуре, односно откупног листа или признанице,

– број грла,

– идентификациони број грла, односно бројеви ушних маркица из Централне базе;

4) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу, да:

(1) је извршио обележавање и регистрацију грла у Централној бази,

(2) су товна грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје била у власништву подносиоца захтева или члана породичног пољопривредног газдинства подносиоца захтева,

(3) су товна грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје предата кланици, извезена или упућена на територију АП КиМ, у свему како је наведено у захтеву за остваривање права на подстицаје,

(4) за исто грло није остварено право на подстицаје у сточарству, нити право на подстицаје у органском сточарству, у складу са овим правилником,

(5) су сви подаци наведени у захтеву за остваривање права на подстицаје тачни и истинити;

5) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Документација уз захтев за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за тов јунади,

тов јагњади, тов јаради и тов свиња

Члан 17.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња, за грла предата кланици, у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршило избор изјаве из члана 12. став 3. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр и копија пријемнице за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, оверене од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора, која је дата у Прилогу 4 – Пријемница за откупљена товна грла у органском сточарству, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња, за извезена грла или грла упућена на територију АП КиМ, у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршило избор изјаве из члана 12. став 3. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр и:

1) копија откупног листа или признанице издата подносиоцу захтева од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП КиМ и које је извршило извоз товних грла, односно превоз на територију АП КиМ, односно копија рачуна или фактуре издате од стране подносиоца захтева лицу које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП КиМ и које је извршило извоз товних грла, односно превоз на територију АП КиМ;

2) копија међународне ветеринарске потврде (сертификата) за извезена грла, односно копија ветеринарског сертификата за домаћа грла намењена клању након отпреме, за грла упућена на територију АП КиМ;

3) копија списка грла која су извезена, односно упућена на територију АП КиМ са подацима о идентификационом броју грла, оверена од стране ветеринарског инспектора;

4) копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак за извезена грла.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња, за товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца (кооперанта), у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршило избор изјаве из члана 12. став 3. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр и копија уговора између власника животиње и држаоца животиња, који нарочито садржи:

1) податке о броју газдинства на којем се животиња налази;

2) име и презиме држаоца животиње, односно власника газдинства;

3) име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава;

4) податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, који одговарају подацима из Централне базе.

Потписе на уговору из става 3. овог члана оверава надлежни јавни бележник.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња, у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршило избор изјаве из члана 12. став 3. тачка 2) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно одговорног лица подносиоца захтева;

2) очитана биометријска лична карта члана породичног пољопривредног газдинства ако је тај члан породичног пољопривредног газдинства власник товних грла која су предмет захтева за остваривање права на подстицаје;

3) оригинал документације из ст. 1–3. овог члана.

Захтев за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству по кошници пчела

Члан 18.

Електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству по кошници пчела обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(7) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе;

2) податке o кошницама пчела које су предмет захтева, и то:

(1) идентификациони број пчелињака, односно стајалишта,

(2) број кошница пчела;

3) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) је извршио обележавање и регистрацију кошница пчела у Централној бази,

(2) је власник кошница пчела којe су предмет захтева или је власник кошница пчела члан његовог породичног пољопривредног газдинства,

(3) за кошнице пчела које су предмет захтева није остварено право на подстицаје у сточарству, нити право на подстицаје у органском сточарству по кошници пчела, за текућу календарску годину,

(4) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

4) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Захтев за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за производњу конзумне рибе

Члан 19.

Електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за производњу конзумне рибе обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

2) податке о рибњаку у органској производњи подносиоца захтева, и то:

(1) општина, место, катастарска општина и број катастарске парцеле,

(2) капацитет;

3) податке o правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало и коме je испоручена произведена конзумна риба која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) назив,

(2) матични број,

(3) адресу (општина, место, улица и број) седишта;

(4) адреса (општина, место, улица и број) објекта који је одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

(5) број и датум решења о одобравању објекта из подтачке (4) ове тачке;

4) податке о произведеној и испорученој, односно извезеној конзумној риби која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) укупна количина конзумне рибе која је предмет захтева, у килограмима,

(2) податке о конзумној риби испорученој правном лицу или предузетнику из тачке 3) овог става, по свакој појединачној отпремници, доставници или пријемници, и то:

– број и датум издавања отпремнице, доставнице или пријемнице,

– количина откупљене конзумне рибе у килограмима,

(3) податке о извезеној конзумној риби, по сваком појединачном документу о извозу, и то:

– број и датум међународне ветеринарске потврде (сертификата),

– број и датум јединствене царинске исправе,

– количина извезене конзумне рибе у килограмима;

5) изјаву подносиоца захтева под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) је количина конзумне рибе наведена у захтеву за остваривање права на подстицаје произведена на површинама под рибњацима уписаним у оквиру сопственог пољопривредног газдинства подносиоца захтева,

(2) је количина рибе наведена у захтеву за остваривање права на подстицаје испоручена правном лицу, односно предузетнику, односно извезена, у складу са овим правилником,

(3) за конзумну рибу која је предмет захтева није остварено право на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе, нити право на подстицаје у органском сточарству за производњу конзумне рибе, за текућу календарску годину,

(4) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

6) потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Документација уз захтев за остваривање права на подстицаје

у органском сточарству за производњу конзумне рибе

Члан 20.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за производњу конзумне рибе, за конзумну рибу испоручену правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало, у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршило избор изјаве из члана 12. став 3. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр и копија потврде о примљеној количини конзумне рибе за коју се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, оверене од стране правног лица, односно предузетника и надлежног ветеринарског инспектора, која је дата у Прилогу 5 – Потврда о примљеној количини конзумне рибе у органском сточарству, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за производњу конзумне рибе, за извезену конзумну рибу, у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршило избор изјаве из члана 12. став 3. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр и:

1) копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора;

2) копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за производњу конзумне рибе, у коме је подносилац захтева односно одговорно лице подносиоца захтева, извршило избор изјаве из члана 12. став 3. тачка 2) овог члана, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно одговорног лица подносиоца захтева;

2)  оригинал документације из ст. 1. и 2. овог члана.

  1. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Аутентикација корисника у електронском управном поступању

Члан 21.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у остваривању права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

Регистрација корисничког налога и техничка подршка

Члан 22.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник остварује на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде;

3) пољопривредни и ветеринарски инспектор;

4) одгајивачка организација, у складу са законом којим се уређује сточарство;

5) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева;

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права на подстицаје, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси  https://eagrar.gov.rs.

Размена докумената и поднесака

и електронско достављање

Члан 23.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са остваривањем права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у остваривању права на подстицаје доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе остваривања права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

Преузимање података из регистара

и евиденција у електронском облику

Члан 24.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1−3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

Пријем електронских захтева и поднесака

Члан 25.

Управа омогућава пријем електронских образаца захтева за остваривање права на подстицаје, као и других захтева и поднесака у оквиру остваривања права на подстицаје у складу са овим правилником, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Обрада захтева

Члан 26.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 24. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, или ако уз захтев за остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 24. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) ако је поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 4. овог правилника;

2) ако није поднет у року одређеном јавним позивом;

3) ако није поднет путем софтверског решења еАграр;

4) ако подносилац не уреди свој захтев на начин из става 2. овог члана;

5) у другим случајевима у складу са законом.

Управа утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје у органском сточарству за квалитетна приплодна грла на основу уредног захтева за остваривање права на подстицаје и података из главне матичне евиденције у складу са законом којим се уређује сточарство, односно података из извештаја о извршеној физичкој контроли и контроли документације од стране овлашћене контролне организације и прилога уз овај извештај, у складу са овим правилником.

На основу уредно поднетог захтева који испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје за органску сточарску производњу у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје у износу утврђеном у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

Достављање електронског документа

Члан 27.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

  1. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА

ПО КОРИСНИКУ ПОДСТИЦАЈА

Члан 28.

Подстицаји за органску сточарску производњу остварују се по јединици мере у складу са овим правилником и утврђују се у износу који се увећава у одговарајућем процентуалном износу од износа који се остварује за директна плаћања за премију за млеко и подстицаје у сточарству, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Увећање максималног износа подстицаја за подручја одређених управних округа у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју утврђује се према месту у коме се налази објекат у коме се животиње држе или узгајају, односно месту у коме се налази рибњак, у органској производњи која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у складу са овим правилником.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари за једну календарску годину у складу са овим правилником износи 55.000.000 динара.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Изузетно од члана 8. став 1. тачка 2) овог правилника, у 2023. години, лице из члана 4. овог правилника које испуњава услове из члана 5. став 1. и став 2. тачка 1) овог правилника остварује право на подстицаје у органском сточарству за краве за узгој телади за тов, за краву отељену у периоду од 1. октобра 2022. године до 31. марта 2023. године.

Члан 30.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 31.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу („Службени гласник РСˮ, бр. 25/20 и 144/22).

Члан 32.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Правилник преузмите овде: Pravilnik eOrganska stočarska МПШВ 310723

Број: 110-00-127/2023-09

У Београду, 28. јула 2023. године

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар