Укњижба задружне имовине

Аутор: dzonioff
398 посета

1. Законске регулативе Уставом Републике Србије чланом 86. Поред јавне и приватне јамчи се и задружна својина, чиме је највећим правним актом указано на значај задругарства у економском и привредном развоју. Такође и Законом о задругама прецизно је дефинисана задружна својина, поступци и начин њеног доказивања и укњижбе, као основе производних и економских токова у задругама и њиховим оснивачима. За разлику од специјално донетих закона о повраћају црквене имовине и приватне имовине физичких лица нажалост није било истоветног закона о повраћају задружне својине, већ је процес био усмерен на доказивање и укњижбу задружне својине како у најновијем Закону о задругама, тако и о законима донетим осамдсетих и деведесетих година прошлог века. Законом о задругама (Службени гласник РС, бр. 112/2015), прецизно су дефинисани поступци и укњижба везано за пољопривредно земљиште и објекте који се налазе на коришћењу код задруге. Наиме, поступак је изузетно упрошћен и омогућава директну укњижбу пољопривредног земљишта као задружне својине на свим оним површинама за које је извршено разграничење пољопривредног земљишта по основу Закона о разграничењу пољопривредног земљишта из 1992. године. За задруге које нису извршиле разграничење пољопривредног земљишта доказивање и укњижба пољопривредног земљишта као задружне својине врши се на основу валидне документације о стицању власништва над пољопривредним земљиштем, а валидни су документи као што су уговори о куповини или поклону и др. Што се тиче грађевинских објеката процедура је и документација такође јасна и подразумева најмање грађевинску или употребну дозволу над објектом, који је на коришћењу код задруга.

2. Примери из праксе поступака укњижбе На основу позитивних законских прописа Републике Србије, Републички геодетски завод са својим одељењима у локалним самоуправама је орган који је надлежан за
укњижбу свих врста својине над непокретностима, па самим тим и задружне својине. У циљу убрзавања поступка укњижбе задружне својине, а на основу новог Закона о задругама Министарство привреде је формирало Радну групу за праћење спровођења Закона о задругама, са посебном пажњом на поступке доказивања и укњижбе задружне својине. Одржано је више радних састанака чланова Радне групе којима су присуствовали и представници Републичког геодетског завода, као носиоца укњижбе задружне својине, представници Републичког правобранилаштва, ресорних министарстава, пре свега Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и њихове Управе за пољопривредно земљиште. Циљ ових састанака био је поједностављење процедуре доказивања и укњижбе задружне својине и имали су утицаја на убрзање поступка укњижбе задружне својине. На основу информација са терена са којима располаже Задружни савез Србије, један број земљорадничких задруга је на основу валидне документације успео да укњижи и несметано располаже задружном својином. Добар део земљорадничких задруга и поред валидне документације и укњижбе од стране Републичког геодетског завода, није у могућности да располаже сопственом задружном својином, јер су на решења о укњижби исте представници државног правобранилаштва истакли жалбена решења, а да у већини истакнутих решења нема реалних основа за оспоравање укњижене задружне својине. На овај начин одуговлачи се поступак укњижбе, и онемогућава задругама располагање задружном својином чиме се њихов рад и пословање доводи до нивоа угрожености економског опстанка што има директан негативни утицај на сегмент регионалног и локалног развоја. Различити интереси око својине и несинхронизација рада јавних служби стварају доста конфузије на терену око реалног стања задружне својине и поступања по истој. Најсвежији пример представља Решење Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске
послове Градске управе Пирот где је грађевински инспектор овог Одељења својим решењем бр. 03-У-354-664/2018 од 19.02.2018. године прогласио Задружни савез Србије власником незаконито изграђеног објекта магацина габарита 41,50 м х 8,30 м, на кат. Парцели број 3655/1 КО Пирот – Град, у Улици 6. Колосека бр. 3 иако се иста у Републичког геодетског завода, а на основу јавно доступних докумената води на ПИК 8. Септембар, Пирот, са обликом својине „друштвени“. Несхватљиво је да грађевински инспектор донесе овакво решење, а притом не утврди власништво иако је обавезан да по службеној дужности то учини, а и радна етика ваљда налаже да има сарадњу са предавницима Републичког геодетског завода, као јединог органа задуженог за евиденцију власништва на територији Републике Србије.

Наведени поступци око доказивања и укјижбе задружне својине са валидном документацијом и без документације указују на поступање надлежних органа и њихову одговорност у наведеном поступку, а
нарочито у поступцима подршке Програму унапређења рада земљорадничког задругарства на територији Републике Србије усвојеног од стране Владе Републике Србије, а који се спроводи преко Кабинета министра задуженог за равномерни регионални развој и рад јавних предузећа. Власништво над имовином први је и основни критеријум за могућност коришћења предприступних фондова Европске Уније. Имајући у виду да је у Републици Србији у току реализација ИПАРД програма, земљорадничке задруге због неукњижене задружне својине стављене су у неравноправан положај у погледу могућности
коришћења наведених средстава, у функцији унапређења рада земљорадничког задругарства, као и појединачних задруга привредних субјеката.

АгроБизнис магазин

Уколико о овим темама желите да будете редовно информисани, претплатите се на АгроБизнис магазин. Годишња претплата је само 1800,00 динара и укључује 12 издања и све поштанске трошкове. Пријавите се путем телефона 011/4052-117, 060/0712-350 или на имејл gdjakovic@yahoo.com. У току је акција, сваки нови претплатник добија поклон изненађења. За више информација о нашим посебним издањима ПЧЕЛАРСКИ ПОДСЕТНИК, као и ЛЕКОВИТО БИЉЕ посетите www.agrobiznis.rs.

Srodni tekstovi

Оставите коментар