Зашто је важан бизнис план ако конкуришете за средства из ИПАРД фонда

Аутор: draganadpetrovic
488 посета

Носилац регистрованог пољопривредног газдинства које је у активном статусу, предузетник, привредно друштво или земљорадничка задруга, која испуњавају опште и посебне услове за одобравање пројекта, који се финансирају из ИПАРД програма, треба да докажу економску одрживост пројекта кроз израђен бизнис план. Бизнис план, као саставни део документације се прилаже у штампаној и електронској форми.За инвестиције које не прелазе 50.000 евра, потребно је израдити једноставан пословни план усаглашене форме са ИПАРД агенцијом.

У уводном делу се наводе основне информације о подносиоцу захтева и предмету пословања газдинства. Следећи корак је прецизно дефинисање постојеће структуре и обима производње на газдинству, где се наводе подаци за претходну и текућу годину и за планиране године спровођења пројекта. Наводе се они производи који се већ производе на газдинству и који ће бити произведени у будућности. Производњу прате и трошкови материјалних инпута који се такође евидентирају за све године спровођења пројекта. Велики значај има и пројектовање потенцијалног броја новозапослених радника, за које се наводи просечан број месеци рада, као и бруто зарада.

Евидентирање основних средстава на газдинству је незаобилазан корак, и овде се наводе прецизни подаци о власништву и структури земљишта, површинама и вредности објеката, броју и категоријама животиња на газдинству. Наредни корак је пројекција плана продаје за све године реализације пројекта, где се наводе потенцијалне количине и цене производа.Када имамо пројектован план продаје, онда можемо представтити структуру прихода од продаје производа, подстицаја и ИПАРД подршке по годинама реализације пројекта. За већ постојећу и нову механизацију, опрему и објекте врши се годишњи обрачун амортизације. Даље приказујемо структуру и динамику улагања са укупним трошковима у основна и обртна средства, уз наводе о датуму завршетка инвестиције, датуму подношења захтева за исплату, износу и датуму добијања ИПАРД подршке. Под претпоставком да се инвестиција реализује из кредита, неопходно је направити обрачун кредитиних обавеза где за сваку годину приказујемо ануитет, камату, износ отплатног дела и остатка дуга.

Илустрација: Бизнис план, као саставни део документације се прилаже у штампаној и електронској форми

На основу пројектованих прихода и расхода, уз урачунате подстицаје, ИПАРД подршку и задате пореске стопе представљамо биланс успеха и означавамо репрезентативну годину. За сваку годину реализације инвестиције на основу прилива и одлива средстава израђује се новчани ток.

На основу добијених резултата приступа се статичкој оцени инвестиције, где се на основу добијених података даје коначна оцена о оправданости инвестицје. На основу свих инпута и аутпута , врши се пројекција биланса успеха, финансијског и економског тока пројекта који представља полазну основу за оцену ефикасности самог пројекта.

Статичка оцена економске ефикасности пројекта базира се на појединачним показатељима који се изводе из података из новчаних токова и биланса стања.

Статички показатељи:

  • Рентабилност: нето добит/укупне инвестиције;
  • Продуктивност: нето добит+амортизација/укупне инвестиције;
  • Економичност: укупни расходи/укупан приход

За инвестиције које прелазе преко 50.000 евра потребно је приказати оцену пројекта кроз нето садашњу вредност и интерну стопу рентабилности. На основу добијених резултата приступа се динамичкој оцени инвестиције.

Динамичка оцена економске ефикасности пројекта укључује цео век инвестиционог пројекта. За оцењивање рентабилности користи се економски ток пројекта, а за оцењивање ликвидности финанасијски ток пројекта. Најважнији показатељи су:

  • нето садашња вредност
  • интерна стопа рентабилности
  • време повраћаја уложеног капитала

Нето садашња вредност пројекта је садашња вредност нето примања економског тока уз дисконтну стопу која је једнака реалној каматној стопи на кредите, а најмање 6%. Инвестиција чија је нето садашња вредност позитивна може се сматрати економичном.

Илустрација: Евидентирање основних средстава на газдинству је незаобилазан корак

Интерна стопа рентабилности је дисконтна стопа при којој је нето садашња вредност пројекта једнака нули, и може се третирати као специфична стопа профитабилности.

Време повраћаја уложеног капитала је период за који је потребно да се средства уложена у пројекат врате (предрачунска вредност инв./добит).

После расписивања јавног позива комплетна документација се шаље у штампаној форми, уз бизнис план који се доставља и у електронској форми и на цд-у. Тек након добијања позитивног решења се приступа реализацији инвестиције, како би се могла повући бесповратна средства, у процентуалном износу од 60% укупних прихватљивих трошкова.

Извор: Дипл. инж. агроекономије Зоран Старинац, ПССС Крушевац

Извор: https://www.agrotv.net/zasto-je-vazan-biznis-plan-ako-konkuriste-za-sredstva-iz-ipard-fonda/

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар