PREPORUKE ZA ZAŠTITU ORGANSKE BILJNE PROIZVODNJE

Аутор: dzonioff
1,K посета

U organskoj proizvodnji  nije lako proizvesti ekonomičnu proizvodnju. Štetni biološki agensi ( patogeni, štetočine i korovske biljke) svojim prisustvom smanjuju prinos i kvalitet proizvoda u bilo kojoj oblasti biljne proizvodnje. U organskoj proizvodnji nije dozvoljena primena velikog broja preparata – lekova za biljke ( pesticida), zato se prioritet daje PREVENTIVNIM –MERAMA sa kojim se sprečava pojava bioloških agenasa, a ne lečenju ( primeni preparata- pesticida).

 Preventivne mere:

Agrotehničke mere: Izbor parcela, Izbor otporne vrste i sorte, Obrada zemljišta, Poštovanje vremena setve i gustine sklopa biljaka, Setva zaštitnih pojaseva, Đubrenje ( pravilna ishrana biljaka ), Uništavanje prelaznih domaćina, Privlačenje predatora, Plodored, Udruživanje useva, Uspostavljanje cvetnih pojaseva, Košenjem i ispašom, Mulčiranjem i dr.

Higijenske mere – Zdrav i kvalitetan sadni materijal, Higijena zemljišta, Voda za zalivanje mora biti prve  ili druge klase, Sakupljanje i uništavanje zaraženih delova biljaka, Čišćenje i dezinfekcija oruđa i alata.

Odbrambene mere:

Biološke mere: Preparati na bazi virusa, bakterija i gljiva, Nematode, Korisni insekti – bubamare, uholaže, parazitne osice, Grinje, Ptice – senice i detlići, Ježevi, krtice, slepi miševi.

Fizičke mere – Sakupljanje štetnih insekata i njihovo uništavanje, Upotreba feromonskih klopki, lepljivih kartona u boji, Primamljivanje hranom – mekinje, melasa, slatki sokovi, pivo, Odbijanje mirisom, svetlošću i zvukom, Sakupljanje zaraženih biljnih delova, Spaljivanje insekata i korova gasom, Postavljanje mreža protiv grada i ptica, Kopanje zaštitnih kanala, Upotreba raznih usisivača.

Hemijske mere: Hemijska sredstva se koriste kada preventivne mere ne mogu dati zadovoljavajuće reztultate. Tu spadaju: Feromoni – hemijska sredstva slična hormonima koje stvaraju i emituju insekti i koriste za primamljivanje insekata sa velikih rastojanja, Fungicidi za dezinfekciju semena,  preparati na bazi bakra, masna soda, kalijum permanganat, cinkoksid, biljni ekstrakti, Sredstva za zimsko tretiranje, kuhinjska so, kalijum permanganat, kalijumov sapun, sumpor, Sredstva  za tretiranje tokom vegetacije –  preparati na bazi bakra, preparati na bazi sumpora, kalijum permanganat, krečni sulfat, kameno brašno, kokosovo brašno, propolis, cinkoksid, Insekticidi – mineralna ulja, nikotin, piretrin, kvasija, rotenon, vodeni rastvor duvana, želatin, kalijumov sapun i dr.,     

Biopesticidi se zasnivaju na korišcenju korisnih mikroorganizama ili produkata njihovog metabolizma pri čemu stvaraju toksine, kristale, spore, antibiotike kojima  štite biljke delujući antagonistički na prouzrokovače bolesti, štetne insekte, nematode i korove.  Istovremeno su bezopasni za ljude i ekološki bezbedni, produkuju vitamine, enzime i biljne  hormone kojima deluju na imuni sistem biljaka i time povećavaju njihovu otpornost.  

Dozvoljena sredstva  za zaštutu billja u organskoj proizvodnji: Azadiractin  Iz Azadirachata indica (nemim ulje) /Insekticid, Ekstrat (vodeni rastvor) iz Nicotiana tabacum /Insekticid, Piretrin ekstrahovan iz Chrusanthemum cinerarifolium /Insekticid,Rotenon ekstrahovan iz Deris spp. i Terphrosia spp. /insekticid,Kvazija ekstrahovana iz Qvassia amara /Insekticid, repelent, Želatin /Insekticid, Biljna ulja (ulje od metvice, crnogorčine smole, kima) /Insekticid, akaricid, fungicid i materija za ometanje rasta, Lecitin /Fungicid, Pčelinji vosak, Hidrolizovane belančevine /mamac,

Dozvoljeni mikroorganizmi za biološko suzbijanje štetočina koji se koriste kao sredstva za zaštitu bilja u organskoj proizvodnji:  Mikroorganizmi (bakterije, virusi, gljivice) npr. Bacillus thuriginensis, virus  granuloye itd.

Dozvoljene materije koje se koriste u zamkama i raspršivačima za zaštitu bilja: Diamonijum fosfat /Mamac samo u zamkama, Metaldehid, Limacid/Mamac samo u zamkama sa sredstvom koje odbija krupnije vrste životinja, Feromoni /Mamac samo u zamkama i raspršivačima, Piretroidi (samo Deltametrin i Lambda cuhalotrin) /Insekticid samo u zamkama sa specifičnim mamcima.

Ostala dozvoljena sredstva za zaštitu bilja koja se tradicionalno koriste u organskoj proizvodnji: Krečni sulfat (kalcijumov polisulfid) /Fungicid, insekticid, akaricid, Mineralna ulja /Fungicid, insekticid, Kalijum permanganat /Fungicid, baktericid, Sumpor /Fungicid, akaricid, repelent, Bakar u obliku bakarnog hidroksida, bakarnog oksihlorida, trobaznog bakarnog sulfata, bakarnog oksida /Fungicid, Kalijumov sapun (mazivi sapun) /Insekticid,Parafinsko ulje /Insekticid, akaricid, Kvarcni pesak /Repelent,

( Navedene mere su zasnovane na Pravilniku o metodama organske biljne proizvodnje).

Nastavak u narednom broju Agrobiznis magazina 

Mr Piljo Dakić

Srodni tekstovi

Оставите коментар