N MEMORIAM Prof. dr Momčilo D. Milutinović

Аутор: dzonioff
762 посета

Prof. dr Momčilo D. Milutinović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji, rođen je 1936. godine u selu Gornja Ržanica (Aleksandrovac-Župski), od oca Dragutina i majke Leposave Vilimonović. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a Nižu realnu gimnaziju sa malom maturom u Aleksandrovcu 1950. godine. Srednju poljoprivrednu školu završio je u Bukovu, kod Negotina, Krajina 1954. godine. Na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1959. godine. U toku studija bio je na praksi u SR Nemačkoj (Baumschule Pfingsten, Soest 1957.; Baumschule Gebrueder Mohr, Elmshorn, 1958.) i Švajcarskoj (Huwill, Hochdorf) u trajanju od 10 meseci. U 1959/60 godini bio je na odsluženju vojnog roka u Školi rezervnih oficira u Zadru.
Od 1960. godine radio je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao asistent na predmetu Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. U zvanje docenta izabran je 1971. godine, u zvanje vanrednog profesora 1976., a u zvanje redovnog profesora izabran je 1982. godine za isti predmet. Penzionisan je 2001. godine.
Poslediplomske studije sa magistarskom tezom završio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu-Zemunu 1965. godine, a doktorsku disertaciju na istom Fakultetu odbranio je 1968. godine sa temom «Citogenetičke i druge važnije biološke osobine tipova maline u Zapadnoj Srbiji».
U toku 1969-1972. godine bio je u Institutu za genetuku Univerziteta u Bonu – SR Nemačka, kao stipendista fondacije Alexander von Humboldt Stiftung, angažovan u oblasti Citogenetike i mutacionog oplemenjivanja biljaka. Na istom Univerzitetu posle vremena stipendije angažovan je kao docent i za izvođenje nastave iz predmeta Karyologie und Mutationslehre 1971/1972. Završio je kurs za primenu izotopa za istraživanja u biologiji 1969 u SR Nemačkoj. Na studijskom boravku u inostranstvu (1-2 meseca) bio je pet puta u institutima za oblast genetike i oplemenjivanja voćaka odnosno vinove loze (Engleska, Indija, SAD i SR Nemačka).
Član je International Society for Horticultural Science (Section Fruits, Commission Plant Genetic Resources, Working Group Pollination).
U okviru obrazovnog rada prof. Milutinović je predavao Oplemenjivanje voćaka i vinove loze na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, a takođe i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Prištini. Bio je rukovodilac poslediplomske nastave za magisterijum na grupi Genetika i oplemenjivanje voćaka i vinove loze, a i sada izvodi nastavu na istoj nastavnoj grupi. Bio je mentor ili član komisija većeg broja diplomnskih radova , magistarskih teza i doktorskih diseracija. Izvodi nastavu iz Oplemenjivanja voćaka za magisterijum i na Agronomskom fakultetu u Čačku. Učestvovao je u komisijama za magistarske teze ili doktorske disertacije i na Agronomskom fakultetu u Čačku, Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i Biološkom fakultetu u Beogradu.
Naučni rad prof. Milutinovića obuhvata različite aspekte istraživanja iz oblasti Genetike i Oplemenjivanja voćaka i vinove loze, a i drugih hortikulturnih biljaka. Posebna oblast njegovih istraživanja je funkcionalna sposobnost muškog i ženskog gametofita i regularnost mejoze u toku mikrosporogeneze i dejstvo rentgen zraka na mutagene promene. Veći broj radova obuhvataju istraživanja zametanja plodova voćaka i vinove loze i uticaj oprašivača na zametanje plodova i prinos. Značajan broj naučnih radova, počev od doktorske disertacije, posvećen je genetičkoj analizi genotipova voćaka i vinove loze za važnije osobine kako potomstva dobijenog hibridizacijom tako i genotipova iz prirodne populacije, značajnih genetičkih resursa voćaka u našoj zemlji (malina, višnja, šljiva, jabuka) koji se koriste kao početni materijal za stvaranje novih genotipova u oplemenjivačkom radu i kao genofond voćaka.
Do sada je u domaćim i međunarodnim časopisima i publikovanim saopštenjima sa naučnih skupova objavio 174 naučna rada. U međunarodnim naučnim časopisima objavio je 13 radova, a od 52 saopštena rada na međunarodnim kongresima i simpozijumima 26 su štampana u celini. Objavio je tri jedinice udžbeničke literature i koautor je monografije „Banka gena voćaka Jugoslavije“. Koautor je 10 projekata za podizanje i eksploataciju voćnjaka, od kojih je jedan međunarodnog značaja za podizanje 936 ha voćnjaka u Angoli.
U okviru naučno-istraživačkog rada prof.Milutinović je rukovodio većim brojem tema, podprojekata i projekata po konkursima MNTR Srbije. U okviru Saveznog projekta „Formiranje biljnog genofonda za potrebe Banke biljnih gena Jugoslavije“ bio je član rukovodećeg tima za Banku gena voćaka Jugoslavije (1989-1991.). Učestvovao je u tri kontrapart projekta i bio rukovodilac projekta „Selection of Prunus and Sharka virus“, koji je finansirala Vlada SAD 1986-1991. godine. Njegovi naučni radovi su citirani u mnogim domaćim i stranim publikacijama.
Na Fakultetu je imao razne funkcije u komisijama i organima. Bio je šef Nastavnog odseka, direktor Instituta za hortikulturu, šef Katedre za voćarstvo, član Saveta Fakulteta, prodekan Fakulteta, direktor Oglednog školskog dobra «Radmilovac» i član Biotehničkog veća Univerziteta u Beogradu. Bio je član redakcionog odbora časopisa Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta. Učestvovao je u organizaciji i programskom radu mnogih domaćih naučnih skupova, a bio je predsednik organizacionog odbora XI Kongresa voćara Jugoslavije sa međunarodnim učešćem 2000. godine.
Bio je član Skupštine i član Komisije za projekte Osnovne zajednice nauka Beograd. Bio je član Savezne komisije za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja i predsednik podkomisije za vrste voćaka sa jagodastim plodovima. Sada je predsednik Jugoslovenskog naučnog voćarskog društva, član upravnog odbora Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Jugoslavije, član Društva genetičara Srbije, član Naučnog veća Instituta za istraživanja u poljoprivredi „Srbija“ i član Redakcionog odbora i Izdavačkog saveta časopisa „Jugoslovensko voćarstvo“. Ekspert je za Genetiku i Oplemenjivanje voćaka i vinove loze i nosilac više javnih priznanja, među kojima je Plaketa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Plaketa Jugoslovenskog naučnog voćarskog društva, Zahvalnica Osnovne zajednice nauka Beograd i Orden Republike sa bronzanim vencem.

Prof. dr Momčilo Milutinović predavao je mnogim studentima Poljoprivrednog fakulteta među kojima je i Goran Đaković urednik i vlasnik Agrobiznis magazina iz čije arhive smo dobili fotografije sa puta u Kanadu i Portugaliju. 

Sa kongresa Hortikulture 2002. u Kanadi

Goran Đaković, supruga profesora Milutinovića, Gordana i prof. dr Momčilo Milutinović prilikom učešća na kongresu u Lisabonu 2003. godine

Srodni tekstovi

Оставите коментар