Министарство објавило правилник о обуци за професионалне кориснике средстава за заштиту биља

Аутор: Gdjakovic
455 посета

Mинистарство пољопривреде, шумарства и водопривредe објавило је на свом сајту правилник који се одоноси на спровођење обуке за професионалне кориснике средстава за заштиту биља. Између осталог у правилнику стоји да ће се ови корисници обучавати на теме попут основних карактеристика средстава за заштиту биља. На пример обука ће се односити на то које су то врсте средстава за заштиту биља, о садржају декларације и упутства (ознака класификација резистентности, примена, радна каренца, каренца, класификација и обележавање), говориће се о формулацијијама средстава за заштиту биља, мешању средстава за заштиту биља, утицају  на здравље људи, и другим темама.

Обука ће се састојати од основне и допунске обуке

Основна обука подразумева стицање знања о безбедној примени, руковању, складиштењу, транспорту и одлагању средстава за заштиту биља и траје десет наставних часова. Допунска обука подразумева обнављање знања о безбедној примени, руковању, складиштењу, транспорту и одлагању средстава за заштиту биља и траје пет наставних часова. Допунска обука се спроводи након пет година од добијања сертификата професионалног корисника. Наставни час је предвиђено да траје 45 минута. Министарство ће одредити на конкурсу ко ће спроводити обуку. Провера знања ће се радити путем испита у виду писаног теста. Они који положе добијаће сертификате. Очекујемо више детаља о томе ко ће и када позивати на обуке, да ли ће се оне плаћати и да ли су обавезне као и чему ће служити сертификати.

Због пестицида у воћу Руси долазе у ИНСПЕКЦИЈУ

Правилник можете видети у целости у наставку или га преузети: 4827022.0154.10-1 МПШВ 241123

На основу члaна 46. став 12. Закона о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 17/19) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О ПРОГРАМУ, НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ОБУКЕ И НАЧИНУ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА РАДИ ИЗДАВАЊА СЕРТИФИКАТА ПРОФЕСИОНАЛНОГ КОРИСНИКА И ОБРАСЦУ СЕРТИФИКАТА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 104/23

 од 24. новембра 2023. године)

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује програм, начин спровођења обуке и начин провере знања ради издавања сертификата професионалног корисника, као и образац тог сертификата.

Члан 2.

Програм обуке за професионалне кориснике обухвата следеће области:

1) законску регулативу у области средстава за заштиту биља и области управљања отпадом и амбалажом и амбалажним отпадом;

2) основне карактеристике средстава за заштиту биља, и то:

(1) врсте средстава за заштиту биља,

(2) садржај декларације и упутства (ознака класификација резистентности, примена, радна каренца, каренца, класификација и обележавање),

(3) формулације средстава за заштиту биља,

(4) мешање средстава за заштиту биља;

3) средства за заштиту биља и утицај на здравље људи, и то:

(1) дермална, орална, респираторна изложеност и изложеност очију средствима за заштиту биља,

(2) судбина средстава за заштиту биља у организму (метаболизам, излучивање и акумулација),

(3) токсичност средстава за заштиту биља,

(4) акутна токсичност,

(5) хронична токсичност;

4) симптоми тровања и прва помоћ;

5) лична заштитна опрема, и то:

(1) врсте личне заштитне опреме (радна одећа, радна одела, рукавице, кецеље, обућа, опрема за заштиту дисајних органа, штитници за главу),

(2) прање и чишћење личне заштитне опреме;

6) стандарди заштите на раду;

7) поступање са средствима за заштиту биља, и то:

(1) руковање,

(2) транспорт,

(3) мешање и пресипање,

(4) складиштење;

8) одлагање отпада и амбалаже од средстава за заштиту биља, и то:

(1) одлагање и уклањање неутрошеног средства за заштиту биља,

(2) поступак са растворима средстава за заштиту биља,

(3) испирање амбалаже,

(4) одлагање амбалаже;

9) опрема и уређаји за примену средстава за заштиту биља, и то:

(1) делови прскалицe (резервоар, мешалица, филтери, пумпе, распрскивачи, регулатор притиска),

(2) провера прскалица и одржавање,

(3) периодични прегледи уређаја за примену средстава за заштиту биља;

10) калибрација уређаја за примену средстава за заштиту биља, и то:

(1) калибрација прскалица (проток распрскивача, брзина кретања, ширина прскања),

(2) калибрација депозитора за грануле,

(3) калибрација орошивача,

(4) тестирање прскалица;

11) средства за заштиту биља у животној средини, и то:

(1) кретање средстава за заштиту биља у животној средини,

(2) карактеристике средстава за заштиту биља (растворљивост, адсорпција, постојаност, испарљивост),

(3) разградња средстава за заштиту биља (хемијска, биолошка, фотодеградација),

(4) покретљивост средстава за заштиту биља (испирање, разношење, кретање спирањем),

(5) контаминација и заштита вода,

(6) утицај на нециљане организме (биљке, пчеле, корисне инсекте, домаће животиње, дивље животиње);

12) праћење и сузбијање штетних организама;

13) праћење појаве и сузбијање инсеката;

14) праћење појаве и сузбијање болести биљака;

15) корови и њихово сузбијање;

16) интегрално управљање штетним организмима;

17) вођење података.

Члан 3.

Спровођење обуке и проверу знања ради издавања сертификата професионалног корисника организује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), преко лица за које је утврђено да испуњава услове по основу расписаног конкурса.

Члан 4.

Обука се састоји од основне и допунске обуке.

Основна обука подразумева стицање знања о безбедној примени, руковању, складиштењу, транспорту и одлагању средстава за заштиту биља и траје десет наставних часова.

Допунска обука подразумева обнављање знања о безбедној примени, руковању, складиштењу, транспорту и одлагању средстава за заштиту биља и траје пет наставних часова. Допунска обука се спроводи након пет година од добијања сертификата професионалног корисника.

Наставни час траје 45 минута.

Члан 5.

Професионални корисници се благовремено обавештавају о организовању основне или допунске обуке, као и о полагању испита након завршене обуке, о времену и месту обуке, врсти обуке, приручницима и другим материјалима везаним за обуку и свим другим потребним информацијама за спровођење обуке и полагање испита.

Професионални корисници се пријављују за основну и допунску обуку.

Члан 6.

Провера знања врши се полагањем испита у виду писаног теста.

О току испита води се записник о спровођењу и резултатима испита који садржи најмање следеће податке:

1) време и место одржавања испита;

2) име и презиме полазника обуке који присуствује испиту;

3) резултат испита полазника обуке;

4) име и презиме присутних испитивача.

Испит је успешно положио полазник обуке који оствари најмање 60% бодова.

Члан 7.

Након спровођења обуке и положеног испита полазнику обуке издаје се потврда о положеном испиту која садржи број потврде, назив и адресу лица које спроводи обуку, име и презиме, ЈМБГ, датум и место рођења и место пребивалишта кандидата, успех након испита, као и датум издавања и потпис одговорне особе.

Потврда из става 1. овог члана доставља се Министарству.

За полазнике обуке који нису положили испит организује се ново полагање.

Члан 8.

Свим полазницима обуке којима је издата потврда о положеном испиту издаје се сертификат на Обрасцу – Сертификат професионалног корисника, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”

Број: 110-00-00066/2022-09        МИНИСТАР
У Београду, 24. новембра 2023. године

4827022.0154.10/1

 

Образац

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

СЕРТИФИКАТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ

КОРИСНИКА[1]

Име:

Презиме:

Датум рођења:

Број сертификата:

ХХХХХХХ

Датум издавања сертификата:

Датум важења сертификата:

[1] Сертификат је правоугаоног облика, израђен од седам слојева поликарбоната, димензија 86,60 mm х 53,98 mm, (86 x 54 mm) према стандарду SRPS ISO/IEC 7810:2020, штампан пантоне бојама са сигурносним дизајном и урађен у виду картице коју израђује и штампа Народна банка Србије – Завод за израду новчаница и кованог новца.

Srodni tekstovi

Оставите коментар