Изашао је нови списак одобрених средстава за заштиту биља, за Глифосат нових 10 година

Аутор: Gdjakovic
266 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је Правилник односно листу Активних супстанци које су одобрене у складу са прописима којима се уређују средства за заштиту биља и за које се сматра да су одобрене у складу са важећим прописима Европске уније

 

Када су у питању средства чија је активна супстанца „озлоглашени“ ГЛИФОСАТ познатији у народу као ТОТАЛ регистован је и даље као средство за заштиту биља и може бити регистрован само као хербицид. Ова одлука важи до 15.12.2033. године!

Ради примене јединствених начела, при доношењу одлуке о регистрацији средства за заштиту биља, узимају се у обзир и закључци поступка процене активне супстанце glifosat од стране релевантних тела Европске уније.

У укупној процени посебна пажња се обраћа на:

 • коформуланте присутне у средствима за заштиту биља која садрже glifosat, посебно узимајући у обзир критеријуме за идентификацију неприхватљивих коформуланата (нпр. POE-talamin (CAS број 61791-26-2) (POE-tallowamine);
 • процену изложености потрошача у погледу остатака који могу бити присутни у наредним културама које се гаје у плодореду;
 • заштиту подземних вода у осетљивим подручјима и површинских вода, посебно оних које се користе за захватање воде за пиће, посебно узимајући у обзир употребе на водонепропусним површинама;
 • заштиту малих сисара биљоједа. Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то неопходно, мере за смањење ризика као што су ограничавање времена употребе, броја примена или максималне дозе примене. Следеће максималне количине примене не смеју се прекорачити, осим ако резултат процене ризика која је спроведена за специфичне употребе за које се подноси захтев за одобрење не покаже да виша стопа не доводи до било каквих неприхватљивих ефеката на мале сисаре биљоједе:
 • За употребу у пољопривреди: 1,44 kg глифосата по хектару, годишње;
 • За употребу за сузбијање инвазивних врста на пољопривредним и непољопривредним површинама: 1,8 kg глифосата по хектару, годишње;
 • За употребу на непољопривредним површинама: 3,6 kg глифосата по хектару, годишње.
 • заштиту нециљаних копнених и водених биљака од изложености због заношења при прскању;
 • индиректни ефекти на биодиверзитет путем трофичких интеракција;
 • употребе од стране непрофесионалних корисника;
 • усклађеност примене пре бербе или жетве са одрживом применом пестицида. Употреба за десикацију, односно исушивање ради контроле времена бербе или жетве или оптимизирање вршидбе, не може бити регистрована.

Услови за примену средства за заштиту биља морају укључити, када је то потребно, мере за смањење ризика. Посебно се мора смањити заношење при прскању које на пољопривредним површинама спроводе професионални корисници. Како би се заштитиле нециљане копнене биљке, обвезна је примена заштитног непрсканог појаса у пољу ширине најмање од 5 до 10 метара од руба поља, зависно од конкретне употребе, и млазница (дизни) којима се заношење при прскању смањује за најмање 75% или примена других мера које за резултат имају смањење заношења, осим ако се на основу резултата процене ризика спроведене за одређену употребу средства за заштиту биља покаже да такве мере за смањење ризика нису потребне или се могу смањити, јер не постоје неприхватљиви ризици изазвани заношењем при прскању.

Мора се обезбедити да употреба средстава за заштиту биља која садрже глифосат у областима које користи шира јавност или осетљиве групе, као што су јавни паркови,  вртови, спортски и рекреативни терени, школски терени и дечија игралишта и области у непосредној близини  здравствених  установа, сведе на најмању могућу меру или забрани.

Извор: МПШВ

Srodni tekstovi

Оставите коментар