Субвенција до 80.000.000 динара за подизање засада винове лозе, ево ко и како може да конкурише

Аутор: Gdjakovic
892 посета

П Р А В И Л Н И К О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА КРОЗ ПОДРШКУ ПОДИЗАЊА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВИНОВЕ ЛОЗЕ

  1. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја и по врсти поједине мере.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) повезана лица јесу носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица;

2) реализација инвестиције јесте извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције, и то: промет робе и услуга, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности, као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом;

3) виноградарски пројекат jeсте пројекат који је израдио инжењер пољопривредне струке и који нарочито садржи следеће елементе: агроеколошке услове локације (анализу земљишта и анализу климатских услова), припрему земљишта (предлог мелиоративних и агротехничких мера), организацију земљишне територије (отварање каналске мреже, непосредна припрема земљишта за садњу, парцелација и правац редова, размак садње), садња винове лозе (избор садног материјала и технологија садње), агротехника у младом винограду, избор облика стабла и постављања наслона, нормативи и спецификација радова.

4) површина виноградарске парцеле јесте површина коју обухвата виноград са јединственим карактеристикама заједно са површином од пола међуредног растојања тог винограда са свих страна винограда, у складу са посебним прописом којим се уређује  садржина и начин вођења Виноградарског регистра, као и образац захтева за упис у Виноградарски регистар;

5) виноградарски регион јесте шире виноградарско подручје у оквиру винородне Србије, које се одликује сличним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим неопходним чиниоцима за успешно гајење винове лозе, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај регион, у складу са посебним прописом којим се уређује рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије;

6) виноградарски рејон јесте уже виноградарско подручје у оквиру региона, које се одликује сличним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за тај рејон, у складу са посебним прописом којим се уређује рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије;

7) виногорје јесте уско виноградарско подручје у оквиру рејона које се одликује уједначеним специфичним еколошким факторима, избором препоручених сорти и осталим чиниоцима, што омогућава производњу грожђа, шире, вина и других производа карактеристичних по квалитету, приносу грожђа и сензорним особинама за то виногорје, у складу са посебним прописом којим се уређује рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије;

8) основна рејонирана сорта (препоручена) јесте сорта која је на основу традиције гајења и/или вишегодишњег научног, односно производног испитивања препоручена за гајење на одређеном виноградарском подручју, а чије грожђе, уз испуњење одговарајућих услова, може бити намењено производњи вина са географским пореклом или као основа за производњу „стоног сортног” вина код кога је на декларацији наведен назив само те сорте са њеним најмањим учешћем од 85%, као и чији се виногради препоручују за подизање нових винограда, у складу са посебним прописом којим се уређује рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије;

9) допунска рејонирана сорта (дозвољена) јесте сорта која је на основу традиције гајења и/или научног, односно производног испитивања дозвољена за гајење на одређеном виноградарском подручју, а чије грожђе, уз испуњење одговарајућих услова, може бити намењено као допуна основном вину у производњи вина са географским пореклом, односно за купажу, поправку и изједначавање квалитета базном (основном) вину са географским пореклом или као допуна са највећим учешћем од 15% за производњу „стоног сортног” вина код кога је на декларацији наведен назив само једне сорте, односно не као прва сорта декларисана на „стоном сортном” вину, у складу са посебним прописом којим се уређује рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије;

10) ампелотехничке мере јесу мере које се спроводе ради успешног гајења винове лозе и производње грожђа, у складу са законом којим се уређује вино и посебним прописом којим се уређује рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије.

  1. II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

Члан 3.

Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада винове лозе обухватају подстицаје за:

1) физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу (у даљем тексту: анализа земљишта);

2) израду виноградарског пројекта;

3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема земљишта);

4) набавку садница винове лозе;

5) набавку наслона за производне засаде, односно набавку коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима (у даљем тексту: набавка наслона, односно коља).

Члан 4.

Подстицаји за анализу земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада винове лозе, кроз накнаду прихватљивих трошкова анализе земљишта за садњу, односно испитивање физичко-хемијског састава земљишта од стране акредитованих субјеката за обављање послова лабораторијских анализа земљишта.

Члан 5.

Подстицаји за израду виноградарског пројекта обухватају подршку за израду виноградарског пројекта, а који је израђен након урађене анализе земљишта.

Прихватљив трошак за израду виноградарског пројекта не може прећи износ од 60.000 динара по хектару укупне површине виноградарских парцела које чине производни засад.

Члан 6.

Подстицаји за припрему земљишта обухватају подршку припреми земљишта за подизање производних засада, и то за: крчење; нивелисање земљишта; изградњу тераса на нагнутим теренима; за риголовања (дубока обрада), односно подривање земљишта са минималном дубином обраде земљишта од 0,6 m, осим на песковитом земљишту где није потребно риголовање, односно подривање; копање јамића за садњу; као и за саму садњу.

Прихватљиви трошкови за припрему земљишта из става 1. овог члана одобравају се ако се припрема земљишта обавља механизацијом од стране правних лица, односно предузетника уписаних у Регистар привредних субјеката.

Прихватљиви трошкови за припрему земљишта одобрени у складу са ставом 2. овог члана за засаде винове лозе на виноградарској парцели која је у потпуности на надморској висини изнад 200 m, односно на јужним и југозападним експозицијама, односно нагибима терена већим од 10º или на терасираним површинама увећавају се у одговарајућем износу у складу са овим правилником.

Прихватљиви трошкови за припрему земљишта не могу прећи износ од 500.000 динара по хектару укупне површине виноградарских парцела које чине производни засад.

Члан 7.

Подстицаји за набавку садница винове лозе обухватају подршку подизању нових и реконструкцији постојећих производних засада са савременом технологијом гајења винове лозе са наслоном односно кољем кроз накнаду прихватљивих трошкова набавке садница винове лозе.

Прихватљиви трошкови из става 1. овог члана односе се на набавку стандардних и стандардних СА садница (у даљем тексту: стандардне саднице) или сертификованих садница винове лозе, које се набављају од правног лица, односно предузетника које је уписано у Регистар произвођача садног материјала, у складу са законом којим се уређује садни материјал винове лозе.

Ради подстицања подизања производних засада са српским домаћим и одомаћеним сортама, прихватљиви трошкови за саднице винове лозе, утврђени у ставу 1. овог члана, увећавају се у одговарајућем износу у складу са овим правилником, и то за: засаде винове лозе са одомаћеним сортама Прокупац, Вранац, Црна Тамјаника, Франковка, Португизер, Скадарка, Багрина, Зачинак, Кавчина, Кратошија, Седуша, Смедеревка, Тамјаника, Креаца, Сланкаменка бела, Сланкаменка црвена (Пловдина), Ружица црвена, Бувијеова ранка, Мускат Крокан, Сремска Зеленика, Малвазија, Бакатор бели, Меденац бели, Шипон (Фурминт), Липолист (Харшлевели), Бела Динка, Скадарка бела, Жилавка, Шасла, као и са признатим домаћим сортама и клоновима винове лозе уписаних у Регистар сорти пољопривредног биља у складу са законом којим се уређује признавање сорти пољопривредног биља.

Прихватљив трошак за набавку садница винове лозе не може прећи износ од 130 динара по садници.

Члан 8.

Подстицаји за набавку наслона, односно коља обухватају подршку подизању нових и реконструкцији постојећих производних засада са савременом технологијом гајења винове лозе, односно за реконструкцију старих засада и то за набавку дрвених, односно металних, односно бетонских стубова, жице и анкера и припадајућих елемента неопходних за постављање наслона, као и набавке коља и припадајућих елемента неопходних за постављање коља код засада винове лозе.

Изузетно од става 1. овог члана, за засаде винове лозе са одомаћеним сортама гајене са традиционалним узгојним облицима, подршка обухвата само набавку коља са припадајућим елементима неопходним за њихово постављање.

Прихватљиви трошкови за набавку наслона, односно коља одобравају се за набавку од правних лица, односно предузетника уписаних у Регистар привредних субјеката и не могу прећи износ од 700.000 динара по хектару укупне површине виноградарских парцела које чине производни засад.

Члан 9.

Подстицајима се не надокнађују:

1) порези, укључујући и порез на додату вредност;

2) царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа;

3) трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично;

4) трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови;

5) трошкови куповине, односно закупа земљишта;

6) трошкови куповине половне опреме, механизације и материјала;

7) допринос у натури (сопствени рад и материјал);

8) набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 10.

Право на подстицаје остварује:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2) предузетник,

3) правно лице, и то:

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга,

(3) задужбина.

Лице из става 1. остварује право на подстицаје ако је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу;

2) у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства;

3) уписанo у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

4) је члан удружења за заштиту ознаке географског порекла, осим за виноградарске рејоне за која удружења нису основана, у складу са посебним прописом којим се уређују услови за признавање, поступак признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина са географским пореклом, као и o начин производње и обележавања мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом, као и посебним прописом којим се уређују захтеви за производњу и промет ароматизованих вина.

Лице из става 1. тач. 2) и 3) овог члана остварује право на подстицаје ако је уписано у Регистар привредних субјеката који се води у Агенцији за привредне регистре:

1) није регистровано да му је изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

2) није регистровано да је осуђивано због привредног преступа;

3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Члан 11.

Лице из члана 10. овог правилника остварује право на подстицаје, ако:

1) је инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у потпуности реализована у периоду од 1. јануара претходне календарске године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје у текућој календарској години;

2) је нови производни засад винове лозе подигнут или ако је реконструкција постојећег производног засада извршена у четвртом кварталу претходне календарске године или у првом и другом кварталу текуће календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје;

3) је укупна површина виноградарских парцела које чине производни засад који је предмет захтева, најмање 0,3 хектара;

4) за производне засаде код којих је укупна површина виноградарских парцела већа од 1 хектара, има виноградарски пројекат оверен од стране удружења из члана 10. став 2. тачка 4) овог правилника, односно оверен од стране Савеза винара и виноградара Србије за рејоне за које није основано удружење;

5) су катастарске парцеле на којима се налази производни засад винове лозе који је предмет захтева уписане у Регистар у оквиру пољопривредног газдинства подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје и ако су уписане у Виноградарски регистар као виноградарске парцеле;

6) су катастарске парцеле на којима се налази производни засад винове лозе који је предмет захтева, у својини подносиоца захтева из члана 10. овог правилника или ако на тим парцелама има право закупа, односно право коришћења на основу уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, закљученог са физичким лицем, министарством надлежним за послове пољопривреде (у даљем тексту: министарство), јединицом локалне самоуправе, црквом или манастиром, на период од најмање седам година, почев од календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје;

7) је процес комасације завршен за оне производне засаде који се налазе на катастарским парцелама који су обухваћени процесом комасације;

8) се производни засад винове лозе који је предмет захтева налази у виноградарском рејону, односно за интерспецијес хибриде и друге сорте намењене производњи регионалног вина ако се производни засад налази у виноградарском региону, као и ако није у депресијама, мочварним пределима, долинама река и сличним локалитетима неповољним за гајење винове лозе;

9) су препоручене сорте винове лозе (основне рејониране сорте), односно дозвољене (допунске рејониране сорте) за гајење у датом виноградарском рејону, односно виногорју а за интерспецијес хибриде и друге сорте намењене производњи регионалног вина ако су препоручене (основне рејониране сорте), односно дозвољене (допунске рејониране сорте) за гајење у датом виноградарском региону;

10) за инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

11) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;

12) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;

13) добављач и подносилац захтева за остваривање права на подстицаје не представљају повезана лица.

Лице које испуњава услове из става 1. овог члана остварује право на подстицаје ако по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом.

Лице из става 1. овог члана може за исту врсту подстицаја из члана 3. овог правилника само једном остварити право на коришћење подстицаја у току једне календарске године.

  1. IV. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

Члан 12.

Министарство – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи податке о висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 13.

Лице из члана 10. овог правилника, које испуњава услове из члана 11. овог правилника покреће поступак за остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривање права на подстицаје и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права на подстицаје, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице и сл), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ),

(7) регистарски број произвођача грожђа из Виноградарског регистра;

2) податке о производном засаду винове лозе који је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, и то:

(1) јединица локалне самоуправе у којој се налази производни засад,

(2) насељено место у коме се налази производни засад,

(3) виноградарски регион, рејон и виногорје,

(4) катастарска општина у којој се налази производни засад,

(5) број катастарске парцеле,

(6) време подизања новог производног засада (месец и година садње),

(7) површина производног засада, односно укупна површина виноградарских парцела,

(8) податке о виноградарској парцели у оквиру производног засада, и то:

– број виноградарске парцеле,

– површина виноградарске парцеле,

– број садница,

– сорта,

– домаћа или одомаћена сорта винове лозе,

– надморска висина изнад 200 m,

– јужна експозиција,

– нагиб терена изнад 10 степени,

– производни засад на терасираним површинама;

3) податке о реализованој инвестицији и врсти подстицаја која је предмет захтева, и то:

(1) врста подстицаја,

(2) предмет инвестиције,

(3) број и датум издавања рачуна,

(4) назив, правна форма и седиште добављача,

(5) износ у динарима без ПДВ-а;

4) изјаву подносиоца захтева, под кривичном и материјалном одговорношћу да:

(1) за инвестицију која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима,

(2) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,

(3) је измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода,

(4) добављач и подносилац захтева за остваривање права на подстицаје не представљају повезана лица,

(5) су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

5) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата и:

1) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања по захтеву, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства;

или

2) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је изршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

Члан 14.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац захтева дао изјаву да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку за одлучивање по захтеву, из члана 13. став 4. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) рачун за набавку предмета инвестиције на име подносиоца захтева на коме је јасно исказана јединична и основна цена коштања, ПДВ и укупна цена плаћених трошкова, односно копија електронске фактуре, у складу са законом којим се уређује електронско фактурисање;

2) отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице, односно копија електронске отпремнице, односно копија отпремнице која је учитана у систем електронских фактура као прилог електронске фактуре, односно копија међународног товарног листа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције, и то:

(1) копија потврде о преносу средстава или извода, оверених од стране банке,

(2) копија потврде међународне финансијске трансакције – swift, оверене од стране банке – када je подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције,

(3) фискални исечак, односно копија фискалног рачуна у складу са законом којим се уређује фискализација – само у случају када је физичко лице извршило плаћање готовином;

4) копија јединствене царинске исправе – ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;

5) копија виноградарског пројекта оверена од стране удружења за заштиту ознаке географског порекла, односно Савеза винара и виноградара Србије – за производне засаде код којих је укупна површина виноградарских парцела већа од 1 хектара;

6) копија потврде о чланству у удружењу за заштиту ознаке географског порекла, односно копија потврде Савеза винара и виноградара Србије да за виноградарски рејон удружење није основано;

7) копија копије плана катастарске парцеле у размери 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 или 1:2.880 – за све катастарске парцеле које су предмет захтева;

8) копија извода из Виноградарског регистра са обележеним виноградарским парцелама за које је поднет захтев и графичким приказима тих виноградарских парцела уписаних у Виноградарски регистар;

9) копија уговора о закупу, односно уговора о коришћењу или анекса уговора о закупу, односно уговора о коришћењу, закљученог са закуподавцем, односно уступиоцем: физичким лицем, министарством, јединицом локалне самоуправе, црквом или манастиром, на период закупа, односно коришћења од најмање седам година почев од календарске године у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, за катастарске парцеле на којима се налази производни засад винове лозе који је предмет захтева – ако подносилац захтева није власник катастарских парцела на којима се налази производни засад и ако предметни уговор, односно анекс уговора са наведеним периодом закупа, односно коришћења, није приложен приликом уписа, обнове регистрације или промене података у Регистру;

10) ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга или задужбина – копија потврда Агенције за привредне регистре да:

(1) није регистровано да му је изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;

(2) није регистровано да је осуђиван због привредног преступа;

(3) није регистрован поступак ликвидације или стечаја, нити је престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје у коме је подносилац дао изјаву да ће самостално за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником, из члана 13. став 4. тачка 1) овог правилника, прилаже се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр:

1) очитана биометријска лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно одговорног лица подносиоца захтева;

2) оригинал документације из става 1. овог члана.

Ако се уз електронски образац захтева из ст. 1. и 2. овог члана прилаже документација на страном језику, истовремено се прилаже и превод те документације на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак:

1) копију решења о упису у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређују вина;

2) податке о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, из надлежности Пореске управе;

3) податке о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, из надлежности органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје, односно према месту у коме се налази производни засад винове лозе који је предмет захтева за осваривање права на подстицаје;

4) податке, односно потврду од надлежног органа јединице локалне самоуправе, према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за остваривање права на подстицаје, односно према месту у коме се налази производни засад винове лозе који је предмет захтева за осваривање права на подстицаје – да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја;

5) податке, односно потврду од надлежног покрајинског органа да подносилац захтева за предметну инвестицију не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја – ако подносилац захтева има пребивалиште, односно седиште на територији аутономне покрајине;

6) податке, односно извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет захтева;

7) податке о инвестиционој сагласности, односно одобрењу министарства за подизање вишегодишњих засада винове лозе на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини;

8) податке о подносиоцу захтева, односно извод из Регистра привредних субјеката – ако је подносилац захтева предузетник, привредно друштво, земљорадничка задруга или задужбина.

Члан 15.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

Члан 16.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева за подстицаје, у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде;

3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева за подстицаје.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева у поступку за остваривање права на подстицаје, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Члан 17.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са поступком за остваривање права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе спровођења поступка за остваривање права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

Члан 18.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за вођење поступка за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1 − 3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

Члан 19.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 13. овог правилника, као и других захтева и поднесака у оквиру поступка за остваривање права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру поступка за остваривање права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Члан 20.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли подаци који су унети у захтев одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 18. овог правилника.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, или ако уз захтев за остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 18. овог правилника, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) који је поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 10. овог правилника,

2) који није поднет у року одређеном јавним позивом,

3) није поднет путем софтверског решења еАграр,

4) уз који је приложена искључиво документација која не гласи на подносиоца захтева;

5) који подносилац не уреди свој захтев на начин из става 2. овог члана;

6) у другим случајевима у складу са законом.

Након административне провере захтева из ст. 1. и 2. овог члана, Управа налаже надлежном инспектору проверу испуњености услова за остваривање права на подстицаје на терену, код лица која су поднела захтев, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником.

Надлежнa инспекцијa прегледа производни засад и постављене наслоне, односно коље на терену, врши увид у документацију о пореклу садног материјала, односно о сортној и здравственој исправности садница, проверава усклађеност са посебним прописом којим се уређује рејонизацији виноградарских географских производних подручја Србије, сачињава записник о извршеном прегледу производних засада и постављених наслона, односно коља.

Ако се административном провером и провером на терену у поступку утврди да захтев испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

 

Члан 21.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Члан 22.

Корисник подстицаја спроводи агротехничке мере (неге, одржавања и заштите производних засада) и ампелотехничке мере, наменски користи, не отуђује и не омогућава другом лицу коришћење предмета подстицаја у периоду од седам година од подизања, односно реконструкције производног засада.

Отуђењем предмета подстицаја из става 1. овог члана не сматра се губитак својства предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва, у складу са законом којим се уређују привредна друштва.

  1. МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА

ПО КОРИСНИКУ ПОДСТИЦАЈА И ПО ВРСТИ ПОДСТИЦАЈА

Члан 23.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана за израду виноградарског пројекта, припрему земљишта, набавку садница винове лозе, набавку наслона односно коља не може прећи вредност прихватљивих трошкова из члана 5. став 2, члана 6. став 4, члана 7. став 4. и члана 8. став 3. овог правилника.

Ако је корисник подстицаја сам извршио увоз предмета инвестиције, вредност прихватљиве инвестиције из става 1. овог члана представља статистичка вредност робе у динарима утврђена у јединственој царинској исправи.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја јесу:

1) за анализу земљишта – 200.000 динара;

2) за израду виноградарског пројекта – 1.000.000 динара;

3) за припрему земљишта – 20.000.000 динара;

4) за набавку садница – 30.000.000 динара;

5) за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе, односно површине виноградарске парцеле.

Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе, односно површине виноградарске парцеле.

Увећање максималног износа подстицаја за подручја одређених управних округа у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју утврђује се према месту у коме се налази производни засад који је предмет подстицаја.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара.

  1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Изузетно од члана 11. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника, у 2023. години, лице из члана 10. овог правилника остварује право на подстицаје, ако је инвестиција која је предмет захтева за остваривање права на подстицаје у потпуности реализована у периоду од 1. јануара 2021. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје и ако је производни засад винове лозе подигнут у четвртом кварталу 2021. године, у првом и другом кварталу 2022. године или у четвртом кварталу 2022. године.

Члан 25.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 26.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе („Службени гласник РСˮ, бр. 83/20 и 94/20).

Члан 27.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Цео правилнник преузмите овде: 4827023.0154.23-1 МПШВ

 

Број: 110-00- 00099/2023-09

У Београду, 16. јуна 2023. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар