Шанса за извоз српске јунетине у Саудијску Арабију

Аутор: draganadpetrovic
419 посета

Осим што су це­не тре­нут­но ста­бил­не и на ви­со­ком ни­воу уз­га­ји­ва­чи и про­из­во­ђа­чи ју­не­ћег ме­са мо­гли би уско­ро да ра­чу­на­ју и на из­воз у Са­у­диј­ску Ара­би­ју. Слич­на мо­гућ­ност на­ја­вље­на је и за пла­сман мле­ка, млеч­них про­из­во­да и јаг­ње­ти­не. Ка­ко је ре­као ми­ни­стар по­љо­при­вре­де Бра­ни­слав Не­ди­мо­вић, та др­жа­ва је не­дав­но на­ја­ви­ла отва­ра­ње тр­жи­шта за про­из­во­де из Ср­би­је.

– По­твр­ђе­но нам је да Са­у­диј­ска Ара­би­ја отва­ра сво­је тр­жи­ште за по­љо­при­вред­не про­из­во­де из на­ше зе­мље – го­ве­ђе и јаг­ње­ће ме­со, мле­ко и млеч­не про­из­во­де – на­гла­сио је Не­ди­мо­вић, го­сту­ју­ћи на РТС.

Ме­ђу зва­нич­ни­ци обе др­жа­ве уна­зад не­ко­ли­ко го­ди­на одр­жа­но је ви­ше са­ста­на­ка на те­му про­ши­ре­ња еко­ном­ских од­но­са, уз са­гла­сност да има до­ста про­сто­ра за про­ши­ре­ње са­рад­ње у обла­сти ту­ри­зма, агра­ра и гра­ђе­ви­нар­ства.

По­след­њи по­да­ци Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва по­ка­зу­ју да је из­ме­ђу Ср­би­је и Са­у­диј­ске Ара­би­је роб­на раз­ме­на у 2020. из­но­си­ла око 62 ми­ли­о­на евра, од че­га је наш из­воз био дво­стру­ко ве­ћи – око 40 ми­ли­о­на. Из те зе­мље уве­зли смо ро­бу у вред­но­сти од око 22 ми­ли­о­на евра.

Сек­тор сто­чар­ства пре­тр­пео је мо­жда и нај­ве­ћу ште­ту то­ком кри­зе с пан­де­ми­јом. Огра­ни­че­ност и за­тва­ра­ње тр­жи­шта у са­мом по­чет­ку ути­ца­ли су на сла­би­ју про­да­ју и из­воз у ре­ги­о­ну.

Илустрација: Арапско тржиште спас за домаће говедарство

Удру­же­ње „Агро­про­фит”, ко­је оку­пља ве­ли­ки број од­га­ји­ва­ча го­ве­да и ра­ни­је је апе­ло­ва­ло да би осва­ја­ње тр­жи­шта ба­рем не­ко­ли­ко арап­ских зе­ма­ља био спас за до­ма­ће го­ве­дар­ство.

– И да­ље смо та­квог ми­шље­ња. Има­мо пре­ци­зне по­дат­ке ко­ли­ко ко­ја др­жа­ва у све­ту и по ко­јој це­ни уво­зи ју­не­ти­не. Са­у­диј­ска Ара­би­ја је јед­на од рет­ких зе­ма­ља где би до­ма­ћи уз­га­ји­ва­чи и про­из­во­ђа­чи ме­са мо­гли да се укло­пе с ква­ли­те­том и тр­жи­шном це­ном – ка­же аграр­ни ана­ли­ти­чар Че­до­мир Ке­цо и пред­став­ник овог удру­же­ња.

Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, у тој др­жа­ви ју­не­ти­на у ма­ло­про­да­ји ко­шта 10,40 евра по ки­ло­гра­му. Ра­чу­ни­ца по­ка­зу­је да би куп­ци на­шим про­из­во­ђа­чи­ма мо­гли да пла­те ју­не по це­ни од 3,2 евра за ки­ло­грам (или ме­со 6,2 евра) и да оства­ре до­бру за­ра­ду. Они са­да узи­ма­ју ову вр­сту ме­са и сто­ку из Бра­зи­ла, Ру­му­ни­је, Шпа­ни­је, Укра­ји­не, Аустра­ли­је, Ин­ди­је, Па­ки­ста­на, Но­вог Зе­лан­да… Углав­ном је то из зе­ма­ља где има до­ста ју­не­ти­не. Из­воз ме­са у ислам­ске др­жа­ве зах­те­ва спе­ци­фич­ну об­ра­ду ме­са, па се по­ста­вља пи­та­ње има ли Ср­би­ја ка­па­ци­те­те?

– Има­мо оспо­со­бље­не кла­ни­це по стан­дар­ди­ма Ха­ла­ла, с тим што тре­ба да об­но­ви­мо до­зво­ле. Мо­ра­мо да бу­де­мо си­гур­ни по пи­та­њу мо­гућ­но­сти из­во­за, јер је об­на­вља­ње до­зво­ле ску­по – на­гла­ша­ва Ке­цо. До­да­је да би за Ср­би­ју био пун по­го­дак отва­ра­ње тр­жи­шта Са­у­диј­ске Ара­би­је и да је оп­ти­ми­ста ка­да је о то­ме реч.

Илустрација: Има­мо оспо­со­бље­не кла­ни­це по стан­дар­ди­ма Ха­ла­ла/ ФОТО:Pixabay

Сма­тра и да је ре­ал­ни­је да на то тр­жи­ште из­ве­зе­мо ју­не­ће ме­со, јер зах­те­ва ма­ње ком­пли­ко­ва­не про­це­ду­ре. По­сто­је пла­но­ви и за из­воз ме­са у Ки­ну, али је са­да про­блем то што је тран­спорт из­у­зет­но по­ску­пео. Ке­цо по­ја­шња­ва да би чак и у том слу­ча­ју про­из­во­ђа­чи из Ср­би­је мо­гли да се при­ла­го­де, јер на ки­не­ском тр­жи­шту по­сто­ји ве­ли­ка раз­ли­ка у це­на­ма ју­не­ти­не на ма­ло­про­дај­ном тр­жи­шту, од не­ве­ро­ват­них 115 до­ла­ра по ки­ло­гра­му, за ме­со ко­је уво­зе из Аустра­ли­је, до све­га се­дам евра.

Ка­да је реч о до­ма­ћем тр­жи­шту, Ке­цо на­по­ми­ње да је тре­нут­но ма­њи за­стој у про­да­ји, али да је це­на ју­на­ди оста­ла на ви­со­ком ни­воу, од 2,5 до 2,7 евра по ки­ло­гра­му. Ка­ко на­во­ди, ни­је се одав­но де­си­ло да хол­штајн ра­са ју­на­ди (дру­га кла­са ју­не­ти­не) до­сти­же 2,3 до 2,5 евра, а све тра­же­ни­ји су те­шка ју­над и тов­не ра­се. Нај­ви­ше се из­во­зи у Цр­ну Го­ру и Ал­ба­ни­ју, а мо­же да се оче­ку­је и ве­ћа по­тра­жња пред ту­ри­стич­ку се­зо­ну.

– Мо­же се до­го­ди­ти да ју­на­ди јед­но вре­ме не­ће би­ти, јер је до­ста кра­ва про­да­то и не­ма до­вољ­но те­ла­ди. Ко­ли­ко има­мо то­ли­ко и про­да­мо. Пра­ву сли­ку ста­ња у сек­то­ру има­ће­мо тек у дру­гој по­ло­ви­ни го­ди­не, а та­да ће­мо зна­ти ка­ко смо про­шли у ве­зи са огром­ним по­ску­пље­њем сточ­не хра­не – об­ја­шња­ва Че­до­мир Ке­цо. До­да­је да је до­бро што др­жа­ва за­др­жа­ва све ме­ре у сто­чар­ству и што су под­сти­ца­ји за тов­ну ју­над по­ве­ћа­ни на 15.000 ди­на­ра.

Илустрација: Велика разлика у цени говедине на светском тржишту/ФОТО:Pixabay

Подсећамо, Упра­ва за аграр­на пла­ћа­ња са­оп­шти­ла је пре неки дан да је по­че­ло под­но­ше­ње зах­те­ва за под­сти­ца­је у сто­чар­ству и то за тов ју­на­ди, јаг­ња­ди, ја­ра­ди и сви­ња, као и за под­сти­ца­је за кра­ве за уз­гој те­ла­ди за тов. Сто­ча­ри ову вр­сту др­жав­них суб­вен­ци­ја мо­гу да оства­ре под­но­ше­њем зах­те­ва до 31. ју­ла и то за гр­ла пре­да­та кла­ни­ци или из­ве­зе­на у пе­ри­о­ду од 1. ју­ла 2021. го­ди­не до 30. ју­на те­ку­ће го­ди­не. Под­сти­цај за тов ју­на­ди из­но­си 15.000 ди­на­ра по гр­лу, 2.000 ди­на­ра за јаг­њад и ја­рад и 1.000 ди­на­ра за сви­ње.Извор: https://www.politika.rs/sr/clanak/498852/Sansa-za-izvoz-srpske-junetine-u-Saudijsku-Arabiju

Srodni tekstovi

Оставите коментар