Да ли ће пољопривредници плаћати порез на помоћне објекте?

Аутор: draganadpetrovic
844 посета

Порески обвезници од ове године порез на имовину за помоћне објекте, који се налазе на њиховој окућници плаћају као порез за гараже, а не као да у њима живе или раде, што је до сада био случај. Самим тим овај намет ће за већину обвезника бити мањи, јер на пример у Београду у првој екстразони становања пореска основица за кућу износи 224.012 динара по метру кавадратном, а за гаражу 89.153 динара, док у петој зони на ободу престонице квадратни метар куће вреднује се 61.326 динара, а гаража 29.496 динара. Министарство финансија је помоћне објекте дефинисало као самосталне који не служе за становање или обављање делатности и не разврставају се у станове, куће за становање или у пословне зграде и друге грађевинске објекте који служе за обављање делатности.

Дакле, свако ко у градском дворишту има бунар, базен, резервоар, цистерну, помоћну зграду или зграду чија је подна површина испод површине земље као што су подруми, шупе за смештај огрева, котларнице, настрешнице основе преко десет квадрата које су самостални објекти – треба да их пријави локалној пореској администрацији и плате порез. Мада су грађани и до сада имали ту обавезу.

Илустрација: Из архиве Агробизнис магазина

Закључно са порезом на имовину за 2020, ови простори су разврставани и порез се плаћао на исту основицу као за објекат коме припадају било да је реч о кући или пословној згради.

– Почев од пореза за 2021, обвезници који воде пословне књиге и који непокретности исказују по фер вредности у складу са рачуноводственом политиком, порез на имовину и за помоћне (као и за друге) објекте утврђују на основицу коју чини фер вредност непокретности исказана у њиховим пословним књигама са стањем на последњи дан пословне године обвезника у 2020 – наводе из Министарства финансија.

Обвезници који воде пословне књиге који вредност непокретности у пословни књигама не исказују на наведени начин, као и обвезницима који не воде пословне књиге, пореска основица за помоћне објекте утврђује се применом корисне површине објекта и просечне цене квадратног метра гаража и гаражних места у зони, према одлуци локалне самоуправе која је објављена до 30. новембра 2020.

Изменама Закона о презу на имовину предвиђена су и пореска ослобађања.

– Примера ради, порез на имовину не плаћају обвезници који не воде пословне књиге (на пример физичка лица која нису предузетници) – на објекте који су намењени и користе се за примарну пољопривредну производњу као што је гајење стоке. Независно од тога да ли су регистровали пољопривредно газдинство и да ли су обвезници пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства. Услов за пореско ослобођење је да конкретни објекат за који се утврђује порез није уступљен другом ради остваривања прихода, при чему то уступање у току дванаест месеци (непрекидно или са прекидима) траје више од 183 дана – објашњавају из Министарства финансија.

Да би се омогућило правилно утврђивање пореза обвезници који не воде пословне књиге (порез који се утврђује решењем) дужни су да до 31. јануара 2021. поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за непокретности које се разврставају у друкчију групу у односу на групу у коју су биле разврстане за сврху утврђивања пореза на имовину за 2020.

Министарство финансија не располаже подацима о броју поднетих пореских пријава имајући у виду да се оне подносе локалним самоуправама према месту непокретности за које се утврђује порез. Јединице локалне самоуправе располажу подацима о броју поднетих пореских пријава по том основу.

Извор:http://www.politika.rs/scc/clanak/475797/Poljoprivrednici-ne-placaju-porez-na-pomocne-objekte

Srodni tekstovi

Оставите коментар