Пад продаје и откупа пољопривредних производа, а раст вредности промета

Аутор: Gdjakovic
473 посета

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у другом тромесечју 2023. године, у односу на исти период  2022. године, у текућим ценама је мања за 30.5%.
За првих шест месеци 2023, у поређењу са истим периодом 2022. године, укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији мања је за 20.8% у текућим ценама, а у сталним ценама је мања за 30.0%.

Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији за првих шест месеци 2023, у односу на исти период претходне године, изражена у текућим ценама, већа је за 14,9%. У структури вредности промета пољопривредних производа на пијацама за првих шест месеци 2023. године највише учествују следеће групе производа: поврће (28,0%), живина и јаја (20,0%), млеко и млечни производи (15,2%) и воће и грожђе (14,8%).

Почео је попис пољопривреде, на газдинства пописивачи долазе од 1.октобра до 15. децембра

Према Закону о Попису пољопривреде 2023. („Службени гласник РС“, бр. 76/21), Попис пољопривреде 2023. (Попис) спроводи се од 1. јуна до 15. децембра 2023. године. Пописом су обухваћена пољопривредна газдинства (у даљем тексту: газдинства): породична газдинства, газдинства предузетника и газдинства правних лица. Самопописивање газдинстава правних лица и предузетника почиње 1. јуна 2023. године, док се теренско прикупљање података (пописивање) спроводи од 1. октобра до 15. децембра 2023. године.
Газдинства правних лица и предузетника ће се самопописати попуњавањем веб-Упитника. Податке о породичним газдинствима прикупљају пописивачи непосредно од газдинстава, методом интервјуа, користећи преносиве рачунаре (лаптопове) за унос података.

ПОПИСИВАЧИ
Период ангажовања пописивача је од 01. октобра до 22. децембра 2023. године (ради се и викендом).

Непосредно по завршетку пописивања, у изабраним пописним круговима, поновним пописивањем, спроводи се контрола квалитета података прикупљених Пописом ‒ постпописна анкета. У складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. (у даљем тексту: Закон), подаци прикупљени у Попису користиће се искључиво у статистичке сврхе и не могу се уступати другим физичким и правним лицима.
Поред тога, подаци се не могу употребљавати у сврху утврђивања обавеза, нити се могу користити као доказ за остваривања права газдинстава или појединаца.
Лица која прикупљају податке на терену дужна су да строго воде рачуна о тачности уписа података које добијају од грађана. Сва физичка и правна лица која обављају послове у вези с Пописом дужна су да чувају као тајну све податке прикупљене од пописаних газдинстава. За кршење одредаба Закона које се односе на употребу и заштиту личних података грађана, као и података о газдинствима, предвиђене су новчане казне.
Такође, новчаном казном казниће се за прекршај пописивач, координатор и друго лице ангажовано у Попису ако послове у вези са Пописом не врше благовремено и на прописан начин.

КОНТРОЛОРИ ПОПИСА
По завршетку Пописа, у изабраним пописним круговима спроводи се контрола обухвата јединица Пописа и контрола квалитета података прикупљених Пописом. Контрола се врши поновним пописивањем домаћинстава/газдинстава у изабраним пописним круговима, у посебној апликацији и у складу са Упутством за спровођење контроле квалитета података Пописа, које прописује Завод.

Извор: РЗС https://www.stat.gov.rs/

Srodni tekstovi

Оставите коментар