Који хлеб су произвођачи обавезни да производе

Аутор: dzonioff
216 посета

Влада Републике Србије донела је уредбу о обавзној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“. Према овој уредби произвођачи хлеба обавезни су да произведу и ставе у промет хлеб од брашна „Т- 500” у количини од најмање 40% дневне производње свих врста хлеба. При томе се под хлебом од брашна „Т-500” подразумева векна чија тежина је најмање 500 грама, са следећим основним састојцима: 370 грама брашна „Т-500”, со 7,4 грама, квасац 9,25 грама и адитив 1,48 грама. Уредбом је предвиђено да највиша обрачуната маржа која је део велепродајне цене хлеба, векне тежине 500 грама, не може бити већа од 2%, а највиша обрачуната маржа која је део малопродајне цене хлеба, може бити максимално до 6%. Највиша укупна стопа марже, односно трошкова промета (укључујући све врсте рабата, каса сконто и сл.) не може бити већа од 8,12% у односу на произвођачку цену хлеба. Трговци на мало који продају хлеб обавезни су да у структури дневне набавке свих врста хлеба имају најмање 40% хлеба од брашна „Т- 500”. Они могу да врате произвођачу хлеба до 5% (ремитенда) од набављене количине на дневном нивоу. Рок плаћања произвођачу хлеба не може бити дужи од 20 дана од дана пријема рачуна за испоручени хлеб. За непоштовање ове уредбе предвиђене су новчане казне. Казном од 100.000 до 2.000.000 динара за прекршај ће се казнити правно лице ако не произведе и не стави у промет хлеб односно ако се не придржава начина обрачуна марже или поступа супротно прописаним одредбама ове уредбе. Уз казну може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године. Казна за одговорно лице у правном лицу износи од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да обавља одређене послове у трајању од шест месеци до једне године. Казна за предузетника износи од 10.000 до 500.000 динара и може му се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године. Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове трговине. Извор: Агросмарт

Srodni tekstovi

Оставите коментар