Да ли знате да је ступио на снагу правилник о транспорту односно промету животиња?

Аутор: Gdjakovic
452 посета

На основу члана 93. став 11. Закона о ветеринарству („Службени гласник РСˮ, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Mинистар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ЗА СТАВЉАЊЕ ЖИВОТИЊА У ПРОМЕТ, НАЧИНУ ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ ЖИВОТИЊА ПРЕ УТОВАРА, ОБРАСЦУ УВЕРЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА, ОБРАСЦУ ПОТВРДЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ПОШИЉКЕ ЖИВОТИЊА У ПРОМЕТУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ УВЕРЕЊИМА И ПОТВРДАМА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 18/24

 од 8. марта 2024. године)

  1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови за стављање животиња у промет, начин прегледа пошиљке животиња пре утовара, образац уверења о здравственом стању животиња, образац потврде о здравственом стању пошиљке животиња у промету, садржина и начин вођења евиденције о издатим уверењима и потврдама.

Значење појединих израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) јесте орган надлежан за послове ветеринарства;

2) Информациони систем Министарства (у даљем тексту: Информациони систем) јесте скуп компјутерских апликација повезаних у јединствен интегрисани информациони систем у циљу ефикасне размене података;

3) Централна база података о обележавању животиња (у даљем тексту: Централна база) јесте електронска база података коју води Министарство у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

4) власник животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник, који има право чувања, држања, узгоја, гајења, репродукције, транспорта, коришћења и продаје животиње, који је одговоран за живот, заштиту здравља и добробит животиње;

5) држалац животиње јесте правно или физичко лице, односно предузетник који има право чувања, држања, узгоја, гајења, репродукције, транспорта, коришћења, продаје на основу писменог одобрења власника животиње и који је одговоран за живот, заштиту здравља и добробит животиње;

6) газдинство са животињама (у даљем тексту: газдинство) јесте сваки затворени или отворени простор, фарма, објекат у коме се животиње држе, чувају, узгајају и стављају у промет, трајно или привремено;

7) епизоотиолошка јединица јесте подручје које обухвата територију општине или њен део;

8) здравствено стање животиња јесте стање животиња у погледу заразних болести животиња утврђено према критеријума које су дефинисале одговарајуће међународне организације;

9) Програм мера здравствене заштите животиња (у даљем тексту: Програм мера) јесте скуп активности које имају за циљ спречавање појаве, рано откривање, спречавање ширења, праћење и сузбијање или искорењивање заразних болести животиња, и обезбеђивање система обележавања, регистрације и следљивости животиња;

10) надлежна ветеринарска организација јесте ветеринарска амбуланта, ветеринарска станица и ветеринарска служба која обавља послове и спроводе мере из Програма мера;

11) надлежни ветеринар јесте ветеринар запослен у надлежној ветеринарској организацији, односно ветеринар које издаје уверење о здравственом стању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

12) овлашћена ветеринарска организација јесте ветеринарски субјект који је од стране Министарства овлашћен да обавља поједине стручне послове ветеринарске инспекције;

13) овлашћени ветеринар јесте ветеринар који обавља поједине стручне послове ветеринарске инспекције, запослен у овлашћеној ветеринарској организацији;

14) пошиљка животиња јесу животиње обухваћене истим прописаним документом који се налази на истом превозном средству, потичу из истог места порекла и намењени су истом месту крајњег одредишта;

15) праћење кретања животиња јесте скуп поступака у складу са прописом којим се уређује обележавање, регистрација и праћење кретања животиња, у зависности од врсте животиња;

16) заразна болест јесте болест животиња која подлеже обавези пријављивања у складу са законом којим се уређује ветеринарство.

  1. II. УСЛОВИ ЗА СТАВЉАЊЕ ЖИВОТИЊА У ПРОМЕТ

 

Члан 3.

У промет се може ставити животиња:

1) која потиче са газдинства које је регистровано у Централној бази, уколико је та регистрација у складу са прописом којим се уређује обележавање и регистрација животиња;

2) која потиче са газдинства на којем не постоји ограничење или забрана промета те врсте животиња или животиње за које се уверење тражи;

3) која потиче са газдинства на којем је извршен активни надзор газдинства, у складу са Програмом мера;

4) која је обележена и регистрована у Централној бази, у складу са прописом којим се уређује обележавање и регистрација животиња;

5) која поседује пасош или други идентификациони документ, издат у складу са прописом којим се уређује обележавање и регистрација животиња;

6) над којом су спроведене све мере прописане Програмом мера;

7) која поседује уверење о здравственом стању животиња;

8) за коју је власник газдинства пријавио кретање надлежном ветеринару, ради праћења кретања животиња;

9) за коју је власник газдинства попунио потврду за праћење кретања.

III. НАЧИН ПРЕГЛЕДА ПОШИЉКЕ ЖИВОТИЊА

ПРЕ УТОВАРА

 

Члан 4.

                        Пошиљке животиња које се отпремају ван територије епизоотиолошке јединице, подлежу ветеринарско – санитарном прегледу пре утовара, осим:

                        1) регистрованих копитара у спортске или рекреативне сврхе, или ако су намењени учествовању на културним или сличним догађајима, или ако се крећу искључиво због привремене испаше или рада;

                        2) пчелињих заједница ради испаше или продаје;

                        3) једнодневне живине из одобрених објеката за инкубирање јаја и једнодневне пернате дивљачи;

                        4) живе рибе и рибље млађи ради даљег узгоја и порибљавања;

                        5) живине и кунића који се са газдинства упућују директно на клање у кланицу;

                        6) пужева;

                        7) паса и мачака, осим ако посебним прописом није другачије прописано.

 

Члан 5.

Захтев за ветеринарско – санитарни преглед пошиљке животиња пре утовара подноси се овлашћеној ветеринарској организацији, у писаној форми дан раније од дана стављања у промет животиње.

Захтев садржи податке о времену и месту утовара, врсти, категорији и броју животиња које се утоварују.

Ветеринарско – санитарни преглед пошиљке животиња врши се на месту утовара и обухвата преглед животиња пре утовара и преглед превозног средства у које се животиње утоварају.

 

Члан 6.

Ветеринарско – санитарни преглед животиња пре утовара, обухвата:

1) преглед документације;

2) идентификацију животиња;

3) физички преглед.

Преглед документације обухвата: проверу валидности уверења и идентификационих докумената животиња.

Идентификација животиња обухвата: проверу идентификационих бројева животиња (ушна маркица, микрочип, плочица за обележавање пчелињих друштава) са прегледаном документацијом.

Физички преглед животиња обухвата: преглед животиња (крда, стада, јата) адспекцијом, у циљу откривања видљивих клиничких знакова заразних болести животиња, и потврђивања услова добробити животиња приликом транспорта у складу са посебним прописом.

У случају да се физичким прегледом посумња на постојање заразне болести, врши се клинички преглед сумњивих животиња.

Утовар животиња код којих са сигурношћу није могуће искључити сумњу на постојање заразних болести, није дозвољен.

У случају да се физичким прегледом утврди да животиња није способна за транспорт у складу са прописом којим се уређује добробит животиња, неће се дозволити утовар те животиње.

 

Члан 7.

Преглед превозног средства у које се животиње утоварају обухвата:

1) проверу услова превозног средства у смислу добробити животиња приликом транспорта, у складу са прописом којим се уређује добробит животиња;

2) проверу дезинфекције возила, у складу са прописом којим се уређује начин дезинфекције превозних средстава;

3) проверу уписа превозника и превозног средства у Регистру превозника, у складу са прописом којим се уређује доробит животиња у промету;

4) проверу потврде о обучености за добробит животиња приликом превоза, за возаче и пратиоце животиња, у складу са прописом којим се уређује добробит животиња у промету.

 

Члан 8.

            Након извршеног ветеринарско – санитарног прегледа животиња пре утовара, ако су испуњени услови из члана 7. овог правилника, издаје се Потврда о здравственом стању пошиљке животиња (у даљем тексту: Потврда) на Обрасцу 1 – Потврда о здравственом стању пошиљке животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

            Потврду потписује ветеринарски инспектор, односно овлашћени ветеринар, и оверава је печатом ветеринарске инспекције, односно овлашћене ветеринарске организације.

 

Члан 9.

            Овлашћена ветеринарска организација задужује обрасце потврда од ветеринарске инспекције, на основу писаног захтева, о чему води податке у Информационом систему.

Овлашћене ветеринарске организације воде податке о задуженим блоковима потврда.

Обрасци потврда су повезани у блокове од по 50 оригинала, са одштампаном ознаком серије и седмоцифреним серијским бројевима, са једном копијом која остаје у блоку.

Задужени блокови потврда имају нумерисане странице оверене од стране одговорног лица овлашћене ветеринарске организације и садрже датум задужења, број задужених блокова са серијским бројевима (од – до) и име и презиме овлашћеног ветеринара који је блокове задужио.

Блокови потврда, пре задужења овлашћених ветеринара, чувају се под кључем.

Овлашћене ветеринарске организације чувају копије у блоковима потврда 3 године од датума последње издате потврде у блоку.

 

 

  1. IV. ОБРАЗАЦ УВЕРЕЊА О

ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊЕ

 

Члан 10.

Уверење о здравственом стању животиња јесте јавна исправа о чињеницама о којима Министарство води службену евиденцију, издато из Информационог система, које се састоји од података из Централне базе и својеручно потписане изјаве власника животиње дате под материјалном и кривичном одговорношћу, да:                                                                                                    1) животиње намењене клању нису лечене, односно храњене медицинираном храном, или ако су лечене или храњене медицинираном храном да је истекла прописана каренца за одобрене ветеринарско медицинске производе или лекове који се користе у хуманој медицини, а чија је употреба дозвољена на животињама;                                                                                                                                  2) животиње нису лечене забрањеним ветеринарско медицинским производима укључујући забрањене хормонске препарате;                                                      3) животиње нису храњене храном за животиње која садржи недозвољене супстанце;                                                                                                                         4) да је са животињама поступано у складу са посебним прописима о здравственој заштити и добробити животиња;                                                                              5) да све животиње на газдинству не показују видљиве промене здравственог стања.

Уверење о здравственом стању животиња се издаје за копитаре, папкаре, пернату живину, куниће, рибе из узгајалишта, пчеле, дивљач, псе и мачке, на Обрасцу 2 – Уверење о здравственом стању животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уверење о здравственом стању животиња издаје надлежни ветеринар, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, на захтев власника односно држаоца животиње, сваког радног дана у редовно радно време.

Надлежни ветеринар својеручно потписује издато уверење о здравственом стању животиња и оверава га печатом надлежне ветеринарске организације.

Изузетно од става 1. овог члана, издаје се уверење на основу података из евиденције коју поседује власник, односно надлежна ветеринарска организација, које се не може продужити, за животиње које се налазе на газдинствима у географски удаљеним подручјима, и то на газдинствима која су удаљена више од 20 km од надлежне ветеринарске организације односно њеног организационог дела (амбуланте), као и у случају техничких проблема у приступу Информационом систему, односно Централној бази.

За тачност података добијених од власника, уписаних у уверење из става 5. овог члана, одговара власник односно држалац животиње.

Издавање уверења из става 5. овог члана надлежни ветеринар евидентира у Информационом систему најкасније у року од 24 сата од дана издавања, а пре издавања Потврде, након чега се издаје уверење о здравственом стању животиња, којом приликом се уверење из става 5. овог члана поништава, задржава и чува заједно са копијом три године од дана поништавања у ветеринарској организацији која је издала уверење.

Уверење о здравственом стању животиња издато на основу уверења из става 5. овог члана, носи серијски број уверења из става 5. овог члана, као број претходног уверења о здравственом стању животиња.

Обрасци уверења из става 5. овог члана су повезани у блокове од по 50 оригинала, са одштампаном ознаком серије и седмоцифреним серијским бројевима, са једном копијом која остаје у блоку, које Ветеринарска комора Србије испоручује надлежним ветеринарским организацијама на основу писаног захтева надлежне ветеринарске организације, о чему се води евиденција у Информационом систему и надлежној ветеринарској организацији.

Евиденција  о примљеним и издатим блоковима из става 5. овог члана пре задужења, чува се под кључем, има нумерисане странице оверене од стране одговорног лица надлежне ветеринарске организације и садржи датум задужења, број задужених блокова са серијским бројевима (од – до) и име и презиме надлежног ветеринара који је блокове задужио.

 

Члан 11.

Уверење о здравственом стању животиња се издаје за сваку животињу засебно ( у даљем тексту: појединачно уверење о здравственом стању животиња) или за више животиња ако су исте врсте и категорије, и истог власника односно држаоца животиње (у даљем тексту: групно уверење о здравственом стању животиња).

Појединачна уверења о здравственом стању животиња издају се за говеда, копитаре, псе и мачке, односно за животињске врсте за које Министарство издаје пасош или други идентификациони документ, у складу са прописом којим се уређује обележавање и регистрација животиња.

Групно уверење о здравственом стању животиња издаје се за све остале врсте животиња, уколико се уверење односи на већи број животиња.       Групно уверење о здравственом стању животиња које се односи на већи број обележених и регистрованих животиња, односно пчелињих друштава, садржи спецификацију животиња из Прилога – Спецификација животиња, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, на којој се налазе сви идентификациони бројеви животиња, односно пчелињих друштава, на које се уверење односи.

 

Члан 12.

Издавањем уверења о здравственом стању животиња потврђује се да:

1) су на животињама спроведене све превентивне и дијагностичке мере у складу са Програмом мера;

2) је извршен активни надзор газдинства према Програму мера;

3) у месту порекла или боравка животиња није утврђено постојање заразних болести које се могу пренети том животињском врстом;

4) не постоје ограничења или забрана промета за то газдинство, животињску врсту или животињу.

 

Члан 13.

Уверење о здравственом стању животиња важи 10 дана од дана издавања, а за пчелиње заједнице 3 месеца од дана издавања.

Важење уверења о здравственом стању животиња може да се продужи најдуже једну годину од дана издавања.

Члан 14.

У току године у којој је уверење издато, издаје се ново уверење  о здравственом стању животиња ако се на основу групног уверења о здравственом стању животиња издају групна уверења о здравственом стању животиња за мањи број животиња или појединачна уверења о здравственом стању животиња, и ако је дошло до промене категорије животиње на коју се уверење односи.

Групна уверења о здравственом стању животиња за мањи број животиња и појединачна уверења о здравственом стању животиња издата на основу групног уверења, носе податак о серијском броју претходно издатог групног уверења.

При издавању уверења о здравственом стању животиња на основу претходно издатог групног уверења о здравственом стању животиња, претходно издато групно уверење о здравственом стању животиња престаје да важи.

За преостале животиње са претходно издатог групног уверења о здравственом стању животиња издаје се ново уверење.

Члан 15.

У случају када је уверење о здравственом стању животиња изгубљено, оштећено, нечитко или на било који други начин неупотребљиво, издаје се дупликат уверења о здравственом стању животиња са истим подацима и истим серијским бројем.                                                                                              Издати дупликат уверења о здравственом стању животиња у горњем десном углу, испод серијског броја уверења, носи ознаку „ДУПЛИКАТˮ, а на полеђини уверења о здравственом стању животиња се налазе сви подаци о променама извршеним од дана издавања уверења о здравственом стању животиња, које су евидентиране у Информационом систему.

Члан 16.

Нови власник, односно држалац животиња, одмах врши пренос уверења о здравственом стању животиња на своје име у надлежној ветеринарској организацији.

Пренос уверења о здравственом стању животиња надлежни ветеринар  одмах уноси у Информациони систем.

Пренос уверења из члана 10. став 5. овог правилника на новог власника, односно држаоца животиње, врши се уписивањем идентификационог броја газдинства, имена и презимена и броја личне карте новог власника, односно држаоца животиње, на полеђини уверења из члана 10. став 5. овог правилника.

Пренос уверења о здравственом стању животиња потписује и оверава надлежни ветеринар.

О преносу уверења из члана 10. став 5. овог правилника на новог власника, односно држаоца животиње, надлежна ветеринарска станица води писану евиденцију која садржи серијске бројеве уверења из члана 10. став 5. овог правилника и податке о газдинству, имену и презимену и броју личне карте новог власника, односно држаоца животиње.

Члан 17.

Након извршеног клања у одобреним објектима за клање животиња, ветеринарски инспектор, односно овлашћени ветеринар који обавља службену контролу животиња пре и после клања, поништава уверење о здравственом стању животиња за заклане животиње дијагоналном косом цртом и текстом „ПОНИШТЕНОˮ са висином слова од најмање 3 cm, или одговарајућим штамбиљем.

На поништеном уверењу о здравственом стању животиња се у горњем десном углу уписује датум и редни број под којим је животиња уведена у евиденцију о прегледу животиња за клање након приспећа у депо кланице.

Поништавање уверења о здравственом стању животиња за заклане животиње се уноси у Информациони систем без одлагања.

Поништено уверење о здравственом стању животиња се у одобреним објектима за клање животиња чува под надзором ветеринарске инспекције три године од датума поништавања.

 

  1. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ

УВЕРЕЊИМА И ПОТВРДАМА

 Члан 18.

Евиденција о издатим уверењима о здравственом стању животиња и уверењима из члана 10. став 5. овог правилника, и наплаћеним накнадама за издавање уверења, уверења из члана 10. став 5. овог правилника, дупликата уверења и продужење важења уверења, води се у Информационом систему и садржи све податке који се налазе на издатим уверењима о здравственом стању животиња односно уверењима из члана 10. став 5. овог правилника, односно податке о издавању дупликата уверења о здравственом стању животиња и продужењу важења уверења о здравственом стању животиња.

Надлежна ветеринарска организација сачињава извештај из Информационог система који садржи укупан број издатих уверења о здравственом стању животиња и уверења из члана 10. став 5. овог правилника, по врстама и категоријама животиња, број издатих дупликата уверења о здравственом стању животиња и број уверења о здравственом стању животиња којима је продужено важење, са укупним износом наплаћених накнада за издавање уверења о здравственом стању животиња и уверења из члана 10. став 5. овог правилника, дупликата уверења о здравственом стању животиња и продужење важења уверења о здравственом стању животиња.

Извештај потписује и оверава овлашћено лице надлежне ветеринарске организације.

Извештај о издатим уверењима о здравственом стању животиња и уверењима о здравственом стању животиња из члана 10. став 5. овог правилника, надлежна ветеринарска организација доставља Министарству до петог у месецу за претходни месец.

Члан 19.

Евиденција о издатим потврдама води се у Информационом систему, и садржи све податке који се налазе на издатим потврдама.

Овлашћена ветеринарска организација сачињава извештај из информационог система који садржи укупан број издатих потврда, укупан износ наплаћене накнаде за поднете захтеве и укупан износ наплаћених накнада за извршене ветеринарско санитарне прегледе пошиљки животиња.

Извештај потписује и оверава овлашћено лице овлашћене ветеринарске организације.

Извештај о издатим потврдама овлашћена ветеринарска организација доставља Министарству до петог у месецу за претходни месец.

  1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:

1) Правилник о поступку и начину наплате накнаде за издавање и продужење важења уверења о здравственом стању животиња („Службени гласник СРСˮ, број 26/84);

2) Правилник о обрасцу уверења о здравственом стању животиња („Службени лист СФРЈˮ, број 39/88);

3) Правилник о начину вођења евиденције о издатим и продуженим уверењима о здравственом стању животиња, о њиховом преносу, као и обрасцу за вођење ове евиденције („Службени гласник РСˮ, број 44/94);

4) одредбе члана 51. и чл. 55. до 59. Правилника о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско – техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу уверења о здравственом стању пошиљке („Службени лист СФРЈˮ, број 69/90 и „Службени гласник РСˮ бр. 31/11, 73/10 и 48/11), у делу који се односе на пошиљке животиња.

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а примењује се од 1. маја 2024. године.

 

Број: 000506531 2023 14840 007 001 000 001

У Београду,  6. марта 2024. године

МИНИСТАР

 

Јелена Танасковић

Предлог правилника уверење о здравственом стању животиња МПШВ 080324

 

 

Заводни број:

270-323-______/____/20__-05

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Образац 1

No 01234567

 

На основу члана 93. став 3. и 4.. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РСˮ бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19) и Правилника о условима за стављање животиња у промет, начину прегледа пошиљке животиња пре утовара, обрасцу уверења о здравственом стању животиња, обрасцу потврде о здравственом стању пошиљке животиња у промету, садржини и начину вођења евиденције о издатим уверењима и потврдама („Сл. гласник РСˮ број **/**), издаје се

ПОТВРДА О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ

ПОШИЉКЕ ЖИВОТИЊА

Прегледао сам приликом утовара пошиљку животиња

____________________________________________________________________________________________

(број, врста и категорија животиња, за денчане пошиљке и број кавеза / сандука)

описаних у _________________________ уверења о здравственом стању животиња са серијским бројевима

____________________________________________________________________________________________

(серијски бројеви уверења о здравственом стању животиња)

утоварених у превозно средство ____________________________________________________________________________________________

(врста и регистарски број превозног средства – приколице)

место утовара ____________________________________________________________________________________________

(идентификациони број газдинства – ХИД, општина, насељено место, адреса)

коју отпрема ____________________________________________________________________________________________

(назив пошиљаоца – правног или физичког лица)

коју прима ____________________________________________________________________________________________

(назив примаоца – правног или физичког лица, идентификациони број газдинства – ХИД, општина, насељено место, адреса)

и утврдио да су испуњени прописани ветеринарско санитарних услови и услови добробити животиња у транспорту.

Износ обрачунате накнаде за ветеринарско санитарни преглед пошиљке животиња ___________,00 динара.

У __________________

Датум: ___.___. 20___.

 

место

за

оверу

ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР / ОВЛАШЋЕНИ ВЕТЕРИНАР

 

____________________________________

(својеручни потпис и факсимил)

 

Образац 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

На основу члана 93. став 2. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“ број 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19) и Правилника о условима за стављање животиња у промет, начину прегледа пошиљке животиња пре утовара, обрасцу уверења о здравственом стању животиња, обрасцу потврде о здравственом стању пошиљке животиња у промету, садржини и начину вођења евиденције о издатим уверењима и потврдама („Сл. гласник РС“ број АА/ББ), издаје се

 УВЕРЕЊЕ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ЖИВОТИЊА

Назив ветеринарске организације која је издала уверење

 

Број претходног уверења

 

Серијски број уверења

 

Име и презиме власника / држаоца животиње  
Број личне карте, издата од
Идентификациони број газдинства (ХИД):  
Општина, насељено место, адреса газдинства:  
Идентификациони број животиње

(број ушне маркице / број микрочипа / број плочице за пчелиња друштва или евиденциони број јата)

  Пол

 

Старост

(у месецима)

Број животиња

(комада, килограма, пчелињих друштава):

Врста животиња: Категорија животиња:
ПОДАЦИ ИЗ ВЕТЕРИНАРСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Извршене превентивне мере (врста мере и датум вакцинације)
Извршена дијагностичка испитивања (врста испитивања и датум испитивања)
Остале превентивне мере и дијагностичка испитивања:

 

Подаци о лечењу:

 

Датум извршеног активног надзора газдинства:  
Активни надзор извршио:  
Износ наплаћене накнаде за издавање уверења: ________,00 динара
Датум издавања / продужења уверења Надлежни ветеринар
___.___. 20___. године  
важи до:
___.___. 20___. године (својеручни потпис)
Место за оверу

 

И З Ј А В А

 

Ја, ___________________________, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да:
·          животиње намењене клању нису лечене, односно храњене медицинираном храном, или ако су лечене или храњене медицинираном храном да је истекла прописана каренца за одобрене ветеринарско медицинске производе или лекове који се користе у хуманој медицини, а чија је употреба дозвољена на животињама;
·          животиње нису лечене забрањеним ветеринарско медицинским производима укључујући забрањене хормонске препарате;
·          животиње нису храњене храном за животиње која садржи недозвољене супстанце;
·          да је са животињама поступано у складу са посебним прописима о здравственој заштити и добробити животиња;
·          да све животиње на газдинству не показују видљиве промене здравственог стања.
   
_________________________________

(својеручни потпис)

 

Прилог

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЖИВОТИЊА Серијски број уверења
Идентификациони број животиње Врста Категорија Пол Старост Вакцинација

(врста, датум)

Вакцинација

(врста, датум)

Дијагностичко

испитивање

(врста, датум)

Дијагностичко

испитивање

(врста, датум)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
Датум издавања / продужења уверења Надлежни ветеринар
___.___. 20___. године  

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар