Све о подношењу захтева за извоз и преузимању дозвола за јун

Аутор: draganadpetrovic
274 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објавило је упуство за преузимање дозвола за јун. Овим путем вас обавештавамо да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу предлога Комисија за разматрање захтева за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, одобрило извоз пољопривредних и прехрамбених производа и то:

  • Сви поднети захтеви за извоз пшенице су одобрени у траженим количинама
  • Количине по поднетим захтевима за кукуруз и прекрупу умањене су коефицијентом од 0.355852105

(по формули одбрена квота од 150.000 тона / укупна количина робе по поднетим захтевима * тражена количина)

Обавештавамо привредне субјекте који су поднели захтев за дозволу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво, за јун месец 2022. године, да дозволе могу преузети у просторијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Београду, Немањина 22-26, у уторак 31.05.2022. године, у термину од 12 до 15.30 часова, на 9. спрату канцеларија бр. 17., као и сваког наредног радног дана у периоду од 7.30 до 15.30 часова. Контакт особа Јелена Максимовић, телефон 011/ 3616-278

Уколико нисте у могућности да дозволу преузмете лично и желите да је добијете путем поште молимо вас да нас о томе обавестите на имејл  zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs

Неискоришћене дозволе издате за мај месец 2022. године могу се у складу са Одлуком о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво („Службени гласник РС“ бр. 49/2022, 52/2022, 57/2022, 59/2022 и 61/22) искористити до краја јуна месеца 2022. године.

Напомена:

– Уколико дозволу преузима лице које није законски заступник привредног субјекта, неопходно је да приложи овлашћење за преузимање дозволе на меморандуму привредног субјекта потписано од стране овлашћеног лица.

– оригинал дозволе за извоз важе за цео месец јун и неопходно их је дати на увид царини приликом сваког извоза у току месеца.

– уколико доказ о уплати таксе није послат истовремено са захтевом, неопходно је донети доказ о уплати приликом преузимања дозволе, односно доставити путем е-маила приликом подношења захтева за доставу дозволе поштом.

Детаљније можете погледати на овом линку: http://www.minpolj.gov.rs/saopstenje-uputstvo-za-preuzimanje-dozvola-jun-2022/

Илустрација: Дозвола за извоз важи за цео месец

Министарство подсећа и како изгледа тачна  процедура за подношење захтева за одобрење извоза одређених пољопривредних производа.

Захтев за извоз се подноси у слободној форми (тело е-поште или прилог на меморандуму) на адресу е-поште: zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs

Уколико се захтев подноси у телу е-поште неопходно је у прилогу доставити и Овлашћење којим се подносилац захтева овлашћује да у име и за рачун привредног субјекта поднесе захтев за одобрење извоза,
Уколико се захтев подноси као прилог е-поште исти мора бити на меморандуму привредног субјекта, потписан од стране овлашћеног лица, у ком случају није неопходно овлашћење.

Захтев се подноси у периоду од:

  • од 20. до 25. текућег месеца за сваки наредни месец.
  • Сви захтеви поднети пре или након прописаног рока неће бити предмет разматрања Комисије.

Приликом извоза робе за коју је издата дозвола, надлежном царинском органу уз царинску декларацију, подноси се оригинални примерак дозволе на увид. Царински орган на дозволи уписује количину робе која је извезена.
Издавање дозвола се врши по принципу 1 захтев – 1 дозвола:

Постоје три могућности подношења захтева за дозволу за извоз:

А) Један захтев који обједињује све групе производа за које се тражи дозвола за извоз (обједињени захтев)

Б) Посебан захтев за сваку групу производа (захтев по групи производа)

Ц) Више захтева у оквиру једне или обе групе производа (захтеви по количинама).

У сва три случаја неопходно је да подносилац захтева поштује ограничење из Одлуке да укупна захтевана количина по једној групи производа не прелази 20% од укупне месечне количине одређене за ту групу производа.

Илустрација: Ограничења се доносе и на извоз кукуруза

НАПОМЕНА:

Републичка административна такса се плаћа по сваком поднетом захтеву.

Захтев се подноси за количину која је планирана за извоз у наредном месецу и која не може бити већа од 20% од укупне месечне количине одређене за групу производа

Уз сваки захтев се обавезно подноси доказ о уплаћеној Републичкој административној такси за решење по захтеву за дозволу за извоз.
Републичка административна такса:

– Након подношења захтева, подносилац ће добити аутоматски имејл о потврди пријема електронске поруке.
О захтевима за одобрење извоза привредних субјеката одлучиваће министарство на предлог Комисије.
Министарство финансија – Управа царина прати реализацију сваке појединачне дозволе и доставља извештај Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
– Тачком 4. Одлуке прописано је да привредни субјекат мора реализовати најмање 80% дозвољене количине робе по групи производа у току месеца, јер уколико не реализује тражену количину или прекорачи дозвољену количину, његов захтев за идући месец неће бити разматран.

  • Изузетно, неискоришћене дозволе издате за месец мај могу да се искористе до 30. јуна 2022. године, а по захтеву привредног субјекта за издавање дозволе за месец јун одлучиваће се без обзира на проценат извезене дозвољене количине у мају.

– Уколико укупна количина по групи производа исказана у захтевима премашује ограничење, Комисија ће пропорционално умањити захтеване количине по поднетим захтевима.
Ако привредни субјект коме је одобрен извоз не користи одобрену квоту у складу са дозволом, примењују се одредбе члана 47. Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС“, број 36/09, 36-11-др. закон, 88/11 и 89/15- др. закон)

НАПОМЕНА:

Уколико један привредни субјекат поднесе више захтева, сваки његов појединачни захтев се третира самостално и подлеже пропорционалном умањењу.

Извор: http://www.minpolj.gov.rs/obavestenje-uputstvo-za-podnosenje-zahteva-za-izvoz-3/

ФОТО: Pixabay

Srodni tekstovi

Оставите коментар