Промењен је правилник који се односи на субвенционисане кредите

Аутор: Gdjakovic
376 посета

ФОТО: Josh Mills

На основу члана 42a став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ

 

,,Службени гласник РСˮ, број 144/22 од 30. децембра 2022. године –

 

 

Члан 1.

У Правилнику о условима и начину остваривања права на кредитну подршку („Службени гласник РСˮ, бр. 48/17, 88/17, 84/18, 23/19, 27/20, 36/21, 102/21, 130/21 и 127/22), у члану 4. тачка 13) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 13) додаје се тачка 14), која гласи:

„14) да по редоследу подношења захтева постоје расположива средства за одобравање права на кредитну подршку у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.”.

Члан 2.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за одобрење кредитне подршке (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној интернет страници Министарства, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама кредитне подршке за које се расписује јавни позив у складу са овим правилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа може расписати један или више јавних позива у току календарске године, за једну или више врста кредитне подршке из члана 2. овог правилника.

Право на кредитну подршку остварује се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке (у даљем тексту: захтев за одобрење) банци која је са Министарством закључила уговор.

Захтев за одобрење подноси се банци у року одређеном јавним позивом.”.

Члан 3.

У члану 15б став 2. речи: „По истеку грејс периода” замењују се речима: „Након одобравања репрограма”.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број: 110-00-245/2022-09

МИНИСТАР

У Београду, 30. децембра 2022. године

Јелена Танасковић

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар