ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Аутор: Gdjakovic
662 посета

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА – објављено у „Службени гланик РС” број 72 од 31. августа 2023. године.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови које треба да испуни привредно друштво, односно предузеће или друго правно лице (у даљем тексту: правно лице) за израду пројекта рекултивације пољопривредног земљишта.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

1) рекултивација пољопривредног земљишта јесте систем техничких, агротехничких и биолошких мера, односно поступака и радова на пољопривредном земљишту са циљем привођења истог одговарајућој намени, односно оспособљавања за пољопривредну производњу, а које је одређено време коришћено или је намењено да се користи у непољопривредне сврхе, и то за: експлоатацију минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета, камена и др) и извођење радова на одлагању јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја, а изводи се након спровођења рекултивације прописане законом којим се уређује област рударства, или за друге намене које немају трајни карактер;

2) пројекат рекултивације пољопривредног земљишта (у даљем тексту: пројекат рекултивације) је документ који се, по прибављању услова заштите природе издатим од надлежног завода за заштиту природе, израђује за потребе извођења рекултивације пољопривредног земљишта;

3) теренски радови су стручни послови који обухватају: опис терена, теренско испитивање земљишта и узорковање земљишта;

4) пројектантска организација за израду пројекта рекултивације (у даљем тексту: пројектантска организација) је правно лице које је овлашћено од стране министарства надлежног за послове пољопривреде за израду пројекта рекултивације и које испуњава услове за израду тог пројекта, прописане законом којим се уређује пољопривредно земљиште и овим правилником;

5) пројектант јесте лице које је одговорно за спровођење пројектног решења техничке рекултивације и биолошке рекултивације којим се омогућава враћање рекултивисаног пољопривредног земљишта првобитној намени, и које својим потписом потврђује одговорност за израду пројекта рекултивације, ако је пројекат самостално израдило.

Члан 3.

Пројектантска организација испуњава услове за обављање послова израде пројекта рекултивације ако:

1) има у власништву, на коришћењу или у закупу одговарајући радни простор, као и одговарајућу техничку опремљеност за теренске радове, писање пројеката рекултивације и лабораторијско испитивање физичких, водно – ваздушних, хемијских и биолошких особина земљишта;

2) је правно лице које:

(1) је овлашћена организација за испитивање опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште,

или

(2) има закључен уговор о сарадњи са овлашћеном организацијом за испитивање опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту;

3) је регистрована у Агенцији за привредне регистре или у судском регистру;

4) има одговарајуће стручне капацитете.

Пројектантска организација која обавља научноистраживачку делатност, у складу са законом којим се уређује систем науке и истраживања у Републици Србији, поред услова из става 1. овог члана треба да је акредитована од стране одбора за акредитацију научноистраживачких организација министарства за послове научноистраживачког рада.

Члан 4.

Одговарајући радни простор из члана 3. став 1. тачка 1) овог правилника је простор који се састоји од функционално одвојених просторија, односно радних делова који су потребни за рад, у којем се врши лабораторијско испитивање физичких, водно – ваздушних, хемијских и биолошких особина земљишта и писање пројеката рекултивације.

Члан 5.

Пројектантска организација испуњава услове у погледу техничке опремљености за обављање теренских радова ако користи: топографску карту, фотоапарат, прибор за узорковање земљишта из бушотина у нарушеном стању до два метра дубине, алат за копање педолошког профила (крамп, лопата, ашов), хромирани алат или алат од нерђајућег челика за узимање узорака за анализе органских загађујућих супстанци (сонда, ашов, и др), прибор за испитивање педолошког профила (педолошки нож, хлороводична киселина и други хемијски реагенси) теренски пехаметар са универзалним индикатором, Менселову књигу боја – Munsel Soil Color Charts, метарску траку, врећице за узорке земљишта у нарушеном стању, прибор за узимање узорака у природном ненарушеном стању (метални цилиндри са постољима), алуминијумске кутице за одређивање тренутне влажности земљишта,и теренски образац за унос података.

Члан 6.

Пројектантска организација испуњава услове у погледу техничке опремљености за писање пројеката рекултивације ако користи одговарајућу рачунарску и софтверску опрему („Auto CADˮ, „GISˮ и сл) са штампачем.

Члан 7.

Пројектантска организација испуњава услове у погледу техничке опремљености ако има у власништву, на коришћењу или у закупу лабораторију за испитивање:

1) физичких особина земљишта: механички састав земљишта за сваку механичку фракцију, специфична маса земљишта (густина чврсте фазе земљишта) и запреминска маса земљишта (густина сувог земљишта);

2) водно – ваздушних особина земљишта: влажност земљишта, водопропустљивост земљишта (филтрација), укупна порозност земљишта, диференцијална порозност земљишта, водоотпорност структурних агрегата, ретенције воде и филтрације земљишта;

3) хемијских и биолошких особина земљишта:

(1) реакција земљишта (вредност pH) – активна и супституциона киселост, хидролитичка киселост земљишта, садржај органске материје (садржај хумуса),

(2) врсте и садржаја опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту у зависности од начина коришћења пољопривредног земљишта.

За лабораторијска испитивања из става 1. тачка 3) подтачка (2) овог члана пројектантска организација може да има закључен уговор о сарадњи у складу са чланом 3. став 1. тачка 2) подтачка (2) овог правилника.

Члан 8.

Пројектантска организација испуњава услове у погледу техничке опремљености за лабораторијско испитивање земљишта из члана 7. тач. 1), 2) и тачка 3) подтачка (1) овог правилника, ако користи лабораторијску опрему, и то:

1) опрему за уситњавање и хомогенизацију узорака (порцелански аван, односно млин за ситњење узорака земљишта);

2) сита за просејавање узорака земљишта промера 20 mm, 2 mm, 0.2 mm и 0.05 mm;

3) гарнитуру сита за издвајање структурних агрегата по величине и промера 10 mm, 5 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm и 0,25 mm;

4) разводну плочу гасова са екстракторима ниског (5 bar) и високог притиска (15 bar) (Pressure Plate Extractor);

5) пермеаметар са променљивим или константним притиском за серијско одређивање водопропустљивости земљишта;

6) стаклени цилиндар запремине 1000 cm3 за седиментацију земљишних честица;

7) термометар;

8) часовник са секундомером;

9) пикнометар;

10) уређај за припрему дестиловане воде;

11) ротациону мућкалицу или хоризонталну трескалицу;

12) техничку вагу са тачношћу мерења 0.01 g;

13) аналитичку вагу са тачношћу мерења 0.0001 g;

14) pH метар;

15) бирет за титрацију;

16) сушницу са подешавањем температуре на 105±5 ⁰С;

17) ексикатор;

18) фрижидер (до +4°C) довољне запремине за чување хемијских раствора и стандардних супстанци;

19) одмерну пипету и судовe, лабораторијски прибор, лабораторијско посуђе, потрошни материјал и хемикалије.

Члан 9.

Пројектантска организација испуњава услове у погледу стручних капацитета за обављање послова израде пројекта рекултивације ако има најмање једно лице и то пројектанта, који је запослено лице и стекло је:

1) високо образовање завршавањем основних студија у области биотехничке науке у пољопривреди ближег одређења у дипломи или додатку дипломи: мелиорације земљишта или биљна производња, са најмање пет година радног искуства у пољопривредној производњи или на уређењу, односно заштити пољопривредног земљишта,

или

2) научни назив доктора наука у области биотехничке науке у пољопривреди у научном звању и са ужом научном дисциплином: физика земљишта, хемија земљишта, мелиорација земљишта, педологија или агрохемија или доктора наука у области инжењерство заштите животне средине и заштите на раду и научним називом доктор заштите животне средине са најмање пет година радног искуства у стручној области о пољопривредном земљишту.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број: 110-00-00036/2023-09 МИНИСТАР

У Београду, 24. августа 2023. године

Јелена Танасковић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар