Права и обавезе пољопривредника по основу пореза на додату вредност

Аутор: draganadpetrovic
499 посета

Физичка лица која су власници, закупци и други корисници пољопривредног и шумског земљишта и физичка лица која су као носиоци, односно чланови пољопривредног газдинства уписана у регистру пољопривредних газдинстава (пољопривредници) имају обавезу да буду обвезници пореза на додату вредност ако су у претходних 12 месеци остварили укупан промет већи од 8.000.000 динара, и дужни су да поднесу евиденциону пријаву надлежном пореском органу и то најкасније до истека рока за предају периодичне пореске пријаве. Ако обвезници нису поднели евиденциону пријаву у року, онда евиденциону пријаву могу поднети и после тог рока, односно поднеће је надлежни порески орган по службеној дужности.

Илустрација: Евиденциону пријаву могу поднети и мали обвезници

Евиденциону пријаву могу поднети и мали обвезници- пољопривредници који су остварили промет мањи од 8.000.000 динара, а који су се добровољно определили за обавезу плаћања ПДВ. У укупан промет улазе приходи од продаје пољопривредних и шумских производа, од премија повезаних са прометом добара (премија за млеко) и приходи од извршених пољопривредних услуга.

Обвезници ПДВ који су се добровољно определили за обавезу плаћања ПДВ морају најмање две године остати у систему ПДВ, а по истеку тог рока уколико не испуне обавезан услов за останак у систему могу да поднесу захтев за престанак обавезе плаћања ПДВ. Пољопривредници чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није већи од 8.000.000 динара НЕ обрачунавају ПДВ за извршен промет добара и услуга, немају право исказивања ПДВ у рачунима, немају право на одбитак претходног пореза и нису дужни да воде евиденцију прописану законом.

Илустрација: Воћари имају право на делимичан повраћај пореза

Пољопривредници обвезници ПДВ имају право на одбитак претходног пореза у складу са Законом о порезу на додату вредност, за набавку добара и услуга, укључујући и аванс, почев од дана подношења евиденционе пријаве.
Пољопривредници који нису обвезници ПДВ, а купују све инпуте (семе, ђубриво, гориво, сточну храну…) у којима је и порез на додату вредност, продајом својих производа (воће, житарице, жива стока, млеко) обвезницима пореза на додату вредност, имају право на делимичан повраћај пореза (8%), тако што је прописано да онај ко врши набавку (откупљивач) а обвезник је ПДВ, плаћа пољопривредном произвођачу на износ набавке ПДВ надокнаду по умањеној стопи од 8%. На пример, ако је јединична цена пољопривредног производа 100,00 дин., када се он откупљује од пољопривредника мора се откупити по цени од 108,00 дин и то се мора приказати у признаници коју потписују купац и пољопривредник (основица + износ ПДВ по стопи 8% = укупна вредност). Ових 8 % је стимулација коју држава даје пољопривреднику а у прописима се назива ПДВ надокнада пољопривреднику.
ПДВ надокнада се признаје пољопривредницима, који су власници, закупци и други корисници пољопривредног и шумског земљишта и који су уписани као носиоци, односно чланови пољопривредног газдинства у регистру пољопривредних газдинстава, а који су извршили промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга обвезницима ПДВ агрегаторима.

Откупљивачи обвезници ПДВ су дужни да обрачунају ПДВ надокнаду у износу од 8% на вредност примљених добара и услуга, о чему издају документ за обрачун- признаницу, као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплате пољопривредницима у новцу уплатом на текући рачун.

Илсутрација:Откупљивачи обвезници ПДВ су дужни да обрачунају ПДВ надокнаду

Купац који је исплатио пољопривреднику ПДВ надокнаду од 8%, може да користи тај ПДВ као претходни ПДВ, тако што ће за исти износ мање платити своје обавезе држави по основу ПДВ.
У примени Закона о ПДВ и остваривању права пољопривредника на ПДВ надокнаду од 8% имамо ситуацију да откупљивачи обвезници ПДВ у откупну цену укључују и 8% ПДВ надокнаде, тако да пољопривредници немају никакве користи од добре намере законодавца да им кроз ПДВ надокнаду поврати део пореза за купљене инпуте за пољопривредну производњу. Можда би решење било кроз тачно дефинисање откупне цене као “откупна цена без ПДВ надокнаде од 8%”, што би значило и да у извештајима о кретању откупних цена житарица, воћа, поврћа и живе стоке нагласимо да ли је цена са ПДВ надокнадом од 8%. Сврха увођења ПДВ надокнаде од 8% је да од ње имају корист пољопривредници, а не откупљивачи.

Извор:https://domacinskakuca.rs/2021/05/28/ostalo/obaveze-i-prava-poljoprivrednika-po-osnovu-poreza-na-dodatu-vrednost/

Srodni tekstovi

Оставите коментар