Почело пријављивање за субвенције осигурања у пољопривреди

Аутор: Gdjakovic
569 посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2023. годину.

Захтеви се подносе у периоду од 16. октобра до 15. новембра 2023. године, преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.

Право на подстицај остварују лица  која су у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, код друштва за осигурање, осигурала од ризика усеве и плодове ратарских, повртарских, воћарских култура, винове лозе и хмеља, као и  расадникe и животињe.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари по захтеву за једну календарску годину износи 2.500.000 динара.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

Текст Јавног позива можете преузети можете прочитати испод ове информације.

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

2549

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/23),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о подстицајима за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

(Објављено у „Службеном гласнику РС“, број 54/2023 од 30.06.2023. године)

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима који се односе на унапређење конкурентности који обухватају подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja по појединој врсти подстицаја и по кориснику подстицаја.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следећа значења:

1) ратарске културе јесу житарице и индустријско биље у складу са шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела који чини саставни део посебног прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства, осим хмеља;

2) повртарске културе јесу културе поврћа у складу са шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела који чини саставни део посебног прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства;

3) воћарске културе јесу културе воћа у складу са шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела који чини саставни део посебног прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства, осим младих вишегодишњих засада пре ступања на род;

4) винова лоза јесте стоно грожђе и грожђе винских сорти у складу са шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела који чини саставни део посебног прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства, осим младих вишегодишњих засада пре ступања на род;

5) млади вишегодишњи засади пре ступања на род јесу вишегодишњи производни засади воћа и винове лозе у складу са шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела који чини саставни део посебног прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства, а који нису ступили у род;

6) расадник јесте место производње садног материјала воћа, матичњака воћњака, садног материјала винове лозе и матичњака винове лозе, у складу са шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела који чини саставни део посебног прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства;

7) животиње јесу животиње у складу са шифарником животиња гајених на пољопривредном газдинству који чини саставни део посебног прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства.

Члан 3.

Врсте подстицаја у складу са овим правилником обухватају:

1) подстицаје за осигурање ратарских култура;

2) подстицаје за осигурање повртарских култура;

3) подстицаји за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља;

4) подстицаје за осигурање расадника и младих вишегодишњих засада пре ступања на род;

5) подстицаје за осигурање животиња.

Члан 4.

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице, ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу и ако је у Регистру извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, промена података и обнова регистрације, електронско поступање, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства.

Лице из става 1. овог члана остварује право на подстицаје ако је у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године, код друштва за осигурање, осигурало од ризика који су прописани општим и посебним условима осигуравајућих друштава:

1) усеве и плодове ратарских, повртарских, воћарских култура, винове лозе и хмеља, на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућим биљним културама;

2) расаднике, односно младе вишегодишње засаде пре ступања на род, на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућим биљним културама;

3) животиње, за које у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и идентификационом броју газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, на којима се животиње држе или узгајају).

Лице из става 1. овог члана које испуњава услове из става 2. овог члана остварује право на подстицаје ако по редоследу подношења захтева за остваривање права на подстицаје постоје расположива средства за одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опредељених јавним позивом.

Члан 5.

Министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на огласној табли Управе, као и на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив садржи податке о висини укупних расположивих средстава по јавном позиву, роковима за подношење захтева, као и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Управа опредељује средства по једном јавном позиву у оквиру расположивих средстава за ову намену опредељених посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Члан 6.

Лице из члана 4. овог правилника покреће поступак за остваривање права на подстицаје избором и попуњавањем одговарајућег електронског обрасца захтева, у online форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр, који се потписује регистрованом шемом електронске идентификације високог нивоа поузданости, у складу са законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању.

Приликом пријема захтева из стaва 1. овог члана, Управа:

1) обавештава корисника услуге електронске управе о свим подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривање права на подстицаје и о обавези надлежног органа да по службеној дужности прибави податке из службених евиденција;

2) омогућава кориснику услуге електронске управе да изјави да ће податке о личности из службених евиденција прибавити сам;

3) обавештава о потребним подацима које је у складу са законом потребно прибавити за потребе остваривања права на подстицаје, а који се односе на треће лице (члан породичног пољопривредног газдинства, члан породице и сл), као и о томе да је приступ тим подацима могућ само на основу пристанка тог лица, у складу са законом.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата:

1) основне податке о подносиоцу захтева, и то:

(1) име и презиме, односно назив,

(2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ), односно матични број (МБ),

(3) адресу (општина, место, улица и број) пребивалишта, односно седишта,

(4) број телефона,

(5) електронску пошту,

(6) број пољопривредног газдинства (БПГ);

2) податке о премији осигурања, и то:

(1) назив и седиште друштва за осигурање,

(2) број и датум полисе осигурања,

(3) износ плаћене премије осигурања без пореза,

(4) број и датум издавања потврде о укупно плаћеној премији осигурања;

3) податке о предмету осигурања биљних култура, и то:

(1) врста биљне културе из члана 3. тач. 1)–4) овог правилника,

(2) број катастарске парцеле,

(3) катастарска општина,

(4) шифра биљне културе из шифарника биљне производње и друге намене земљишних парцела,

(5) назив биљне културе,

(6) површина под биљном културом (ha/a/m2),

(7) износ премије осигурања, без обрачунатог пореза, по површини под биљном културом на катастарској парцели,

(8) укупан износ премије осигурања, без обрачунатог пореза, по врсти биљне културе из члана 3. тач. 1)–4) овог правилника;

4) податке о осигураним животињама, и то:

(1) идентификациони број газдинства са животињама (ХИД) из Централне базе података о обележавању животиња, у складу са законом којим се уређује ветеринарство,

(2) шифра групе животиња из шифарника животиња гајених на пољопривредном газдинству,

(3) врста животиња,

(4) број грла исте врсте животиња на истом броју газдинства са животињама (ХИД),

(5) износ премије осигурања, без обрачунатог пореза, за грла из податчке (4) ове тачке,

(6) укупан број осигураних грла животиња,

(7) укупан износ премије осигурања, без обрачунатог пореза, за укупан број осигураних грла животиња;

5) изјаву подносиоца захтева, под кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци наведени у овом захтеву тачни и истинити;

6) потпис подносиоца захтева, у склaду са законом којим се уређује електронска управа, законом којим се уређује електронски документ, електронска идентификација и услуге од поверења у електронском пословању и овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана обухвата и:

1) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева, да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – УС), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, те да је сагласан да Управа за потребе поступка по захтеву за остваривање права на подстицаје може да изврши увид, прибави и обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање по захтеву за остваривање права на подстицаје, као и податке о наменском рачуну породичног пољопривредног газдинства, односно пољопривредног газдинства; или

2) изјаву подносиоца захтева, односно одговорног лица подносиоца захтева да је упознат са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку, којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама, као и да ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за остваривање права на подстицаје ће се сматрати неуредним, као и изјаву да ће самостално за потребе поступка прибавити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у складу са овим правилником.

Електронски образац захтева из става 1. овог члана садржи и поље чијим избором подносилац захтева потврђује да је извршио попуњавање и да подноси електронски захтев у складу са овим правилником.

Члан 7.

Уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје, прилажу се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр полисa осигурања и потврда о укупно плаћеној премији осигурања, издати од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у складу са овим правилником.

Ако је подносилац захтева физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у његово име и за његов рачун, уз електронски образац захтева за остваривање права на подстицаје, прилажу се у електронској форми, непосредно у оквиру софтверског решења еАграр потврда о осигурању и потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања, издате од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, у складу са овим правилником.

Члан 8.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје, аутентикује се.

За аутентикацију учесника из става 1. овог члана користи се електронска идентификација у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником.

У електронском управном поступању, као и за утврђивање идентитета учесника у општењу са Управом у оквиру софтверског решења еАграр користи се регистрована шема електронске идентификације различитог нивоа, у складу са законом којим се уређује електронска идентификација и овим правилником, преко налога који је учеснику у електронском управном поступању додељен приликом регистрације на порталу софтверског решења еАграр.

У општењу странке са Управом у оквиру софтверског решења еАграр, идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску, а у овом случају користи се и регистрована шема електронске идентификације средњег нивоа поузданости, у смислу закона којим се уређује електронска идентификација, ако законом и овим правилником није прописано друкчије.

Овлашћено службено лице електронски управно поступа у поступку за остваривање права на подстицаје, користећи електронску идентификацију високог нивоа поузданости, односно квалификовани електронски сертификат.

Члан 9.

Физичко и правно лице користи услуге софтверског решења еАграр ако је регистровано.

Орган управе надлежан за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе региструје налог кориснику услуге електронске управе.

Ако корисник услуге електронске управе повуче сагласност о прихватању услова коришћења услуга, надлежни орган из става 2. овог члана брише га из евиденције и затвара његов налог.

Након регистрације, надлежни орган из става 2. овог члана кориснику услуге електронске управе обезбеђује коришћење Јединственог електронског сандучића, у складу са законом којим се уређује електронска управа.

Учесник у електронском управном поступању за остваривање права на подстицаје пријављује се на портал софтверског решења еАграр путем налога са Портала за електронску идентификацију (у даљем тексту: Портал еИД), који представља јединствено место за идентификацију и аутентикацију, односно регистрацију и пријаву корисника електронске управе.

Регистрацију из става 1. овог члана, учесник може остварити на Порталу еИД, на адреси eid.gov.rs, путем квалификованог електронског сертификата или на шалтеру неког Регистрационог тела уз обавезно издавање параметара за активацију мобилне апликације ConsentID.

Техничку подршку подносиоцу захтева, у вези са електронским поступањем у складу са овим правилником пружа:

1) овлашћено лице Управе;

2) лице које обавља саветодавне послове у пољопривреди, које има лиценцу за обављање тих послова и које је уписано у Регистар пољопривредних саветодаваца у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде;

3) овлашћено лице органа управе јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева.

Ближа техничка упутства о начину регистрације корисничког налога, пријави на систем, начину попуњавања и подношења електронског обрасца захтева за остваривање права на подстицаје, као и начину пружања техничке подршке подносиоцима захтева, објављују се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.

 

Члан 10.

Размена докумената и поднесака за остваривање права на подстицаје обавља се електронским путем, осим за документе и поднеске који садрже тајне податке и који су означени степеном тајности у складу са прописима којима се уређује тајност података.

Достављање електронских докумената између органа јавне власти за остваривање права, обавља се путем електронске поште, сервисне магистрале органа, услуге квалификоване електронске доставе или другим електронским путем, у складу са прописом.

Акта која у вези са остваривањем права на подстицаје доносе надлежни органи и имаоци јавних овлашћења, као и поднесци и документи који се достављају у овом поступку, достављају се у форми електронског документа.

Ако се у поступку за остваривање права доставља оригинал акта, односно документа који је претходно изворно сачињен у папирној форми, доставља се примерак тог акта, односно документа који је дигитализован и оверен у складу са законом којим се уређује електронски документ.

За потребе остваривања права на подстицаје, надлежни орган, као и ималац јавних овлашћења може вршити дигитализацију и потврђивање истоветности свих аката и других докумената са изворним актом, односно документом сачињеним у папирном облику који је сам издао.

Овлашћени орган, односно лице које је извршило дигитализацију и потврдило истоветност са оригиналом сачињеним у папирном облику чува изворни документ у папирном облику у складу са законом.

Члан 11.

Ради извршавања послова из своје надлежности, Управа преузима податке неопходне за остваривање права на подстицаје, из регистара и евиденција у електронском облику, које су установљене законом, односно другим прописом, без додатне провере, осим података које је орган који води регистар и електронску евиденцију означио као податак који је у статусу провере.

Управа врши увид у податке и њихово преузимање преко сервисне магистрале органа или другог прихваћеног решења, на основу јединствених шифарника и јединствених идентификатора корисника електронске управе, као података на основу којих се из регистара и евиденција у електронском облику које органи воде у складу са посебним законима, могу упоредити подаци о корисницима, и то: јединствени матични број грађана, јединствени број који додељује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, лични број осигураника, матични број и порески идентификациони број.

Управа води евиденцију сваког приступа и увида у електронске документе и податке из своје надлежности у софтверском решењу еАграр, и то податке о идентитету овлашћеног лица (јединствени матични број грађана и лично име), датуму и времену приступа и скупу података којима се приступало.

Управа користи податке из регистара и евиденција у електронском облику из ст. 1−3. овог члана у складу са законом којим се уређује електронска управа и посебним прописом којим се прописује начин на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.

Члан 12.

Управа омогућава пријем електронског обрасца захтева из члана 6. овог правилника, као и других захтева и поднесака за остваривање права на подстицаје, преко портала софтверског решења еАграр, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању, прописа којим се прописује канцеларијско пословање органа државне управе и овим правилником.

Пријем електронског поднеска евидентира се у електронској писарници.

Потврда о пријему електронског поднеска шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат и садржи обавештење о пријему електронског поднеска, датум и време пријема и напредни електронски печат Управе.

Време пријема електронског поднеска је време одређено квалификованим електронским временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Кроз софтверско решење еАграр аутоматски се додељује број за сваки поднети захтев за остваривање права и под тим бројем се предузимају све радње и доносе сва акта за остваривање права.

Поред броја аутоматски додељеног кроз софтверско решење еАграр, Управа може у оквиру остваривања права кроз софтверско решење еАграр додељивати и бројеве, односно ознаке које су интерног карактера.

Члан 13.

Приликом пријема захтева за остваривање права на подстицаје, Управа проверава да ли је захтев правилно попуњен, да ли је приложена уредна прописана документација, као и да ли подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 11. овог правилника и подацима из документације приложене уз захтев.

Ако захтев за остваривање права на подстицаје није правилно попуњен, или ако уз захтев за остваривање права на подстицаје није приложена уредна прописана документација или ако подаци који су унети у захтев за остваривање права на подстицаје не одговарају подацима из регистара и евиденција у електронском облику из члана 11. овог правилника, односно подацима из документације приложене уз захтев, Управа обавештава подносиоца неуредног захтева за остваривање права на подстицаје на који начин да уреди тај захтев и то у року који не може бити краћи од осам дана од пријема обавештења, уз упозорење на правне последице ако не уреди захтев за остваривање права на подстицаје у року, у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Управа решењем одбацује захтев за остваривање права на подстицаје:

1) који је поднет од стране лица које не испуњава услове из члана 4. став 1. овог правилника;

2) који није поднет у року одређеном јавним позивом;

3) није поднет путем софтверског решења еАграр;

4) уз који је приложена документација која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева за остваривање права на подстицаје;

5) који подносилац не уреди на начин из става 2. овог члана;

6) у другим случајевима у складу са законом.

На основу уредно поднетог захтева за остваривање права на подстицаје који испуњава прописане услове за остваривање права на подстицаје у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и овим правилником, директор Управе доноси решење којим се кориснику подстицаја утврђује право на подстицаје у износу утврђеном у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју и налаже исплата на наменски рачун корисника подстицаја отворен код пословне банке и пријављен у Регистру.

Члан 14.

Решење, закључак, обавештење и други електронски документ, по захтеву за остваривање права на подстицаје, Управа доставља кориснику софтверског решења еАграр електронским путем, у складу са законом којим се уређује електронска управа и овим правилником.

На захтев корисника из става 1. овог члана достављање докумената у поступку врши се и у папирном облику.

Трошкове доставе из става 2. овог члана сноси корисник који захтева доставу и у папирном облику.

Електронско достављање електронског документа врши се у Јединствени електронски сандучић корисника услуга електронске управе или другим електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски документ и услуге од поверења у електронском пословању.

Члан 15.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности плаћене премије осигурања, умањене за износ средстава на име пореза на премију неживотног осигурања, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја из члана 3. овог правилника, јесу:

1) за подстицаје за осигурање ратарских култура – 100.000 динара;

2) за подстицаје за осигурање повртарских култура – 500.000 динара;

3) за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара;

4) за подстицаје за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 500.000 динара;

5) за подстицаје за осигурање животиња – 2.000.000 динара.

Увећање максималног износа подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди, односно за подручја одређених управних округа у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, утврђује се према месту у коме се налази катастарска парцела под биљним културама, односно према месту у коме се налази објекат (ХИД) у коме се држе и узгајају животиње, који су предмет подстицаја.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 2.500.000 динара.

Члан 16.

Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са прописом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 17.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РСˮ, бр. 61/17 и 44/18 – др. пропис).

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-105/2023-09

У Београду, 30. јуна 2023. године

Srodni tekstovi

Оставите коментар