Мења се Закон о ловству, које су новине и разлози за доношење прочитајте и шаљите коментаре МПШВ

Аутор: Gdjakovic
1,2K посета

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде oбавештава јавност да отпочиње израда Нацрта закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позива представнике државних органа и организација, удружења, привредних субјеката, стручне јавности, као и друге заинтересоване стране да се упознају са текстом радне верзије Нацрта закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству и да најкасније до 8. септембра 2023. године дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Коментари, сугестије и предлози достављају се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде путем електронске поште на e-mail адресу lovstvo@minpolj.gov.rs

Радну верзију Нацрта закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству можете видети у наставку као обавештење о отпочињању израде Нацрта закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству и полазне основе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству…

1. Анализа постојећег стања:
Законом о дивљачи и ловству уређује се заштита, управљање, лов, коришћење и унапређивање
популација дивљачи у ловишту, затим заштита, очување и унапређивање станишта дивљачи, такође
и заштита, уређивање и одржавање ловишта и друга питања од значаја за дивљач и ловство. Дивљач
је природно богатство и имовина Републике Србије која се користи под условима и на начин
предвиђен Законом о дивљачи и ловству, а коришћење, управљање, заштита и унапређивање
популација дивљачи и њихових станишта јесте делатност од општег интереса. Циљ Закона о
дивљачи и ловству је обезбеђивање одрживог газдовања популацијама дивљачи и њихових
станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популација дивљачи,
производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже испуњавање
економских, еколошких и социјалних функција ловства. У сврхе испуњавања постављеног циља
Закон о дивљачи и ловству прописује мноштво мера и одређене забране. Тако, забрањује и кажњава
сваку радњу која угрожава опстанак дивљачи у природи и њена станишта, али и предвиђа изузетке
када треба реаговати из разлога заштите дивљачи од елементрних непогода или у случајевима
спречавања и сузбијања заразних болести, организованог хватања повређене дивљачи, насељавања
дивљачи и испитивања урођених особина ловачких паса, као и на дивљач за потребе научног
истраживања, наставе, зоолошких вртова и музеја, ако је за то дата сагласност министарства
надлежног за послове ловства.
Законом о дивљачи и ловству су одређене надлежности државних органа за послове ловства
на територији Републике Србије и аутономне покрајине, али и јавних предузећа и привредних
друштава регистрованих за обављање делатности од општег интереса везаних за коришћење,
управљање, заштиту и унапређивање популација дивљачи и њихових станишта, као и ловачког
2
савеза који организује полагање ловачких испита, заступа чланове у земљи и иностранству пружа
стручну помоћ својим члановима, бави се трофејима дивљачи и др. Јавна предузећа, привредна
друштва и ловачки савез дужни су да сарађују у свим заједничким питањима из области ловства и
да једни другима достављају податке и обавештења потребна за рад.
Ловачка комора је Законом о дивљачи и ловству основана као професионална организација,
а ради остваривања и заштите права и интереса ловних радника и унапређивања ловства у складу
са одрживим газдовањем популацијама дивљачи, општим интересом и општеприхваћеним
међународним стандардима, а Закон о дивљачи и ловству утврђује њена права и обавезе.
Надаље, Закон о дивљачи и ловству прописује: начин установљавања ловних подручја и
ловишта, одређује неловне површине, начин и поступак давања права на газдовање ловиштем,
садржину и начин израде планских докумената у области ловства, права и обавезе корисника
суседних ловишта, корисника, односно власника земљишта, вода и шума и корисника, односно
управљача заштићеног природног добра, садржину и начин вођења Катастара ловишта и Централне
базе података, стручне и ловочуварске послове у ловишту са правима, дужностима и овлашћењима
ловочувара, услове за лов дивљачи, издавање, штампање и дистрибуција ловних карата,
финансирање развоја ловства, мере за спречавање штете коју дивљач може починити људима или
имовини, поступак накнаде штете, услови за ловне инспекторе, права, обавезе и овлашћења ловних
инспектора, поступак инспекцисјког надзора, другостепени поступак и казнене одредбе.
2. Разлози за доношење Закона и успостављање механизама
Током примене Закона о дивљачи и ловству од његовог доношења 2010. године, уочени су
одређени недостаци у делу који се односи на безбедност у лову, али и уопште, испуњавање услова
за добијање ловних карата, као и недостаци у функционалности и тешкоће у спровођењу у делу који
се односи на дистрибуцију ловних карата.
Предложеним изменама на првом месту забрањује се присуство и кретање других лица са
лицима која учествују у лову (укључујући и деце), и у вези са тим адекватне казнене одредбе.
Обзиром на актуелна дешавања у Републици Србији, и мноштво несрећних случајева у којима су
учесници користили оружје, неопходно је безбедност у лову подићи на највиши могући ниво.
Предложеним јасним дефинисањем ко може бити учесник у лову, а ко не сме бити присутан и
кретати се са лицима који су учесници у лову, у току самог лова појачава се сигурност учесника у
лову и других лица. Такође, у вези са наведеним, предложено је и пооштравање мера за право на
лов, и добијање права на ловну карту, као и увођење обавезне и континуиране едукације ловаца.
Наиме, предвиђа се привремена забрана бављења ловом на територији Републике Србије, чиме се
уводи одговорност лица за кршење забрана и мера сигурности у ловишту обзиром да се у пракси
показало да постојећа законска решења предвиђају мноштво казни за кориснике ловишта, али скоро
никакву репресивну меру за сама лица. Предложено решење би са једне стране представљало
превентивну меру самим постојањем, а са друге стране репресивну меру на лица која прекрше неку
од забрана, невезано од постојања кривичног дела. Предложено је и увођење додатних обавеза лица
за стицање права на ловну карту у зависности од избора врсте ловне карте, а све у циљу повећавања
нивоа безбедности и сигурности, али и одговорности самих лица. У вези са наведеним, предложене
су измене и на проширење овлашћења ловочувара да удаљи из лова лице које не поштује неку од
мера сигурности у лову или крши неку другу забрану. Сем тога предлаже се укидање обавезе
ловочувара да носи оружје, већ се оставља као могућност.
3
Важећим Законом о дивљачи и ловству, обзиром на велики број корисника ловишта,
расподела послова везаних за ловне карте (која је услов да физичко лице буде ловац) обухвата
велики број учесника, што између осталог резултира и лошом ажурношћу Катастра ловишта и
Централне базе података који су неопходни због безбедности и законитости у лову и поступању са
оружјем и муницијом. Предложеним изменама је посао дистрибуције ловних карата делегиран
једном органу, а како би се увела потпуна и тачна евиденција ловних карата, а самим тим и ловаца.
Све наведено представља полазне основе за приступање изменама и допунама Закона.
У циљу унапређења газдовања ловиштима и испуњавања економске функције ловства,
утврђено је да обзиром да ефекте газдовања и улагања није могуће реално сагледати и остварити у
трајању од 10 година колико је важећим Законом о дивљачи и ловству предвиђено за период на који
једно лице добија право газдовања ловиштем, предложено је да тај период буде продужен на 20
година чиме се повећава инвестициони потенцијал ловишта и испуњава предуслов за повећање
бројности популација дивљачи. Сем тога, у случају ловишта посебне намене за које је предвиђено
да се без јавног огласа даје право газдовања јавном предузећу, односно другом правном лицу чији
је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, које је корисник државних шума и
шумског земљишта на којима је ловиште установљено, као и за ловиште у коме је корисник власник
земљишта, непотребно је ограничавати трајање, јер оно већ зависи од кумулативно испуњених
услова. Из разлога заштите, управљања, лова, коришћења и унапређивања популација дивљачи, али
и смањења могућности од ширења заразе и штета предложено је да површине које се користе за
војне намене, више не буду неловне површине.
Сем тога неопходно је усклађивање са Законом о планском ситему Републике Србије, Законом
о буџетском систему, Законом о државним службеницима, Законом о инспекцијском надзору,
Законом о привредним преступима и Законом о прекршајима.
Због свега наведеног приступа се изради Закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и
ловству.
Планом рада Владе за 2023. годину, није планирано доношење Закона о изменама и допунама
Закона о дивљачи и ловству.
3. Циљеви који треба да се постигну доношењем Закона
Циљ доношења Закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству јесте већа контрола
употребе оружја и муниције, повећавање сигурности и безбедности при употреби оружја и муниције
у току лова и унапређење газдовања ловиштима и испуњавања економске функције ловства.
4. Ефекти доношења Закона
Закон ће имати директан позитиван утицај на лица која газдују ловиштима, јер ће кроз
понуђене механизме моћи да повећају контролу безбедности у ловишту. Сем тога омугућено је
ангажовања лица на местима ловочувара, а која не желе да рукују оружјем. Индиректно, оба ће
смањити бројност коришћења и злоупотребе оружја на територији Републике Србије, чиме ће ниво
опште безбедности бити подигнут на виши ниво.
Директан позитиван утицај се очекује на имовину Републике Србије, повећањем броја
популације дивљачи.
5. Трошкови које ће примена Закона изазвати грађанима и привреди
4
Примена овог закона неће изазвати нове трошкове грађанима нити привреди.

Srodni tekstovi

4 коментари

Stara Tisa 30. август 2023. - 16:01

„Gazduju lovištem“???
Lovačka društva su nemoćna pred nasilnom promenom namene poljoprivrednog zemljišta!Tu zakon treba da poradi,ostali smo bez remiza i trstika !Ove izmene su smešne pred pravim problemima u lovstvu!

Одговори
Jovica 30. август 2023. - 19:17

Treba napraviti kategorije lovišta nemože da bude isto lovište u Vojvodini i recimo u Trgovištu Babušnici i drugim brckim predelima i da ista pravila budu za sva nego da se donesu podzakobnska akta za takva područja i da tu zakon bude liberalniji.

Одговори
Tri-Zo-Ne 1. септембар 2023. - 15:25

Ima li smisla bilo šta ovde napisati o lovu i problemima sa kojima se srećemo

Одговори
Aleksandra 4. септембар 2023. - 16:28

Zakon o lovstvu je neustavan, Divlje životinje i njihovo stanište predstavljaju prirodno bogatstvo i imovinu Republike Srbije koju je lovački lobi uz pomoć lovaca na položajima uzurpirao, prisvojio u zloupotrebio . Ubijaju i zaradjuju na zajedničkom prirodnom bogatstvu, bez milosti, to im nije dovoljno…dovode i strane lovce da ubijaju i odnose , zaradjuju i na njima pod izgovorom da je u pitanju lovni turizam.
Uživanje u ubijanju i zaradi na tome,, lovci pravdaju ljubavlju i brigom o divljim životinjama što je licemerno. Učinite im uslugu i ostavite ih na miru, one će se snaći i hraniti bez „vaše pomoći“, priroda je to najbolje regulisala.
S druge strane, struka bi trebalo da se pozabavu s psihologijom ljudii koji uživaju u ubijanju jer to ukazuje na psihopatologiju . Takvim ljudima dati oružje u ruke je , blaže rečeno, opasno i nelogično.
Razvojem svesti ljudi, nadam se će doći do ove spoznaje i zabraniti krvoproliće nad nevinima.

Одговори

Оставите коментар