Конкурс за бесповратна средства младим пољопривредницима

Аутор: Gdjakovic
760 посета

Конкурс за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2023. години

Циљ овог конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.

Предмет конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Усвојена главна Уредба за субвенције за 2023. год.

За реализацију Конкурса за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима у АП Војводини у 2023. години предвиђено је укупно 200.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 90% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 1.500.000,00 динара.

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 500.000,00 динара.

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по конкурсу.

ПРИЛИКОМ РАЗМАТРАЊА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА, НЕЋЕ СЕ ПРИЗНАВАТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ И КУПЉЕНА ОПРЕМА ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА.

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине да утврди чињенично стање на терену – нулта контрола за инвестиције: Подизање нових вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе и Подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу. Нултом контролом се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на терену.

Право на подстицаје за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава остварују физичка лица старијa од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства након 01.04.2022. године и нису остваривали право на подстицаје.

Право на подстицаје остварују подносиоци пријава који имају пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште града (Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Вршац, Сремска Митровица, Кикинда, Сомбор – Закон о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 18/2016 и 47/2018).

Услови:

подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини у месту пребивалишта подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне самоуправе;

датум прве регистрације пољопривредног газдинства мора бити након 01.04.2022. године;

подносилац пријаве мора имати објекат за смештај животиња у власништу или на период закупа односно коришћења, који не може бити краћи од шест година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми);

подносилац пријаве мора имати пољопривредно земљиште у власништу или на период закупа односно коришћења, који не може бити краћи од шест година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (пластеници, наводњавање и опремa за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде);

подносилац пријаве мора имати пољопривредно земљиште у власништу или на период закупа односно коришћења, који не може бити краћи од десет година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (подизање вишегодишњих засада и набавка система за наводњавање у вишегодишњим засадима);

подносилац пријаве мора имати објекат у власништу или на период закупа односно коришћења, који не може бити краћи од шест година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа, набавка линија за сортирање и калибрирање производа и набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа);

подносилац пријаве мора имати у власништву животиње – уколико аплицира само за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и месо, набавку машина и опреме за руковање и транспорт стајњака у сектору млеко и месо, набавку опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде);

подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењима о накнадама за одводњавање/наводњавање доспеле до 31.12. 2022. године;

подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске обавезе од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, доспеле до 31.12.2022. године;

подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји) за исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

подносилац пријаве у сектору млеко, месо или производња конзумних јаја коме се одобре бесповратна средства, пре исплате бесповратних средстава, мора имати регистрован објекат за смештај животиња у складу са Правилником о регистрацији односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња, у власништу или закупу, на период који не може бити краћи од шест година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја. Решење мора да гласи на име корисника средстава;

подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уговорних обавеза према Покрајинском секретаријату, као ни према Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу раније потписаних уговора;

подносилац пријаве и добављач опреме не могу да представљају повезана лица – у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);

парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар пољопривредних газдинстава;

подносилац пријаве не сме остварити новчане позајмице од добављача од којег набавља инвестицију која je предмет подстицаја;

уколико је више подносилаца пријаве са исте адресе пребивалишта, прихвата се само једна пријава;

подносилац пријаве, у претходном периоду, није смео остварити подстицаје по конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

спровођење прихватљивих активности не сме започети пре доношења одлуке о додели средстава.

Специфични услови

Специфични услови се примењују на крају инвестиције.

1.1 Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава:

Сектор млека

Пољопривредна газдинства која имају до 29 крава на крају инвестиције;

Нема посебних критеријума за улагање у сектору млека за козе и овце

Критеријуми се не односе на набавку квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза.

Сектор меса

Пољопривредна газдинства која имају до 29 грла говеда и/или 199 грла оваца и/или коза и/или 29 грла крмача и/или 199 товних свиња и/или 999 ћурака и/или 299 гусака и/или 4.999 бројлера на крају инвестиције.

Критеријуми се не односе на набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса.

Сектор воћа

Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;

Пољопривредна газдинства, регистрована у Регистру произвођача садног материјала воћа, винове лозе и хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.

Сектор поврћа

Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.

Сектор јаја

Пољопривредна газдинства са укупним капацитетом објекта за максимално 4.999 кока носиља у експлоатацији на крају инвестиције.

Сектор виноградарства

Пољопривредна газдинства регистрована у Виноградарском регистру у складу са Законом о вину („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) са највише 1,99 ha винограда на крају инвестиције;

Пољопривредна газдинства регистрована у Регистру произвођача воћа, винове лозе и садног материјала хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра.

Конкурс је отворен до 10.04.2023. године.

Потребна документација:

читко попуњен образац пријаве са обавезним потписом;

подносилац пријаве који је активни корисник АгроСенс платфоме у образац пријаве уноси електронску адресу (e- mail) којом је пријављен на АгроСенс платфоми;

фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;

оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна извода као и остале стране извода са подацима о површинама и животињама);

доказ о власништву парцела на којима се поставља опрема или оверена фотокопија уговора о закупу ‒ који не може бити краћи од шест година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (пластеници, наводњавање и опремa за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде)

доказ о власништву парцела на којима се подиже вишегодишњи засад или оверена фотокопија уговора о закупу који не може бити краћи од десет година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (вишегодишњи засади)

доказ о власништву животиња (матични лист или пасош за животиње) уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и месо, набавку машина и опреме за руковање и транспорт стајњака у сектору млеко и месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде);

доказ о власништву објекта за држање стоке или оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒ који не може бити краћи од шест година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавка приплодних грла и опремање фарми)

доказ о власништву објекта или оверена фотокопија уговора о закупу објекта, уколико није власник објекта ‒ који не може бити краћи од шест година рачунајући од календарске године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних (Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа, набавка линија за сортирање и калибрирање производа и набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа);

доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) доспелој до 31.12.2022. године за подносиоца пријаве;

доказ о измиреним доспелим пореским обавезама које су доспеле до 31.12.2022. године за подносиоца пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;

предрачун са пропратним актом добављача у коме ће бити исказан износ без ПДВ-а, ПДВ и износ са ПДВ-ом, појединачно за сваку ставку и укупно и спецификација опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме или идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од правних лица);

купопродајни предуговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од регистрованих пољопривредних произвођача) оверен код нотара;

фотокопија дипломе – само уколико подносилац пријаве има завршен пољопривредни, ветеринарски или технолошки факултет, сведочанство средње пољопривредне школе;

пословни план ‒ економска одрживост пројекта;

изјаве подносиоца пријаве на образцу пријаве – изјаве 1.,2. и 3.

изјава добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна до 01. септембра 2023. године (за набавку опреме, механизације и приплодних грла) односно до 15. новембра 2023. године (за подизање вишегодишњих засада);

Решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња у складу са Правилником о регистрацији односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња, уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – набавка приплодних грла и опремање фарми. Решење мора да гласи на име корисника средстава. (Уколико подносилац пријаве не поседује решење у тренутку подношења пријаве, решење ће поднети најкасније до исплате средстава из члана 16. став 1. овог Правилника).

Бесповратна средства исплаћују се авансно 75% од уговорених средстава након закључења уговора.

Остатак од 25% уговорених средстава исплаћује се након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату следећу документацију:

захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку средстава;

фискални рачун или фактуру (за добављаче велепродаје) са пропратним актом добављача у коме ће бити исказан износ без ПДВ-а, износ ПДВ-а и износ са ПДВ-ом, појединачно за сваку ставку и укупно и спецификација опреме која садржи основне карактеристике конструкције и опреме и серијски број опреме (предрачун и рачун морају бити исти у погледу предмета инвестиције),

отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, у складу са посебним прописима, утврђена обавеза издавања отпремнице;

доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке и налог за пренос (плаћање се врши искључиво налогом за пренос са наменског рачуна корисника средстава на рачун продавца);

фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна инвестиција набављена путем кредита;

фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то предвиђено важећим прописима;

јединствену царинску исправу (уколико је подносилац пријаве директни увозник – не старију од датума потписивања уговора);

оригинал извод из Регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (подаци о структури биљне производње или животињама – унети у Регистар пољопривредних газдинстава након реализације инвестиције)

Уколико се врши набавка квалитетних приплодних грла доставља се и:

купопродајни уговор који треба да садржи идентификационе бројеве животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од регистрованих пољопривредних произвођача) оверен код нотара,

фискални рачун или фактуру (за добављаче велепродаје) са пропратним актом добављача у коме ће бити исказана цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена са ПДВ-ом, појединачно за сваку ставку и укупно и оверен списак са идентификационим бројевима животиња (уколико се набавка квалитетних приплодних грла врши од правних лица);

педигре;

фотокопија уверења о здравственом стању животиња, оверена од стране надлежне ветеринарске установе.

Конкурс је отворен до 10.04.2023. године.

Пријаве с потребном документацијом могу се доставити:

путем поште на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ”

лично у Писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова,

електронским путем – АгроСенс платформа на начин описан у Упуству о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа

Интернет адреса са којег орган упућује странци електронска документа по овом конкурсу је: marinela.zagorac@vojvodina.gov.rs.

Додатне информације можете добити путем телефона 021/487-4430 од 13 до 15 часова.

 

Извор: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-mladima-u-ruralnim-podrucjima-u-ap-vojvodini-u-2023-godini/

Srodni tekstovi

Оставите коментар