Коначно је исправљен велики проблем за кориснике ИПАРД-а

Аутор: Gdjakovic
295 посета

Бројни корисници подстицаја, па и ИПАРД-а, имали су проблем када се чека дуже на исплату или саму обраду захтева због начина на који се реализује сам ИПАРД програм и строгих правила те је долазило до корекције цена. Наравно најчешће је било речи о поскупљењу робе. Овим правилником регулише се упораво и таква ситуација.

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА O ИПАРД ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ КОЈЕ СЕ ТИЧУ ПРЕРАДЕ И МАРКЕТИНГА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА

(Објављено у „Службеном гласнику РС”, 23/23

 од 24. марта 2023. године)

 

Члан 1.

У Правилнику о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС”, бр. 84/17, 23/18, 98/18, 82/19, 74/21 и 10/22), у члану 9. став 1. речи: „ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност.” замењују се речима: „ИПАРД подстицаји утврђују се у износу од 50% од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност, односно од индексиране вредности реализованих прихватљивих трошкова у складу са овим правилником.”.

 

Члан 2.

После члана 30. додаје се назив члана и члан 30а, који гласи:

 

„Индексација одобрене вредности прихватљивих трошкова и утврђивање коначног износа ИПАРД подстицаја

 

Члан 30а

Управа прибавља од органа надлежног за послове статистике месечне индексе цена произвођача индустријских производа, почев од месеца фебруара 2018. године, и то за следеће категорије прихватљивих инвестиција и трошкова у складу са Прилогом 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова:

1) eлементи и материјали за уграђивање у грађевинарству;

2) пољопривредне машине и оруђа;

3) капитални производи;

4) трајни производи за широку потрошњу.

Управа на званичној интернет страници објављује месечне индексе цена за сваку категорију прихватљивих трошкова из става 1. овог члана, до краја текућег месеца за претходни месец.

Ако захтев за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја садржи прихватљиве инвестиције и трошкове у оквиру категорија из става 1. овог члана, у вредности већој од вредности утврђене решењем о одобравању пројекта, Управа проверава да ли је у периоду од истека рока за подношење захтева за одобравање пројекта у складу са јавним позивом из члана 12. овог правилника до доношења решења о одобравању пројекта из члана 20. овог правилника, дошло до повећања цене одређене категорије прихватљивих трошкова садржаних у овом захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја.

Ако се у поступку одобравања коначне исплате ИПАРД подстицаја утврди да је у периоду из става 3. овог члана дошло до повећања цене одређене категорије прихватљивих трошкова из става 1. овог члана садржаних у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја из става 3. овог члана, Управа врши индексацију вредности ових прихватљивих трошкова за наведени период у складу са овим правилником.

Ако је индексирана вредност прихватљивих трошкова из става 4. овог члана већа од вредности прихватљивих трошкова одређене у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, Управа утврђује коначан износ ИПАРД подстицаја у процентуалном износу од вредности реализовних прихватљивих трошкова одређених у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја.

Ако је индексирана вредност прихватљивих трошкова из става 4. овог члана мања од вредности прихватљивих трошкова одређене у захтеву за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, Управа утврђује коначан износ ИПАРД подстицаја у процентуалном износу од индексиране вредности реализованих прихватљивих трошкова.”.

 

Члан 3.

Прилог 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова, који је одштампан уз Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Службени гласник РС”, бр. 84/17, 23/18, 98/18, 82/19, 74/21 и 10/22) и чини његов саставни део, замењује се новим Прилогом 1 – Листа прихватљивих инвестиција и трошкова, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

 

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

Број: 110-00-00028/2023-09

У Београду, 21. марта 2023. године

МИНИСТАР

 

Јелена Танасковић

Правилник можете преиузети на линку испод:

објављен текст Правилника

Извор: МПШВ

 

 

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар