Усвојена нова измена правилника за квалитетна приплодна грла

Аутор: Gdjakovic
373 посета

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА

,,Службени гласник РСˮ, број 144/22 од 30. децембра 2022. године .

Члан 1.

У Правилнику о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени гласник РСˮ, бр. 26/17, 20/18, 34/18, 44/18 – др. закон, 104/18, 24/21 и 139/22), у Правилнику о изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службени гласник РСˮ, број 139/22), у члану 3. речи: ,,од 1. фебруара 2023. годинеˮ замењују се речима: ,,од 1. јануара 2023. годинеˮ.

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

 

 

 

 

Број: 110-00-204/2022-09

МИНИСТАР

 

У Београду, 27. децембра 2022. године

 

 

 

Јелена Танасковић

 

 

 

 

 

Srodni tekstovi

Оставите коментар